Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

Schoolstraat 38 5081 VH Hilvarenbeek

Schoolfoto van Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Een doorlopende ontwikkellijn voor uw kind van baby tot puber. Dat is het doel van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs, kortweg: Samenwijs. Opvang en onderwijs hebben de pedagogische aanpak, de didactische leerlijn en de ondersteuningsstructuur op elkaar afgestemd. Dit in het belang van het kind en van ouders, die een Samenwijscentrum zien als dé verblijfplaats voor hun kind, voor opvang, onderwijs, ontwikkeling en ontspanning. Met de vorming van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs per 1 januari 2018 kunnen wij de doorlopende ontwikkellijn van kinderen nog beter ondersteunen. Onze missie luidt dan ook: Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs! Samenwijs Starrebos is één van de zes Samenwijscentra. Ook op Starrebos is er sprake van één team met één pedagogische visie en één leidinggevende voor alle kinderen van 0 - 13 jaar. Het college van bestuur van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opvang en onderwijs. Samen werken we aan goede opvang en goed onderwijs. Dat betekent dat kinderen niet alleen kansen krijgen om basiskennis en -vaardigheden op te doen, maar ook om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Bovendien streeft Samenwijs niet alleen naar passend onderwijs, maar ook naar passende opvang voor ieder kind. Want ieder kind is uniek! Samenwijs speelt daar op in door een breed aanbod, met de juiste ondersteuning en in verbinding met alle partners rondom het kind. Op de eerste plaats betreft dat u als ouder / verzorger. Maar het gaat ook om de vele instanties op het gebied van jeugdzorg, sport, cultuur, en natuur en milieu. Medewerkers die de ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt nemen, geven het beste van zichzelf als ze hun kwaliteiten kunnen benutten. Samenwijs gelooft daarom niet alleen in leren en ontwikkelen voor kinderen, maar ook voor onze medewerkers. Samenwijs biedt dan ook kansen voor professionalisering, loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Hopelijk slagen we er zo in elk kind de beste basis voor de toekomst te geven en elke medewerker een fijne werkplek. Langs deze weg wenst Samenwijs alle kinderen en medewerkers een heel fijn jaar met veel ontwikkelkansen!

Arnoud van Leuven, voorzitter College van Bestuur  Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

Samenwijs brengt het beste uit de wereld van opvang en onderwijs samen: betrokkenheid bij de kinderen, ondernemingszin, pedagogische en didactische kwaliteit en het partnerschap met ouders.

Centraal staat de missie van Samenwijs: Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs! 

Starrebos is:

- een Samenwijscentrum en staat voor goed onderwijs.
- een Samenwijscentrum waar uw kind zich prettig en veilig voelt.
- een Samenwijscentrum dat uw kind uitdaagt om zich sociaal, cognitief en creatief zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
- een Samenwijscentrum waar u en uw kind dagelijks met plezier naar toe gaan.

Overigens hebben wij ook een website (www.stichtingsamenwijs.nl) waar onze Samenwijs(school)gids en de nieuwsbrieven op terug te vinden zijn.
Bezoek en bekijk deze gerust! 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Willem Jan van Keulen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons Samenwijscentrum staat in de wijk 'De Elst'. Deze wijk kent een verschuiving van leeftijd waardoor er minder basisschoolkinderen in de wijk wonen. Dit is in lijn met de algemene trend in Hilvarenbeek die een lichte daling van kinderen kent. Binnen het onderwijs zullen wij hier op anticiperen om goed onderwijs te blijven verzorgen vanuit onze visie.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven