Samenwijs De Doelakkers

Koningskruis 11 5081 XM Hilvarenbeek

Schoolfoto van Samenwijs De Doelakkers

Het team

Toelichting van de school

Personeel

Groep 1/2a Juf Sandra
Groep 1/2 b Juf Helma en Juf Marianne
Groep 3 Juf Marie-Cecile
groep 4 Juf Sandra en Juf Rebecca
Groep 5 Juf Femke en Meneer Floris
Groep 6 Juf Laura en Juf Nicolien
Groep 7 Juf Lisa
Groep 8 Juf Maartje en Meneer Tim

IB Juf Lilian
Onderwijsassistent Juf Conny

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging binnen het onderwijs

Bij ziekte van de meester of juf komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. We streven er naar om geen kinderen naar huis te sturen. In uiterste noodgevallen kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. Ouders worden hierover, zo mogelijk, een dag van tevoren over geïnformeerd.

Vervanging binnen de opvang

Bij verlof van de medewerkers zorgen wij er voor dat er voor de kinderen een vast en voor hen vertrouwd gezicht aanwezig is. Invalkrachten zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan ten hoogste twee vestigingen zodat ook zij voor de kinderen een vertrouwde medewerker worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De tijden per vakgebied zijn richtlijnen. Deze tijden worden altijd afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden per vakgebied zijn richtlijnen. Deze tijden worden altijd afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het huidige Schoolondersteuningsprofiel is een een onderdeel van In Het Dorp Gebeurt Het. Het schoolondersteuningsprofiel is in te zien bij de directie. Hieronder vindt u een korte samenvatting.

Samenwijs De Doelakkers is een dorpsschool/buurtschool?in Hilvarenbeek.? Het overgrote deel van de leerlingen komt uit de wijk De Doelakkers. Op dit moment is de leerling populatie stabiel (190 leerlingen). De school heeft 8 groepen waarvan de groepen 1 en 2 gecombineerd zijn.  

Binnen de school is ook de Kinderopvang gehuisvest. Deze behoort ook tot de stichting Samenwijs. De Opvang regelt de VSO en BSO. Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met Onderwijs zoals een doorgaande lijn van 0-13 jaar. Zie hiervoor het samenwijsplan.  

Leerlingen worden bij hun eigen ontwikkeling betrokken, door het voeren van kindgesprekken over de te behalen doelen. Het onderwijs moet aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling. Deze leerlingen ontvangen onderwijs op maat middels het model van handelingsgericht werken. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt planmatig vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In het kader van adaptief en passend onderwijs is het aantal (ondersteuning) leerlingen dat binnen het regulier onderwijs begeleid wordt de laatste jaren flink gestegen. Samenwijs De Doelakkers heeft zich de afgelopen jaren dan ook verdiept om de basisondersteuning van de school sterk te maken. Leerkrachten kunnen een passend aanbod creëren voor iedere leerling in samenwerking met ouders en dit vastleggen in een OPP. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het systeem van de interne begeleiding van de school. De ondersteuning is niet alleen gericht op de hulpvragen van een kind, ook vaardigheden van de leerkracht staan hierbij centraal. Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich blijven ontwikkelen. Ondanks de wil en de sterke basisondersteuning op Samenwijs De Doelakkers zijn er grenzen verbonden aan het op maat bedienen van de leerlingen. Wanneer een leerling weinig aansluiting heeft binnen zijn groep qua leerstof kan er gekozen worden om groep doorbrekend te werken. Dit is niet voor elke leerling geschikt. Hierdoor kan er gekozen worden om een leerling te verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs.  
In het kader van professionalisering van de leerkrachten volgen zij diverse cursussen en opleidingen.

De intern begeleider volgt de ontwikkeling van de kinderen van 0-13 jaar. Als er voor bepaalde kinderen ondersteuning nodig is, adviseert en begeleidt de IB’er ook bij Opvang. Hierdoor zijn de lijntjes kort. Overdracht van de opvang naar onderwijs wordt gedaan in een overdrachtsgesprek met ouders, pedagogisch medewerker en leerkracht. Doordat de IB-er ook in beeld is bij  Opvang kan het signaleren van extra ondersteuning op een jonge leeftijd al passend gemaakt worden. De begeleiding van een kind kan al starten bij de opvang en d.m.v. de warme overdracht doorlopen in de basisschool.  

Het gebouw dateert van 1978 en is aan vernieuwing toe. Door de staat waarin het schoolgebouw verkeert, worden we als team beperkt in onze mogelijkheden om het onderwijs goed passend te maken voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. We hopen dat binnenkort de gemeente Hilvarenbeek instemt met de bouw van een nieuw schoolgebouw zodat we de ruimte en mogelijkheden krijgen om in te spelen op de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van de leerlingen.   

De ambitie van de school is dat wij kinderen met speciale ondersteunings-behoeften een kans willen bieden om deel te kunnen nemen aan het aanbod van onze school. Dit betekent dat wij eerst gaan kijken wat mogelijk is en ons niet willen specialiseren op een specifieke extra ondersteuningsbehoefte. Dit betekent dat we een uitgebreide expertise in het team willen halen. We willen vooral breed georiënteerd blijven, een afspiegeling van de maatschappij. We willen een school zijn waar alle kinderen uit de buurt terecht kunnen. Onze missie is dan ook om een school te zijn voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in groepen van maximaal 25 leerlingen. Elke leerling moet zich veilig en gewaardeerd voelen op school. De leerkrachten kunnen de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen zowel op pedagogisch als didactisch vlak in de lessen ondersteunen. Op school is een onderwijsassistente aanwezig die de leerkrachten ondersteunt met het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zowel in als buiten de groep. Leerkrachten die ambulant zijn worden ook ingezet voor extra ondersteuning gericht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Verder maakt de school gebruik van de inzet van studenten van de PABO. Zij begeleiden kleine groepjes leerlingen bij het technisch lezen of rekenen in en buiten de groep. De mate van inzet hangt af van hoever de studenten zijn in hun studie.

Zorgniveaus 
Op zorgniveau 1 vindt de extra ondersteuning plaats in de groep d.m.v. extra instructie door de leerkracht. Op zorgniveau 2 krijgt de leerling extra ondersteuning van de onderwijsassistente of ambulante leerkracht. Dit is veelal binnen de groep. We spreken van zorgniveau 3 als er sprake is van een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarbij de leerling individuele begeleiding krijgt en werkt op een eigen leerlijn. Daarnaast is er buiten de groep extra begeleiding voor deze leerlingen. 

Van methode-gestuurd naar gepersonaliseerd onderwijs
Op dit moment wordt ons onderwijs nog veel vanuit de methode gegeven. Bij leerlingen met een eigen leerlijn wordt die methode gedeeltelijk of geheel losgelaten. Het is ons streven om meer te focussen op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling en de methoden minder leidend te laten zijn. (zie Samenwijsplan) We staan nog aan het begin van dit proces en hopen het de komende 4 jaar verder uit te rollen.  

Van iedere leerling is een leerlingkaart gemaakt met daarop de ondersteunings - en onderwijsbehoeften en leerstijl van iedere leerling en eventueel specifieke doelen betreffende bij deze leerling. Tweemaal per schooljaar wordt deze leerlingkaart geëvalueerd en bijgewerkt.  

Voor leerlingen waarvan de ouders hen niet of nauwelijks kunnen begeleiden bij het huiswerk hebben we een keer per week een uur huiswerkbegeleiding. Dit geldt ook voor leerlingen waarvoor het thuis moeilijk is om geconcentreerd aan hun huiswerk bezig te zijn. 

Ondersteuningsstructuur De Doelakkers
Om duidelijkheid binnen het team en naar de ouders toe te creëren is een duidelijke ondersteuningsstructuur onmisbaar. Een ondersteuningsstructuur, waarbinnen de rol van de individuele groepsleerkracht, de pedagogisch medewerker, de intern begeleider, de directie en niet in de laatste plaats die van de ouders omschreven staat.

De leerkracht/pedagogisch medewerker- de cruciale factor

De eerstverantwoordelijke in het opvangen van signalen van kinderen met een stagnerende ontwikkeling is de groepsleerkracht of de pedagogisch manager. Op ieder moment van een schooldag worden er door de professionals grote en kleine beslissingen genomen, die bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de kinderen. De pedagogische en didactische vaardigheden van de professional zijn daarom van zeer groot belang.

Het samenwijsteam – gedeelde verantwoordelijkheid

Behalve de eigen groepsleerkracht is ook het team als geheel verantwoordelijk voor alle kinderen. Daarom is het belangrijk, dat kennis, ervaring en vaardigheden gedeeld worden. Een open oor naar elkaar toe en allerlei vormen van collegiale consultatie kunnen daartoe een bijdrage leveren.
De ondersteuningsvisie bestaat uit een aantal uitgangspunten:

- Alle kinderen hebben ondersteuning nodig. Kinderen verschillen in de mate waarin en de manier waarop ze ondersteuning nodig hebben. Om te bevorderen dat kinderen leren van elkaar en om het klassenmanagement uitvoerbaar te houden worden zoveel mogelijk individuele onderwijsbehoeften geclusterd en verwerkt in een groepsaanbod. Om elk kind goed in beeld te hebben werken we met een kindkaarten vanaf de opvang. Hierin staat beschreven wat de simulerende en belemmerende factoren voor een kind kunnen zijn, welke lesstof het kind krijgt aangeboden en wat de onderwijsbehoeften zijn. Deze onderwijsbehoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te zetten.

- Het gaat hier om het werken, praten en denken vanuit onderwijsbehoeften. Onderwijsbehoeften formuleren we door aan te geven wat een leerling nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.

- Er wordt gewerkt aan een verschuiving naar proactief denken. In plaats van achteraf te bekijken of een kind de doelen heeft behaald en te “repareren” als dit niet het geval blijkt te zijn, gaat de professional veel meer vooraf nadenken over wat een kind nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. Dit wordt samen met ouders besproken.

- Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan wat kinderen nodig hebben om de onderwijsdoelen te bereiken. Als het nodig is kan een specialist van buiten de school de professional ondersteuning bieden.

- Tot slot nemen ouders een belangrijke positie in binnen deze visie. Ouders en professionals hebben een gezamenlijk doel: ze willen het beste voor het kind. Ouders zijn samenwerkingspartners en worden in een vroeg stadium betrokken bij de zorg rondom hun kind.

De Positie van de intern begeleider (IB-er 0-13 jarigen)

De intern begeleider is de ondersteuningscoördinator voor onderwijs en opvang. Ze begeleidt de medewerkers bij het handelingsgericht werken. Zij zorgt voor de voortgang van de 1-zorgroute en leidt groepsbesprekingen en kindbesprekingen. Tevens zit de Intern begeleider in het ondersteuningsteam van de school. Het ondersteuningsteam is een multidiciplinair team dat bij elkaar komt om kinderen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Alle reguliere basisscholen binnen het Samenwerkingsverband Plein 013 werken met een ondersteuningsteam.

De positie van de ouders

Vanaf het moment dat een medewerker iets signaleert bij een kind worden de ouders hierover ingelicht. Als de bespreking van een kind leidt tot het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan, is overleg met de ouders wettelijk verplicht. Als bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan externe deskundigen worden ingeschakeld voor het doen van onderzoek of observaties, is toestemming van de ouders vereist. Heeft het handelingsplan nog niet voldoende resultaat gehad, dan er wordt een nieuw handelingsplan opgesteld. Soms is advies van een ander nodig en wordt een kind in het ondersteuningsteam besproken. Altijd na goedkeuring van ouders. In dit ondersteuningsteam zitten: PBO-er (begeleider passend onderwijs)-JOOB vanuit de gemeente- manager opvang -Schoolverpleegkundige-Intern begeleider. De directie herhaalt samen met de Ib-er en het team, 2 maal per jaar een schoolzorgcyclus. Van de kind- en groepsgegevens wordt een schoolanalyse gemaakt. Deze trendanalyses worden gezamenlijk met het team besproken en geëvalueerd. Hiernaast volgt de directie jaarlijks een gesprekkencyclus, waarin overdrachtsgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken met leerkrachten worden gevoerd.

Plein 013

De Doelakkers valt onder het samenwerkingsverband Plein 013. Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving en wordt ingezet om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. Dit wordt bij voorkeur in de gewone basisschool gedaan. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, wordt er nauw samen gewerkt met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen. Als school hebben wij ZORGPLICHT! Ouders hoeven niet meer zelf op zoek naar een passende school. Deze plicht ligt bij de school waar het kind is ingeschreven. Als er door de school of door de ouders vermoed wordt dat een kind veel extra ondersteuning nodig heeft dan wordt door de school, samen met de consulent en de ouders, de ondersteuningsbehoefte van een kind in beeld gebracht. Tanja Nijhof is op De Doelakkers BPO-er, begeleider passend onderwijs. Zij is 4 dagen in de maand op school aanwezig en biedt ondersteuning waar nodig.

Jeugdhulp Gemeente: JOOB

De zorg voor opvoeden en opgroeien, wordt sinds 1 januari 2015 geregeld via de provincie, landelijke regels (de AWBZ) en de zorgverzekering. De nieuwe Jeugdwet is ingegaan. De gemeente Hilvarenbeek gaat deze nieuwe wet uitvoeren en betalen. De gemeente was al verantwoordelijk voor zogenoemde preventieve jeugdhulp, zoals de consultatiebureaus, schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts. Nu komt daar zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen met problemen bij. Jeugdhulp is een breed terrein. Het gaat onder meer om kinderen met ADHD, autisme en andere psychische problemen, kinderen met problemen na een scheiding of andere problemen thuis, kinderen met een licht verstandelijke beperking en kinderen in de pleegzorg. Voor meer informatie kunt u terecht op school bij de JOOB (Jeugd Ouder Opvoed Begeleider). Voor De Doelakkers is dit Astrid van Strijdhoven. Zij is regelmatig op school aanwezig.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit het koersplan van het Samenwerkingsverband Plein 013 zijn besturen tot overeenstemming gekomen om zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te creëren binnen de wijk/dorp waarin de kinderen opgroeien. Dit maakt dat er binnen de wijken en dorpen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om samen een passend netwerk te creëren middels integrale verbindingen tussen onderwijs, zorg SMW en Toegang waarbij het belangrijk is dat men elkaar weet te vinden. Het gaat hierbij om het gebruik maken en versterken van elkaars expertise. Inhoudelijke uitwerking dient door iedere buurt specifiek bereikt worden, waarbij scholen vanuit hun eigen ondersteuningsplannen gaan toewerken naar een gezamenlijks buurtondersteuningsplan.

De werkzaamheden van de BPO- er (begeleider passend onderwijs) Hilvarenbeek worden verricht binnen de 6 scholen van Stichting Samenwijs en Opmaat school OBS de Driehoek in Hilvarenbeek. De scholen binnen Stichting Samenwijs zijn: De Doelakkers en Starrebos in Hilvarenbeek, Torenlei in Esbeek, De Jozef in Haghorst, De Vlinderakker in Biest-Houthakker en de Willibordus in Diessen. De scholen allemaal als onderdeel van een Kindcentrum, bieden onderwijs en ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd en bereiden kinderen voor op het vervolgonderwijs.

Op de schoollocatie werkt een team van directeur, IB-er/KC-er (s) leraren, onderwijsondersteuners en pedagogisch medewerkers. De BPO-er is onder verantwoordelijkheid van de besturen belast met het leveren van een bijdrage aan o.a. realiseren thuisnabij onderwijs/passend onderwijs binnen de wijk. Een belangrijk orgaan is hierbij het IDBGH overleg waarin directeuren, IB-ers/KC-ers, bestuurders en vast contactpersoon van de gemeente deelnemen.

Ambitie IDBGH Hilvarenbeek: Elk kind kan zich ontwikkelen in een omgeving dat optimaal is ingericht vanuit de ontwikkelbehoefte van het kind. Kan worden vertaald naar de drie centrale vragen: 1. Hoe is het welbevinden van de leerling? 2. Is er ontwikkeling en groei zichtbaar bij de leerling? 3. Kan de school de ondersteuning bieden?

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanbod voor het jonge kind
Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voorschoolse educatie (VE) / peuteropvang. Er is een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs, samen werken we aan een doorgaande lijn 0-13 jaar. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf. In de visie van Samenwijs zijn de kinderen het meest gebaat bij een geïntegreerde opvoeding en ontwikkeling in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Het doel van de integratie tussen opvang en onderwijs is om elk kind het maatwerk te beiden dat het nodig heeft om zijn talenten en kansen zo goed mogelijk te ontwikkelen, gericht op een goede positieve basis voor zijn/haar eigen toekomst. De teams opvang en onderwijs van Samenwijs Doelakkers  begeleiden vanuit één pedagogische en didactische visie de kinderen van het centrum. In dit hoofdstuk werken we de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van ons pedagogisch en onderwijskundig beleid uit voor de kinderen van 0 tot 13 jaar

Pedagogisch locatiebeleid

In deze paragraaf hebben we een samenvatting van ons pedagogisch beleid en VE-werkplan opgenomen. Conform wetgeving worden beide plannen daar waar nodig voortdurend geactualiseerd. Uitgangspunten. In de eerste jaren van het leven van kinderen vormt zich de basis van hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen en respect te hebben voor zichzelf, anderen en de natuur. We leren kinderen van jongs af aan te kijken naar de wereld om hen heen en laten ze zien hoe ze zich kunnen bewegen in onze maatschappij. Het is vanuit deze visie belangrijk dat we samen met ouders, de opvang en het onderwijs een doorgaande (leer)lijn bieden in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Op ons Samenwijscentrum zorgen we voor een veilige basis, een plek waar kinderen van 0 – 13 jaar zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. De veilige omgeving nodigt kinderen uit om op onderzoek te gaan, zich te ontwikkelen en plezier te beleven. Onder begeleiding van de pedagogisch professionals leren jonge kinderen spelenderwijs. Pedagogisch professionals stimuleren interacties tussen kinderen onderling, bevorderen de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen, stimuleren creativiteit, motorische ontwikkeling, spel- en taalontwikkeling. Individuele zorg, praten en uitleggen maar ook structuur en grenzen stellen horen daarbij.

Doelstellingen opvang

Het bieden van verantwoorde kinderopvang hebben wij uitgewerkt in vier pedagogische doelen:
1. Emotionele veiligheid
Met de kinderen gaan wij op een sensitieve en responsieve manier om. Daarbij tonen wij respect voor de autonomie van kinderen. Het stellen van grenzen aan het gedrag en het bieden van structuur legt een veilige basis, een “thuis” waar ze kunnen ontspannen en zichzelf mogen zijn. Kortom kinderen moeten zich prettig en geborgen voelen.

2. Zelfstandig functioneren
Kinderen dagen wij spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve en creatieve vaardigheden. Hun taalontwikkeling is daarbij essentieel om zich te leren uitdrukken in hun sociale contacten met anderen. Wij willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Respect voor het unieke van ieder kind is daarbij het uitgangspunt. We bieden mogelijkheden om kinderen zelfvertrouwen te laten ontwikkelen en een positief zelfbeeld te vormen.

3. Sociale competenties
Kinderopvang is een sociaal gebeuren en voor kinderen een prima basis om spelenderwijs sociale kennis en sociale vaardigheden bij te brengen. Wij willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

4. Overdracht van normen en waarden
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

VE-beleid

Middels Voorschoolse educatie (VE) stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen. Belangrijk in het gehele VVE-beleid is samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van hun kind. Reeds bij de intake bespreken we dit met ouders. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de thema’s (themabrief) met daarin uitleg over het thema, woorden die worden gebruikt en de liedjes die worden gezongen. Het doel daarbij is dat ouders thuis met de kinderen de woordjes en liedjes kunnen oefenen en gebruiken als ze met hun kind praten over wat ze tijdens de peuteropvang hebben gedaan. Voor kinderen met een VE indicatie vanuit het consultatiebureau zit er een verplichte opbouw in het aantal dagdelen waarop de kinderen komen, namelijk:
2 jaar--2 dagdelen       2, 5 jaar-- 3 dagdelen        3 jaar -- 4 dagdelen

De pedagogische coach ondersteunt de professionals in het werken met VVE. Op onze Samenwijslocatie werken we voor kinderen vanaf 2 jaar met een VVE programma. De kinderen leren spelenderwijs. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid lopen als een rode draad door het programma van de dag evenals het ontwikkelingsgericht werken. Het VVE programma wordt op basis van een thema aangeboden. De thema's worden in overleg met school gemaakt en eventueel aangepast aan de doelgroep. Hierbij stimuleren wij de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, rekenen en muziek. Door alle thema's en activiteiten wordt ook gericht gewerkt aan vier sociaal emotionele gebieden:

*zelfkennis
*zelfvertrouwen
*rekening houden met anderen
*samen spelen en werken

De kinderen worden spelenderwijs in contact gebracht met de school en gaan regelmatig activiteiten bijwonen in de kleutergroep. Hiermee willen wij de kinderen een goede basis bieden voor de rest van hun leven en maken wij een soepele overgang naar de basisschool mogelijk.

Wenbeleid

Nieuwe kinderen krijgen de gelegenheid te wennen Voorafgaand aan de plaatsingsdatum kan uw kind 2 maal voor de duur van één dagdeel per keer komen wennen. Tijdens het intakegesprek overlegt de pedagogisch professional met u het moment dat uw kind kan komen wennen. U komt dan samen met uw kind kennismaken met de nieuwe omgeving, de pedagogisch professionals en de andere kinderen.

Volgen en signaleren van ieder kind door de eigen mentor

Elk kind heeft er recht op om bewust gezien en gevolgd te worden, niet alleen in zijn ontwikkeling, maar ook in zijn welbevinden als kind en zijn functioneren binnen de groep. Daarom werken wij met een mentor die als pedagogisch medewerker werkt op de groep van het kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Bij de BSO is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. De ouder maakt bij het intakegesprek kennis met de mentor. Het ontwikkelingsverloop van kinderen van 0 – 4 jaar brengen we in beeld via een observatielijst. Dit digitale schema wordt rondom ieder verjaardag van het kind ingevuld en daarna wordt de inhoud met de ouders besproken. Zodra blijkt dat een ontwikkelingsgebied extra aandacht nodig heeft, dan krijgt het kind daar in het spel een extra stimulans in aangeboden. In het kader van vroeg-signalering kan het in sommige situaties wenselijk zijn om, na overleg met ouders, contact op te nemen met het ondersteuningsteam van het Samenwijscentrum. Het ondersteuningsteam bestaat uit: een verpleegkundige van het consultatiebureau, de JOOB (Jeugd,Ouders, Opvoed, Begeleider), BPO-er (Begeleider Passend Onderwijs) en de intern begeleider van het Samenwijscentrum.

Overige informatie opvang
Uitgebreidere informatie over onze opvang (KDV en BSO) vindt u in ons pedagogische beleid op onze website.

Terug naar boven