Samenwijs De Doelakkers

Koningskruis 11 5081 XM Hilvarenbeek

Schoolfoto van Samenwijs De Doelakkers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doorstroomtoets IEP groep 8

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de wet rondom de eindtoetsing. De Eindtoets wordt Doorstroomtoets. Deze wetswijziging houdt in dat de eindtoets voortaan doorstroomtoets heet. Dit geldt voor alle eindtoetsen. Daarnaast wordt de afname vervroegd naar februari. De IEP Eindtoets heet dus vanaf volgend jaar IEP Doorstroomtoets. Daarnaast worden alle eindtoetsen in februari afgenomen in plaats van april.

Belangrijke punten m.b.t. de doorstroomtoets:

* Leerlingen ontvangen op 23 en 25 januari hun voorlopig schooladvies.
* Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari op dinsdag 6 februari 2024 en woensdag 7 februari 2024 de doorstroomtoets van IEP
* Uiterlijk 15 maart 2024 ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
* Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart 2024 van hun school het definitieve schooladvies.
* Tussen 25 maart en 31 maart 2024 melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
* Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
* Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Het IEP leerlingvolgsysteem, wat we op De Doelakkers hanteren, houdt daar rekening mee. Het geeft ons inzicht in waar een kind nu staat en hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. We vergelijken leerlingen niet met elkaar, maar focussen op de persoonlijke ontwikkeling. Een uitkomst waarmee jij als leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.

De toetsen van IEP worden 2x per jaar afgenomen:
* Taalverzorging (groep 3 t/m 8)
* Technisch lezen (groep 3 t/m 8)
* Lezen (groep 4 t/m 8)
* Rekenen (groep 3 t/m 8)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten van de school weten beter dan wie ook hoe uw kind zich gedraagt in een studieomgeving. Hun advies is voor de school van voortgezet onderwijs erg belangrijk. Het gaat er namelijk niet alleen om wat het kind allemaal kan en weet. Ook zaken als zelfstandigheid, nauwkeurigheid, werkhouding en belangstelling spelen een grote rol. 

Eind januari groep 8 wordt tijdens een gesprek met de ouders en de leerkracht van groep 8 een advies gegeven. Bij dat advies wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en de interesses van het kind. Dit advies wordt in een Onderwijskundig Rapport vastgelegd. Volgens de wet is de school verplicht aan de ouders een afschrift van dat rapport te geven. 

Het schooladvies is gebaseerd op ‘harde’ (cijfermatige) en ‘zachte’ (persoonlijke) gegevens
:* Toetsresultaten in groep 6, 7 en 8
* Sociaal emotionele ontwikkeling
* Werkhouding, motivatie en gedrag
* Indien er sprake is van een ‘ondersteuningsbehoefte’ voor passend onderwijs dan wegen de geboden ondersteuning en het effect daarvan ook mee.

Nieuw is de landelijke aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024. Tijdens deze week melden alle achtstegroepers zich tegelijkertijd aan bij een middelbare school. Omdat alle kinderen zo vroeg hun definitieve advies hebben, kunnen zij zich gelijktijdig op hun juiste niveau aanmelden. Zo heeft iedereen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen graag dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar school komen. Een veilige, vertrouwde leeromgeving en wederzijds respect is daarvoor heel belangrijk.
Daarom werken wij met Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
De Kanjertraining is een methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na.
Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.
De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Een goede samenwerking met ouders is cruciaal. We betrekken ouders bij de Kanjertraining door het organiseren van informatieavonden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veilig en vertrouwd
  • plezier
  • wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven