Kindcentrum de Driehoek

Wagenmaker 1 5081 ER Hilvarenbeek

  • rondom de school is een mooi speelplein met ruimte om te klimmen, voetballen en meer
  • leesplezier is een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen
  • alle kinderen kunnen zowel in de klas als op leerpleinen werken
  • regelmatig zijn er vieringen waar kinderen hun talenten kunnen laten zien aan alle kinderen van de school en kinderopvang

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van Scholen op de kaart van ons kindcentrum! Tussen de woningen en de groene weilanden bieden we opvang en onderwijs aan kinderen van 0 – 13 jaar. Aan de rand van het dorp, maar toch centraal bij de kern van Hilvarenbeek, want we vinden het belangrijk dat onze kinderen onderdeel zijn van de gemeenschap.

Onze missie is om kinderen te voorzien van ruime kennis en vaardigheden om zich in deze veranderende maatschappij te onderscheiden. We willen dat onze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot samenwerkende individuen met een sterke eigen persoonlijkheid. Jezelf kunnen en durven zijn staat hierbij voorop.

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Cognitieve ontwikkeling
  • Persoonsvorming
  • Burgerschapszin
  • Kunst, cultuur & gezondheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen in Hilvarenbeek neemt de laatste jaren af, maar groeit juist weer in de kleutergroepen van de Driehoek. Samen met Samenwijs Opvang & Onderwijs zien we het laatste jaar een forse groei in het aantal aanmeldingen binnen ons kindcentrum. Wij verwachten deze groei ook voor de komende jaren. Tevens stromen er door verhuizing naar de nieuwbouwwijk meer kinderen in op onze school.

De kinderen op onze school komen uit alle lagen van de beroepsbevolking. Openbare basisschool De Driehoek heeft een regionale functie; ook uit andere dorpskernen bezoeken kinderen onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Driehoek en Samenwijs Opvang & Onderwijs zitten samen in een mooi, ruim gebouw met veel speelruimte binnen en buiten.

Het overblijven wordt georganiseerd door de school en geschoolde overblijfkrachten (vrijwilligers).  Aan het begin van ieder schooljaar kunt u uw kind aanmelden via de app "overblijven met Edith". Ook kunt u uw kind in de loop van het schooljaar aanmelden. Er is de mogelijkheid om deel te nemen aan tussenschoolse en naschoolse sportactiviteiten. Voor de regels die tijdens het overblijven gelden verwijzen wij u naar het "Reglement Overblijven obs De Driehoek". Dit reglement kunt u opvragen bij de overblijfcoördinator. De financiën van het overblijven worden geregeld door de school.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school zijn veel personeelsleden opgeleid als BHV-er (Bedrijfshulpverlener). Een tweetal leerkrachten heeft een apart EHBO-diploma. Jaarlijks wordt de ontruiming geoefend. Er zijn geplande en niet-geplande ontruimingsoefeningen. De preventiemedewerker, tevens ARBO-coördinator, bewaakt de algemene veiligheid op school. Een keer per vier jaar wordt er een Risico Inventarisatie- en Evaluatie afgenomen. Hierbij wordt gekeken naar aspecten van welzijn, hygiëne en veiligheid. De verbeterpunten worden opgenomen in een ARBO-plan van aanpak en besproken met de MR. Het veiligheidsplan maakt hier deel van uit.

Beroepsleerkrachten zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. De Meldcode die de Opmaat groep voor haar scholen hanteert, ligt ter inzage bij de directeur van deze school. 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Terug naar boven