Openbare Basisschool Elckerlyc

Van Hogendorplaan 1 A 1215 EG Hilversum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Elckerlyc
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Elckerlyc
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Elckerlyc
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Elckerlyc

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Openbare Basisschool Elckerlyc.

De Elckerlyc onderstreept het doel van Vensters PO door op een transparante en betrouwbare wijze de informatie over de kwaliteit van ons onderwijs op deze site te beschrijven. U kunt ook een kijkje nemen op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Traditioneel
  • Laagdrempelig
  • Toegangelijk voor ieder kind
  • Zelf en samen
  • Plezier en verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023  heeft de Elckerlyc Van Hogendorplaan 199 leerlingen.

Gedurende schooljaar 23-24 groeit het leerlingaanyal naar 210.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens vrije dagen en vakanties kunnen ouders bij Bink opvang regelen voor hun kinderen.

Aan deze opvang zijn kosten verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school beschikt over een sociaal veiligheidsplan en een digitaal veiligheidsplan. Bij het opstellen van het sociaal en digitaal veiligheidsplan is er gekeken naar alle aspecten die naar onze beleving onder sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. Wij hebben alle protocollen daarom in één groot veiligheidsplan. Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen. Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus ook voor het team (directie en leerkrachten), onderwijsondersteunend personeel en ouders. We beschrijven in dit beleidsstuk de werkwijze(n) en maatregelen, die wij op schoolniveau inzetten om onze gestelde doelen te bereiken. Veel afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde protocollen, die op school aanwezig zijn. Waar dit van toepassing is, wordt hiernaar verwezen. Ook op bestuursniveau liggen veel afspraken vast omtrent sociale- en fysieke veiligheid, geldend voor alle onder haar bestuur ressorterende scholen. 

Terug naar boven