OBS De Dubbeldekker

Oude Amersfoortseweg 196 1212 AL Hilversum

  • Schoolfoto van OBS De Dubbeldekker
  • Theater in de school
  • Schoolfoto van OBS De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van OBS De Dubbeldekker

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van OBS De Dubbeldekker,

De Dubbeldekker is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. De Dubbeldekker is een buurtschool en een afspiegeling van de wijk. Taalschool Hilversum valt onder De Dubbeldekker en is sinds vorig schooljaar gehuisvest op de Jan Blankenlaan 8 in Hilversum. De Taalschool vangt Nieuwkomers op die in 1 jaar de Nederlandse taal leren en inburgeren. Daarna stromen ze uit naar een vervolgschool. 

Wat wij bieden op onze school:

* We focussen op het (basis)vaardig maken van leerlingen in rekenen & taal.

* Vanaf groep 4 heeft een leerling zicht op zijn eigen leerdoelen en prestaties door het gebruik van een eigen chromebook. 

* We zijn een taalvriendelijke school! Meertaligheid krijgt bij ons een plek in de dagelijkse leeromgeving. 

* Leerlingen krijgen les in de Kanjertraining. Iedere leerkracht is hiervoor opgeleid. 

* Leerlingen in groep 7/8 krijgen IMC lessen:vakexperts geven wekelijks onze leerlingen les en nemen de leerlingen mee naar hun werkterrein.

* Leesacademie: na schooltijd extra les begrijpend lezen voor leerlingen uit groep 6/7/8.

*Wekelijks een creativiteitsaanbod in alle groepen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei in (basis)vaardigheden.
  • Trots.
  • Creativiteit & beweging.
  • Professioneel & transparant.
  • Autonomie & verantwoordelijk.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Dubbeldekker was op 1 oktober 46. De Taalschool had 98 leerlingen. In de loop van het schooljaar neemt het leerlingenaantal op de Taalschool meestal flink toe. We hebben 2 uitstroommomenten: met de kerstvakantie en zomervakantie. Hierdoor schommelt het leerlingenaantal altijd sterk. De Taalschool valt onder De Dubbeldekker.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Dubbeldekker heeft een continurooster. Ouders kunnen hun kinderen 's ochtends vanaf 8.20 uur brengen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Alle dagen werken de kinderen door tot 14.30 uur, behalve op woensdag. Dan zijn de kinderen om 12 uur vrij. Alleen de kinderen uit groep 7 & 8 gaan op woensdag een kwartier langer door in verband met de IMC-lessen. De leerkrachten van de groepen verzorgen zelf de opvang van de kinderen in de pauze(s).

Meerdere momenten per jaar is er geen school. Dit is te zien in het overzicht vakanties en roostervrije dagen (zie bijlage). Het overzicht van vakantieperiodes en vrije dagen kunt u ook vinden op onze website: www.dedubbeldekker.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast het document 'Veiligheidsplan' heeft de school sinds schooljaar 2016-2017 een digitaal veiligheidsplan. Hierin volgt de school de zeven aandachtsgebieden waarin aangegeven wordt of het op orde is of dat dit punt aandacht nodig heeft. In beide documenten wordt verwezen naar alle protocollen die de school hanteert: pestprotocol, huiselijk geweld, RI&E, social media etc. De RI & E wordt een keer in de 3 jaar afgenomen.

Afgelopen schooljaar zijn alle intern begeleiders geschoold tot aandachtsfunctionaris. 

Terug naar boven