Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

Schoolstraat 38 5081 VH Hilvarenbeek

Schoolfoto van Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van Samenwijs Starrebos bestaat uit professionals in opvang en onderwijs:

De professionals van de opvang verzorgen de opvang aan onze kinderen van 0-4 jaar. Tevens verzorgen ze de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Het team van onderwijsprofessionals bestaat uit leerkrachten, verdeeld over 12 groepen, een leraarondersteuner en een onderwijsassistent. Daarnaast werken er twee intern begeleiders, een manager opvang 0-7 jaar, een team coördinator 7-13 jaar en de directeur. Verder worden we ondersteund door een conciërge en een administratieve kracht. Het team stelt zich op de website aan u voor.

Ook werken we samen met Serviceteam Hilvarenbeek (mensen met een beperking) en Farent (sociaal werk).

Onze school is toegetreden als Partner Opleidingsschool en we zijn een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij studenten die leren voor leerkracht of onderwijsassistent de mogelijkheid bieden het vak in de praktijk te leren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht moet worden vervangen vanwege verlof of ziekte zal er eerst intern gekeken worden of we het samen kunnen oplossen. Ook kan Starrebos een beroep doen op het Regionaal Transfer Centrum. Dit Centrum verzorgt de aanvragen en zet vervangers in. Mocht deze manier vanwege een tekort niet volstaan, dan kunnen we ook een beroep doen op Bureau Qrabbl. Deze groep enthousiaste vakmensen verzorgen creatieve lessen aan onze kinderen. Als ook hier geen mensen beschikbaar zijn, zal Starrebos volgens een zogenaamd calamiteitenplan handelen, waarbij op andere manieren zo goed mogelijk onderwijs wordt verzorgd, bijvoorbeeld door een groep te verdelen over andere klassen. In een enkel geval, bij uiterste nood, kan het managementteam besluiten om een groep naar huis te sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Samenwijscentrum Starrebos wordt gewerkt vanuit de visie op themagericht leren met als belangrijkste pijlers het spelend en ontdekkend leren. Het spelend leren wordt vooral ingezet in de leeftijd van 0 tot 7 jaar binnen opvang en onderwijs. Binnen elk thema worden er diverse activiteiten aangeboden. De achterliggende doelen behorende bij deze activiteiten passen bij de ontwikkeling van het kind. In de leeftijd van 7-13 jaar wordt dit doorgezet richting ontdekkend leren waarbij de leerling naast de doelen die gelden voor deze leeftijdsfase ook eigen doelen gaat vaststellen en uitwerken.

Kijkend vanuit de doelen werken we met hoge verwachting aan de resultaten van de kinderen!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze peuter-kleuter en kleutergroepen wordt het onderwijs betekenisvol ingericht. Dat betekent dat alle activiteiten, gericht op de ontwikkeling van het kind, rondom een thema worden uitgevoerd. Vanuit de kringgesprekken gaan de kinderen aan de slag met activiteiten waarbij wij vanuit de leerlijnen kijken waar zij in hun ontwikkeling zijn en waar wij hen kunnen stimuleren om verder te ontwikkelen. De leerlijnen zijn allen gericht op de algehele ontwikkeling van het kind en grofweg onder te verdelen in lijnen voor motoriek, rekenen, taal, spel en sociaal-emotioneel.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Themagericht leren

Door thematisch te werken kun je de diepte in met de kinderen en komen onderlinge verbanden tot stand. Naast wereldoriëntatie en technisch/begrijpend lezen koppelen we ook de kerndoelen van taal, creatief schrijven, de creatieve vakken en cultuureducatie zoveel mogelijk aan de thema's. Kinderen worden dus vanuit diverse kanten ondergedompeld in het thema. Hierdoor is er samenhang en betrokkenheid. Om de betrokkenheid te vergroten en dicht bij de belevingswereld van de kinderen te komen, maken we regelmatig uitstapjes of brengen we de buitenwereld naar binnen. De tijden voor lezen en taal in de hogere groepen zijn minder, omdat de doelen van deze vakken in de thema's betekenis krijgen.

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid gaat over alle vaardigheden en kennis die je nodig hebt om je in de huidige samenleving te kunnen redden. Leerlingen moeten tegenwoordig naast leren lezen, rekenen en schrijven ook leren veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn. Met deze kennis en vaardigheden kunnen zij nieuwe ontwikkelingen sneller begrijpen en een bijdrage leveren. Digitale geletterdheid bestaat uit vier domeinen: ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

Bij ICT-basisvaardigheden gaat het om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. Informatievaardigheden zijn de competenties waardoor leerlingen informatie uit bronnen kritisch kunnen zoeken, vinden, beoordelen en verwerken. Leerlingen weten vaak heel goed wat een computer is maar ook écht weten hoe een computer denkt en hoe je problemen met een computer kunt oplossen is een heel ander verhaal. Daarvoor komen vaardigheden bij om de hoek kijken die je niet zomaar even leert, maar die wel belangrijk zijn voor de toekomst. Deze vaardigheden worden samengevat onder het begrip Computational thinking. Mediawijsheid is het bewust en actief deelnemen aan de mediasamenleving. Voor leerlingen is het veilig en slim leren inzetten van alle beschikbare media belangrijk om zichzelf te kunnen ontwikkelen. 

Op Starrebos zorgen we voor een doorlopende leerlijn voor digitale geletterdheid waarbij de vier domeinen aan bod komen.

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er het BVL keurmerk in het leven geroepen. Het label is het bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De kinderen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Daarnaast is er een verkeerswerkgroep op ons centrum, waar ook ouders deel van uit maken. Dit schooljaar werken wij er weer hard aan om het BVL op niveau te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat we naast de verkeerslessen ook weer praktische verkeersactiviteiten gaan organiseren en aandacht blijven besteden aan de veiligheid rondom school.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. De school is hier een geschikte oefenplaats voor. Het burgerschapsonderwijs bevat een aantal onderdelen:

  • Het bijbrengen van kennis over de democratie en rechtstaat zelf en de grondrechten van de mensen.
  • Het bijbrengen van kennis over, inzicht hebben in de werking van en respect hebben voor de achterliggende basiswaarden ook in onderling verband. De basiswaarden zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
  • Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. Leerlingen moeten op school leren om samen te werken en te leven, om te gaan met maatschappelijke spelregels, hun mening leren vormen en die van anderen respecteren en hun eigen identiteit leren ontwikkelen.
  • Het bieden van een respectvolle oefenplaats waarin actief geoefend kan worden met de basiswaarden en burgerschapswaarden eigen gemaakt kunnen worden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Speciale faciliteiten:

Voor kinderen van zogenaamde 'nieuwkomers' gezinnen wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de TAALKLAS waar deze kinderen gedurende 1 dag in de week een extra taalaanbod genieten. De TAALKLAS wordt gestart op het moment dat er vraag is. Daarnaast krijgen deze kinderen ondersteuning in de klas. En, als nodig, bestaat de mogelijkheid om ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband aan te vragen.

Er zijn kinderen binnen ons centrum die extra uitdaging nodig hebben. Dit wordt aangeboden in de eigen klas als een plus naast het reguliere programma. Als het individuele kind toch extra uitdaging aan kan bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan de PLUSKLAS waar deze kinderen extra uitdaging naast het reguliere programma wordt geboden. Deze PLUSKLAS wordt op Samenwijs-niveau aangeboden. 

Kinderen die sociaal-emotioneel extra uitdaging nodig hebben kunnen, samen met hun ouders, deelnemen aan de IMPULSKLAS. Hier wordt in overleg met de school een extra programma geboden. Jaarlijks wordt gekeken of er voldoende aanmeldingen zijn en dan wordt deze extra gestart.

Deze speciale faciliteiten worden bovenop het reguliere aanbod geboden. Om deel te nemen worden in het reguliere programma wel aanpassingen gedaan in de kwantiteit zodat de kwaliteit wel geborgd blijft. Aanmeldingen geschieden via de Intern Begeleider op aangeven van de leerkracht na gesprek met u, als ouder.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen ons Samenwerkingsverband werken wij vanuit "In het dorp gebeurt het". Samen met alle Samenwijscentra en alle ondersteuning wordt  een aanbod neergezet. Onze BPO-er (begeleiders Passend Onderwijs) begeleidt onze leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben door zo veel mogelijk maatwerk aan te bieden.

"In het dorp gebeurt het" is vol in ontwikkeling en kent inmiddels al goede samenwerking op onder andere het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, dyslexie en rekenen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen Veilig Groeien. Dat is wat wij op Samenwijscentrum Starrebos doen.

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. Er is een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs; samen werken we aan een doorgaande lijn van 0-13 jaar. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf. In de visie van Samenwijs zijn de kinderen het meest gebaat bij een geïntegreerde opvoeding en ontwikkeling in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Al van jongs af aan krijgt ieder kind de kans om samen, veilig te kunnen groeien. Elk kind is vrij om zich op eigen tempo te ontwikkelen en zichzelf uit te dagen. Themagericht leren staat op Starrebos centraal, spelend leren is daarvan voor alle kinderen van 0-7 jaar de belangrijkste pijler. Dit doen we door middel van diverse thema’s. De peuterkleutergroep heeft in onze visie een unieke positie. Wij vinden het belangrijk om kinderen een veilige plek te bieden om verder te ontwikkelen. Een peutergroep met maximaal 16 peuters en 2 professionals is in vergelijking tot een kleutergroep met gemiddeld 25 kleuters en 1 professional best een grote overstap. Onze peuter-kleutergroep biedt de uitkomst om deze overgang geleidelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de ontwikkeling van de kinderen op het juiste niveau te kunnen stimuleren. Voor deze kinderen wordt aanbod verzorgd passend bij de leeftijd én passend bij de fase van de ontwikkeling van het kind. Doordat er met peuters én kleuters gewerkt wordt, zijn er in de ochtend altijd 2 professionals in de klas aanwezig. Met ongeveer 3½ jaar zullen kinderen, wanneer zij daaraantoe zijn, in de ochtend doorstromen naar de peuter-kleutergroep. Het kind kan zich in deze groep optrekken aan de kinderen die al wat ouder zijn. Dit geeft voor deze kinderen een veilige houvast, maar ook een kans om zichzelf uit te dagen. Door deze combinatie van factoren is er in deze groep meer tijd en aandacht voor de kinderen, waardoor het veilig groeien soms nèt wat sneller gaat. Wanneer het kind 4 jaar wordt, zal het in dezelfde peuter-kleutergroep blijven. Het kind mag dan hele dagen komen. Het kind is nu niet meer een van de jongste, maar een van de oudste. Dit is een fase waarin kinderen zullen groeien in zelfvertrouwen en daardoor sterker in hun schoenen gaan staan. Vaardigheden die goed van pas komen wanneer zij met 4½ jaar doorstromen naar een kleutergroep. Het kind volgt in de peuter-kleutergroep hetzelfde onderwijsaanbod als wat elders in groep 1 geboden wordt, maar er is extra ruimte voor de fase van de ontwikkeling van het kind dankzij de kleinere setting en extra begeleiding. Voor een soepele overgang naar een kleutergroep (groep 1/2) sluiten de kleuters in de middag samen met de professional aan bij een groep 1/2. Zij volgen daar samen de kringactiviteit, gaan samen buiten spelen en gaan ook samen in de klas in de hoeken spelen. Dit biedt voor het kind kansen om in de nabijheid van de bekende professional te mogen groeien. Daarnaast biedt het voor professionals de mogelijkheid (indien nodig) om deze periode van ongeveer een half jaar te bekijken in welke kleutergroep het kind het best past. Hierbij wordt gekeken naar een totaalplaatje van vrienden, sociaal emotionele ontwikkeling, begeleidingsbehoefte en kindaantallen.

Het doel van de integratie tussen opvang en onderwijs is om elk kind het maatwerk te beiden dat het nodig heeft om zijn talenten en kansen zo goed mogelijk te ontwikkelen, gericht op een goede positieve basis voor zijn/haar eigen toekomst. De teams opvang en onderwijs van Samenwijscentrum Starrebos begeleiden vanuit één pedagogische en didactische visie de kinderen van het centrum.

Pedagogisch locatiebeleid

Voor onze pedagogisch professionals staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. Onze pedagogisch professionals zorgen voor een veilige basis, een plek waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. De manier waarop we hier vorm aan geven staat beschreven in het pedagogisch werkplan van Starrebos. Dit is te allen tijde te raadplegen via de website: https://www.stichtingsamenwijs.nl/starrebos/opvang/documenten

VVE-beleid

Op Starrebos bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE is gericht op kinderen tussen 2 en 4 jaar oud met (risico op) onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of kinderdagverblijf. Uitgangspunt van Samenwijs is dat wij alle kinderen gelijke kansen bieden in de ontwikkeling van eigen competenties, vaardigheden en talenten. Met als uiteindelijk doel dat peuters zonder of met een beperkte achterstand kunnen starten op de basisschool. In het VVE beleid staan de uitgangspunten van Stichting Samenwijs rondom het VVE werken zodat alle pedagogisch professionals dezelfde basis hebben. Dit is te allen tijde te raadplegen via de website: https://www.stichtingsamenwijs.nl/opvang/nuttige-informatie

Terug naar boven