Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

Schoolstraat 38 5081 VH Hilvarenbeek

Schoolfoto van Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doorstroomtoets IEP groep 8

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de wet rondom de eindtoetsing. De IEP eindtoets gaat voortaan IEP doorstroomtoets heten.Daarnaast wordt de afname vervroegd van april naar februari. 

Belangrijke punten m.b.t. de doorstroomtoets:

* Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

* Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari, op dinsdag 6 februari 2024 en woensdag 7 februari 2024, de doorstroomtoets van IEP

* Uiterlijk 15 maart 2024 ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

* Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart 2024 van hun school het definitieve schooladvies.

* Tussen 25 maart en 31 maart 2024 melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

* Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

* Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school in principe een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

IEP-leerlingvolgsysteem

Naast methodegebonden toetsen nemen we op Starrebos 2 keer per jaar, in januari en juni, landelijk genormeerde toetsen af om te kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen en groeien. Deze landelijk genormeerde toetsen, de IEP toetsen, worden door de leerkracht en de intern begeleider geanalyseerd op groeps- en leerling niveau om te kunnen sturen op ontwikkeling en het nemen van acties, daar waar nodig. De individuele resultaten worden ook met ouders gedeeld. 

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen wordt gevolgd. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Het IEP leerlingvolgsysteem, wat we hanteren, houdt daar rekening mee. Het geeft ons inzicht in waar een kind nu staat en hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. We vergelijken leerlingen niet met elkaar, maar focussen op de persoonlijke ontwikkeling. Een uitkomst waarmee de leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten. De toetsen van IEP die afgenomen worden, zijn:

* Taalverzorging (groep 3 t/m 8)

* Technisch lezen (groep 3 t/m 8)

* Lezen (groep 4 t/m 8)

* Rekenen (groep 3 t/m 8)

* Hart en handen (gr 3 t/m 8)

School gebruikt de groepsscores ook om een trendanalyse te maken om zo te kunnen sturen op de ontwikkeling van het onderwijs en daar waar nodig extra acties of plannen uit te zetten. We evalueren ook genomen acties om te zien of genomen acties effect hebben gehad. Dat laatste doen we uiteraard ook op individueel leerlingniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8 en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs (VO)

De leerkrachten van de school weten beter dan wie ook hoe uw kind zich gedraagt in een studieomgeving. Hun advies is voor de school van voortgezet onderwijs erg belangrijk. Het gaat er namelijk niet alleen om wat het kind allemaal kan en weet. Ook zaken als zelfstandigheid, nauwkeurigheid, werkhouding en belangstelling spelen een grote rol. In januari groep 8 wordt tijdens een gesprek met de ouders en de leerkracht van groep 8 een voorlopig schooladvies gegeven. Bij dat advies wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en de interesses van het kind. Dit advies wordt in een Onderwijskundig Rapport vastgelegd. Volgens de wet is de school verplicht aan de ouders een afschrift van dat rapport te geven. Het voorlopige schooladvies is gebaseerd op ‘harde’ (cijfermatige) en ‘zachte’ (persoonlijke) gegevens:

* Toetsresultaten in groep 6, 7 en 8

* Sociaal emotionele ontwikkeling

* Werkhouding, motivatie en gedrag

* Indien er sprake is van een ‘ondersteuningsbehoefte’ voor passend onderwijs dan wegen de geboden ondersteuning en het effect daarvan ook mee.

Naar aanleiding van de resultaten op de IEP doorstroomtoets (de vroegere eindtoets) kan het voorlopige schooladvies aangepast worden. Alle kinderen ontvangen vervolgens een definitief schooladvies.

Nieuw is de landelijke aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024. Tijdens deze week melden alle achtstegroepers zich tegelijkertijd aan bij een middelbare school. Omdat alle kinderen zo vroeg hun definitieve advies hebben, kunnen zij zich gelijktijdig op hun juiste niveau aanmelden. Zo heeft iedereen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder schooljaar wordt gevraagd aan de kinderen om een KiVa-vragenlijst in te vullen. Deze geeft inzichtelijk hoe een groep sociaal tot elkaar verhoudt en in gesprek met leden van de KiVa - werkgroep kan er gekeken worden of en welke acties eventueel nodig zijn. Ook stelt de leerkracht een sociogram op wat zich verhoudt tot de individuele KiVa -metingen. Dit alles geeft aanleiding om een groep verder in de veiligheid te begeleiden en eventueel beproefde goede acties hierop in te zetten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • KiVa school

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven