Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

Schoolstraat 38 5081 VH Hilvarenbeek

Schoolfoto van Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Een doorlopende ontwikkellijn voor uw kind van baby tot puber. Dat is het doel van Stichting Samenwijs opvang en onderwijs, kortweg: Samenwijs. Opvang en onderwijs hebben de pedagogische aanpak, de didactische leerlijn en de ondersteuningsstructuur op elkaar afgestemd. Dit in het belang van het kind en van ouders, die een Samenwijscentrum zien als dé verblijfplaats voor hun kind, voor opvang, onderwijs, ontwikkeling en ontspanning.

Onze missie luidt dan ook: Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs! Samenwijs Starrebos is één van de zes Samenwijscentra. Ook op Starrebos is er sprake van één team met één pedagogische visie en één leidinggevende voor alle kinderen van 0 - 13 jaar. Het college van bestuur van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opvang en onderwijs. Samen werken we aan goede opvang en goed onderwijs. Dat betekent dat kinderen niet alleen kansen krijgen om basiskennis en -vaardigheden op te doen, maar ook om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Bovendien streeft Samenwijs niet alleen naar passend onderwijs, maar ook naar passende opvang voor ieder kind. Want ieder kind is uniek! Samenwijs speelt daarop in door een breed aanbod, met de juiste ondersteuning en in verbinding met alle partners rondom het kind. Op de eerste plaats betreft dat u als ouder / verzorger. Maar het gaat ook om de vele instanties op het gebied van jeugdzorg, sport, cultuur, en natuur en milieu. Medewerkers die de ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt nemen, geven het beste van zichzelf als ze hun kwaliteiten kunnen benutten. Samenwijs gelooft daarom niet alleen in leren en ontwikkelen voor kinderen, maar ook voor onze medewerkers. Samenwijs biedt dan ook kansen voor professionalisering, loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Wij hebben er vertrouwen in dat we op deze manier elk kind de beste basis voor de toekomst geven en elke medewerker een fijne werkplek.

Op Samenwijs Starrebos 

- wordt opvang en onderwijs gegeven van aan kinderen van 0-13 jaar

- wordt themagericht geleerd vanuit onze visie

- hebben we een unieke peuter-kleutergroep, waarbij we de harde grens van 4 jaar loslaten waardoor de overstap van opvang naar groep 1 soepel verloopt

- voelen de kinderen zich prettig en veilig doordat we met KiVa inzetten op een positieve groepsvorming en het ontwikkelen van sociale vaardigheden

- worden kinderen uitgedaagd om zich verstandelijk, sociaal en creatief zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van iedereen!

Samenwijs Starrebos betekent samen veilig groeien!

Deze informatiegids wordt ieder jaar geactualiseerd en goedgekeurd door de Locatieraad die zich buigt over medezeggenschapszaken. Gedurende het lopende schooljaar wordt aanvullende informatie verstrekt via de nieuwsbrief en via onze Konnect ouderapp voor opvang en onderwijs. Neem ook gerust een kijkje op onze website: www.starrebos.nl  Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Willem Jan van Keulen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons Samenwijscentrum staat in de wijk 'De Elst'. Deze wijk kent een verschuiving van leeftijd waardoor er minder basisschoolkinderen in de wijk wonen. Dit is in lijn met de algemene trend in Hilvarenbeek die een lichte daling van kinderen kent. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven