J.H.Donnerschool

Lopes Diaslaan 2 1222 BW Hilversum

Schoolfoto van J.H.Donnerschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de J.H. Donnerschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Je talenten leren we samen ontdekken! Op de J.H. Donnerschool ontdekken we samen welk talenten de leerlingen bezitten. 'Speciaal voor jou' werken we aan de mogelijkheden van alle leerlingen. Leerlingen leren hun eigen keuzes te maken. Samen met onze deskundige medewerkers bouwen we aan een stabiele en betrouwbare toekomst, waarin onze leerlingen zich zelfstandig kunnen redden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Stabiel
  • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool is een kleinschalige school voor speciaal onderwijs. Door de kleine klassen (maximaal 12 leerlingen) en de specifieke ondersteuning is er veel aandacht mogelijk voor de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De school staat in een rustige groene wijk in Hilversum. Het grote speelplein biedt veel speelmogelijkheden voor de leerlingen tijdens de pauzes en extra sport en spel activiteiten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool hanteert dezelfde vakantietijden als de scholen in de regio.

Een paar jaar geleden heeft de J.H. Donnerschool, in samenspraak met de SO/SBO scholen in het Gooi (SWV Unita) gekozen voor 5 gelijke schooldagen. De ervaring leert dat dit voor de leerlingen meer rust en continuïteit geeft. Ook de onderwijstijd is beter in te delen met dit rooster.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool kent een interne en externe zorgstructuur. De interne zorgstructuur bestaat uit de commissie van begeleiding (gedragsdeskundige, maatschappelijk werker, intern begeleider en locatiedirecteur). Bij een onderwijs/zorgvraag die de school niet zelf kan beantwoorden, eventueel na raadpleging van extern deskundigen of zorgpartners, wordt in afstemming met het samenwerkingsverband een MDO georganiseerd, waarbij alle betrokken partijen om de tafel zitten.

Naast de samenwerking met de so scholen is ook de samenwerking met de Jeugdhulpverleningsorganisaties van groot belang. De J.H. Donnerschool participeert in behandelingsplanbesprekingen en levert daarmee een bijdrage aan ''één kind één plan."

Op onze school in Hilversum is het intensieve arrangement 'de Paletgroep' bestemd voor leerlingen die de basisondersteuning overstijgen. Het geintegreerde onderwijszorgaanbod, in samenwerking met Levvel en Youké zorgt ervoor dat de leerlingen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Dit om dreigend schooluitval te voorkomen.

Terug naar boven