J.H.Donnerschool

Lopes Diaslaan 2 1222 BW Hilversum

Schoolfoto van J.H.Donnerschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziektevervanging

De J.H. Donnerschool hecht veel waarde aan een veilige leeromgeving. Daarom doen wij er alles aan om lesuitval tot een minimum te beperken. Wanneer een leerkracht (door ziekte of verlof) toch niet aanwezig is, dan verdelen wij de leerlingen de eerste twee dagen over de andere groepen.  

Helaas is het niet altijd mogelijk om een zieke of afwezige leerkracht te vervangen. We doen er in ieder geval alles aan om vervanging te regelen. Alleen in uiterste noodzaak vragen we u uw kind een dag thuis te houden. U hoort het in dit geval zo snel mogelijk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool is een kleinschalige school. Jaarlijks volgen bij ons ongeveer 100 leerlingen onderwijs. De kleine groepen bestaan uit gemiddeld 12 leerlingen en worden aangeduid met een kleur. Bij de groepsindeling wordt rekening gehouden met de leeftijd, sociaal emotioneel functioneren, het niveau en de specifieke vraag van de leerling. Hierdoor kunnen leerkrachten de leerlingen veiligheid en continuïteit bieden en hebben ze voldoende ruimte om naast het groepsproces de individuele ontwikkeling van iedere leerling te stimuleren.

In elk lokaal neemt de groepstafel een centrale plaats in. Hier vinden de gezamenlijke activiteiten plaats zoals het doornemen van het dagprogramma, plenaire instructies, de lunch en de creatieve lessen. Daarnaast heeft elke leerling een eigen vaste werkplek, zo nodig in onder- en middenbouw afgeschermd van afleidende prikkels.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Rijke spelactiviteiten zijn de basis voor het onderwijs in de eerste twee leerjaren. Speerpunt daarin is het stimuleren van een brede ontwikkeling zodat leerlingen leren samen te spelen en te werken. Wij gebruiken hierbij de methode "Kleuterplein", waarbij het spelenderwijs leren en het leerplezier centraal staan. De J.H. Donnerschool volgt de leerlingen aan de hand van een ontwikkelingsvolgmodel (OVM) om een goed overzicht te krijgen van de leergebieden en ontwikkeling van de leerling.

Bron

Overige leerjaren

Toelichting van de school

De leer- en vormingsgebieden taal, lezen en rekenen (basisvaardigheden) vormen de kern van ons onderwijs. In onze school geven wij  les met behulp van moderne methoden uit het basisonderwijs. Lezen doen wij met Lijn 3 voor aanvankelijk lezen en LIST (Lezen is Top), 'Reken Zeker' voor rekenen, Nederlandse taal: 'Taal- en Spelling' op maat' en 'Nieuwsbegrip' voor begrijpend lezen. In onze groepsplannen maken wij onderscheid in verschillende arrangementen, zodat elke leerling onderwijs op maat krijgt. Zo ondersteunen wij leerlingen die meer hulp en aandacht nodig hebben en bieden wij een verrijkt programma aan onze groep (hoog)begaafde leerlingen.
Het dag- en lesprogramma is duidelijk zichtbaar in de klas aanwezig, visueel ondersteund door pictogrammen. Elke dag spreekt de leerkracht dit met de leerlingen door, zodat de leerlingen weten wat zij de dag door kunnen verwachten.
Een rode draad door ons onderwijs is de sociaal emotionele ontwikkeling, die wij ondersteunen met de methode KWINK.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De SO J.H. Donnerschool biedt een passende plek aan leerlingen die in het reguliere- of speciale basisonderwijs zijn vastgelopen. Het team heeft de expertise om professioneel om te gaan met leerlingen die een andere aanpak/en of omgeving nodig hebben.
Het onderwijs is aan leerlingen van 4 tot 12 jaar, van (laag) gemiddelde tot hoog gemiddelde begaafdheid.

Het lesaanbod is de reguliere basisschoollesstof, met veel aandacht voor leerlingen die ondersteuning of juist uitdaging nodig hebben om tot leervorderingen te komen, op cognitief gebied en m.b.t.de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen krijgen hulp op maat bij het opnemen, verwerken en reproduceren van de lesstof.

De J.H. Donnerschool is kleinschalig, heeft acht groepen van gemiddeld 12 leerlingen. De groepen zijn samengesteld op leeftijd, niveau van de leerling en specifieke vraag. In deze kleine groepen bieden de leerkrachten een vaste routine, voorspelbaarheid, veiligheid en hebben ze voldoende ruimte om de individuele ontwikkeling van elke leerling te stimuleren.

De leerkrachten zijn getraind in het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen, zij bieden aanvullende sociaal-emotionele begeleiding. De leerkrachten zijn gespecialiseerd in het omgaan met leerlingen met autisme, ADHD, hechtingsstoornissen en andere vormen van gedrag.

Het uitstroomniveau varieert van praktijkonderwijs, vmbo b, vmbo bk, vmbo tl to havo en vwo, in een reguliere of speciale setting.

Op basis van de uitstroomniveaus en de leerrendementen verzorgt de school een passend aanbod. Leerlingen worden in het groepsplan op het niveau conform hun uitstroombestemming, in een basis, intensief of verrijkt arrangement geplaatst.

Naast de reguliere vakken besteden we binnen het lesrooster tijd aan de sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen, wij gebruiken hiervoor de methode KWINK, de CED leerlijnen sociaal-emotionele ontwikkeling en 'Leren leren'.

De omgeving is zo prikkelarm mogelijk voor leerlingen die dit nodig hebben. Met ruimte en aandacht begeleidt de school leerlingen die zich niet begrepen voelen, zij kampen daardoor vaak met motivatie problemen.
De leerlingen hebben naast de gemeenschappelijke plek in de klas, een individuele, zo nodig van prikkels afgeschermde, werkplek.
Wij werken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen, competentiegericht en rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften. Het doel is om het zelfbeeld, de ontwikkeling van het gedrag en de cognitieve vaardigheden positief te stimuleren om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau te behalen. Hierbij speelt mee dat vrijwel alle leerlingen van de J.H. Donnerschool ontwikkelings- of persoonlijkheidsstoornissen hebben. Deze stoornissen kunnen de verwachtingen in het uitstroomperspectief belemmeren.

De J.H. Donnerschool heeft veel deskundigheid in huis: gespecialiseerde leerkrachten, een gedragsdeskundige, maatschappelijk werker en een IB'er met veel kennis op gebied van lezen (dyslexie) en rekenen (dyscalculie), leerstoornissen en (hoog) begaafdheid. Een gymleraar die zich richt op deze doelgroep. Korte lijnen met verschillende therapeuten (logopedist, speltherapeut, PMT e.d.) en korte lijnen met behandelaars zoals Levvel (jeugd GGZ) en Youké (jeugdzorg).

Voor plaatsing is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV), deze geeft het samenwerkingsverband af. De commissie van begeleiding (locatiedirecteur, gedragsdeskundige, schoolmaatschappelijk werker en IB'er) weegt vervolgens of de leerling past binnen het ondersteuningprofiel van de J.H. Donnerschool.

De school stelt na plaatsing het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op, bespreekt dit met ouders/verzorgers en stelt dit samen vast. De school volgt de leerling en gaat na of deze zich conform het OPP ontwikkelt. De leerling wordt hierin optimaal ondersteund. Het OPP wordt 3x per jaar met de ouders besproken en 1x per jaar opnieuw vastgesteld.

Voor leerlingen die meer zorg nodig hebben dan in de reguliere groepen kan worden geboden, heeft de J.H. Donnerschool een onderwijszorgcombinatie 'De Palet' in samenwerking met Levvel en Youké. Door deze tijdelijke intensieve begeleiding worden leerlingen ondersteund en leren zij de vaardigheden die in een groep nodig zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool heeft afstemming met de Specialistische Daghulp van het Leger des Heils. (voorheen het Medisch Kinder Dagverblijf).

Terug naar boven