Sterrenschool Hilversum

Huygensstraat 35 1222 TJ Hilversum

  • De mooie theatertrap voor publiek bij onze voorstellingen.
  • Instructie in een kleine groep.
  • De Sterrenschool is een vreedzame school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school nemen wij toetsen af volgens een vooropgesteld toetsprotocol.
Dit zorgt ervoor dat de toetsen zorgvuldig en op een juiste wijze worden afgenomen.
Wij toetsen onze leerlingen regelmatig volgens een planning waarbij we de leerlingen niet afrekenen op hun resultaten maar waarmee we wel inzicht willen krijgen in hun ontwikkeling.
Toetsresultaten vragen dus om een goede analyse op basis waarvan we het onderwijs vervolgens kunnen plannen.
Ouders worden tijdens de oudergesprekken geïnformeerd over de toetsresultaten. In de groepen 3 t/m 8 nemen we de IEP-toetsen twee keer per jaar af. Onderdeel daarvan is ook een meting op basis van hart en handen. Tevens worden methodetoetsen afgenomen. 

In het achtste leerjaar doen alle leerlingen mee met de IEP doorstroomtoets.
Ouders krijgen in dit laatste jaar ook het definitieve VO-advies voor hun kind.
De behaalde eindscores zijn elk jaar conform de verwachtingen, die we van de groep leerlingen hadden. De afgelopen jaren hebben we altijd boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor de school een waardevolle aanvulling op de overige data. De gegevens worden gebruikt om naast de overige resultaten te leggen en deze te analyseren. De analyses op leerling-,groeps- en schoolniveau worden gebruikt om de nodige interventies te kunnen doen, die nodig geacht worden.

De school neemt methodegebonden toetsen af op het gebied van: Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend lezen, Technisch lezen en wereldoriëntatie. Deze toetsen worden afgenomen als de kinderen daar aan toe zijn.
We observeren de kinderen in hun werk en gedrag en deze observaties worden ook meegenomen in de evaluaties. 
We nemen daarnaast niet methode gebonden toetsen af, dit zijn Leerlingvolgsysteem toetsen. 
Hierbij toetsen we rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

Het complete toetsplan is beschreven in ons toetsprotocol dat jaarlijks wordt geëvalueerd en hierbij wordt gekeken of het huidige programma van toetsen aanpassingen behoeft.

We toetsen onze leerlingen om inzicht te krijgen in hun ontwikkeling en daarbij passende ondersteuning te kunnen bieden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zien het als onze verantwoordelijkheid om de overgang van de basisschool naar de middelbare school zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Vanuit deze gedachte vinden we het belangrijk om de leerlingen "warm" over te dragen aan de vervolgschool.

De volgende stappen nemen wij hiervoor:

- We hanteren het protocol "overgang PO-VO."
- We hebben een persoonlijk gesprek met de mentoren van het VO.
- We dragen alle benodigde informatie over aan de VO school. (met toestemming van ouders)
- We hebben zicht op wat het VO van onze leerlingen verwacht.
- We reflecteren jaarlijks op onze definitieve adviezen (tot 3 jaar op het VO) 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid.

Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Onze leerlingen weten welk gedrag van ze wordt verwacht. Vanuit gemeenschappelijke waarden (zoals respect, veiligheid, verantwoordelijkheid) bepaalt het team gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het schoolbestuur bespreekt jaarlijks de onderwijs opbrengsten met de inspecteur.

Daar waar zaken verbeterd kunnen worden is planmatig actie ondernomen.

Terug naar boven