OBS De Dubbeldekker

Oude Amersfoortseweg 196 1212 AL Hilversum

  • Schoolfoto van OBS De Dubbeldekker
  • Theater in de school
  • Schoolfoto van OBS De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van OBS De Dubbeldekker

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van OBS De Dubbeldekker,

De Dubbeldekker is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. De school is een buurtschool en een afspiegeling van de wijk. Naast de reguliere leerlingen huisvest de school Cobo Taalschool Hilversum. De Cobo vangt Nieuwkomers op die in 1 jaar de Nederlandse taal leren en dan weer uitstromen. 

"De Dubbeldekker is een ambitieuze school en biedt iedere leerling mogelijkheden voor een kansrijke deelname in onze maatschappij."

Hoe herkent u de Dubbeldekker? 

* We leggen de focus eerst op het (basis)vaardig maken van leerlingen in rekenen & taal.

* De leerkrachten zijn sturend in het leerproces van onze leerlingen. Leerlingen worden door specifieke werkvormen actief betrokken bij            de instructies. 

* Vanaf groep 4 heeft een leerling zicht op zijn eigen leerdoelen en prestaties door het gebruik van een eigen chromebook. 

* Naast het werken op een eigen Chromebook, werken de kinderen nog in schriften en boeken. Deze tijd is verdeeld. 

* Leerlingen krijgen les in de Kanjertraining. Iedere leerkracht is hiervoor opgeleid. 

* Leerlingen leren na te denken over wat ze willen bereiken, wat hun talenten zijn door het IMC-programma in groep 7 & 8: vak-experts            die wekelijks onze leerlingen lesgeven en meenemen naar hun werkterrein.Samenwerken, presenteren, vragen stellen, problemen            oplossen: vaardigheden die horen bij dit 2-jarig curriculum. 

* Alle leerlingen doorlopen een krachtig woordenschataanbod: hoe rijker de taalontwikkeling, des te positiever dit werkt op de totale                ontwikkeling van het kind. 

*Wekelijks een creativiteitsaanbod in alle groepen.

We onderstrepen het belang van transparantie, zoals het openbaar stellen van alle schoolgegevens zoals VenstersPO doet. Hierbij benadrukken we dat het verhaal van de school niet mag ontbreken naast deze cijfers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei in (basis)vaardigheden.
  • Trots.
  • Creativiteit & beweging.
  • Professioneel & transparant.
  • Autonomie & verantwoordelijk.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen gaat over het aantal leerlingen van de reguliere groepen en de Cobogroepen.  Op 1 oktober 2017 had de Dubbeldekker in totaal 217 leerling (inclusief de afdeling nieuwkomers op de Taalschool in Huizen die sinds vorig jaar gesloten is), waarvan 105 reguliere leerlingen. Op 1 oktober 2018 had de Dubbeldekker 199 leerlingen waarvan 103 in de reguliere afdeling.  Op 1 oktober 2019 had De Dubbeldekker 76 leerlingen op de reguliere afdeling en 85 op de Taalschool. We zien dat het aantal nieuwkomers aan het stabiliseren is en mogelijk weer wat toe zal nemen. Het leerlingenaantal in de reguliere afdeling daalt. Sinds maart 2020 zijn omliggende wegen afgesloten, waardoor de school moeilijk bereikbaar is. We zien dat dit invloed uitoefent op ons leerlingenaantal.

Taalschool Hilversum start 17 augustus 2020 op een andere locatie, namelijk aan de Jan Blankenlaan 8 in Hilversum. Hierdoor zal ook de doorstroom naar De Dubbeldekker mogelijk af gaan nemen.

Weergave

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Dubbeldekker heeft een continurooster. Ouders kunnen hun kinderen 's ochtends vanaf 8.20 uur brengen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Alle dagen werken de kinderen door tot 14.30 uur, behalve op woensdag. Dan zijn de kinderen om 12 uur vrij. Alleen de kinderen uit groep 7 & 8 gaan op woensdag een kwartier langer door in verband met de IMC-lessen. De leerkrachten van de groepen verzorgen zelf de opvang van de kinderen in de pauze(s).

Meerdere momenten per jaar is er geen school. Dit is te zien in het overzicht vakanties en roostervrije dagen (zie bijlage). Het overzicht van vakantieperiodes en vrije dagen kunt u ook vinden op onze website: www.dedubbeldekker.nl

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Naast het document 'Veiligheidsplan' heeft de school sinds schooljaar 2016-2017 een digitaal veiligheidsplan. Hierin volgt de school de zeven aandachtsgebieden waarin aangegeven wordt of het op orde is of dat dit punt aandacht nodig heeft. In beide documenten wordt verwezen naar alle protocollen die de school hanteert: pestprotocol, huiselijk geweld, RI&E, social media etc. De RI & E wordt een keer in de 3 jaar afgenomen.

Afgelopen schooljaar zijn alle intern begeleiders geschoold tot aandachtsfunctionaris. 

Terug naar boven