Daltonschool Hillegom

Prinses Irenelaan 32 2181 CZ Hillegom

  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom
  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom
  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school biedt de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen. De methodes sluiten aan op de kerndoelen. We gebruiken de methodes integraal en vullen aan waar nodig. Daardoor borgen we dat we de kerndoelen behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).

- Taal:

Schatkist (groep 1/2)

Kleuteruniversiteit (groep 1/2)

Lijn 3 (groep 3)

Taal Actief (groep 4 t/m 8)

- Technisch lezen:

Lijn 3 (groep 3)

Estafette (groep 4 t/m 8)

Bouw (vanaf groep 2)

- Begrijpend lezen:

Lijn 3 (groep 3)

Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8)

- Spelling:

Lijn 3 (groep 3)

Taal Actief (groep 4 t/m 8)

- Schrijven:

Schrijfdans (groep 2)

Klinkers (groep 3)

Schrijven in de basisschool (groep 4 t/m 8)

- Engels: 

Groove me (groep 1 t/m 8)

- Rekenen: 

Kleuteruniversiteit (groep 1/2)

Wereld in getallen (groep 1 t/m 8)

- Geschiedenis:

Brandaan (groep 5 t/m 8)

-Aardrijkskunde:

Meander (groep 5 t/m 8)

- Natuur en techniek:

Naut (groep 5 t/m 8)

- Verkeer:

School op Seef (groep 1 t/m 8)

Stap Vooruit VVN (groep 4)

Op Voeten En Fietsen VVN (groep 5 en 6) 

Jeugd Verkeerskrant VVN (groep 7 en 8) 

- Creatief:

Creatief circuit waarbij meerdere intelligenties van de leerlingen worden aangesproken (theater, muziek, koken, techniek, tekenen, ICT, textiele werkvormen, handvaardigheid).

- Bewegingsonderwijs:

Bewegingsonderwijs in het speellokaal (groep 1/2)

Basislessen (groep 3 t/m 8)

- Sociaal emotionele ontwikkeling:

Kanjertraining (groep 1 t/m 8)

Positive Behaviour Support (PBS) (groep 1 t/m 8)

- Maatschappijleer/cultuur:

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) (groep 4 t/m 8)

Verscheidene musea en theatervoorstellingen bezoeken en overige culturele uitstapjes.

Toetsinstrumenten:

- Methodegebonden toetsen:

Lijn 3, Taal Actief, Estafette, Bouw, Klinkers, Schrijven in de Basisschool, Groove me, Wereld in Getallen, Naut, Meander, Brandaan, Stap Vooruit, Op Voeten en Fietsen, Jeugdverkeerskrant. Door middel van observaties worden verschillende ontwikkelingsgebieden van de leerlingen nauwgezet gevolgd.

- Niet-methodegebonden toetsen:

Kijk! (groep 1/2), Cito LOVS (rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen, begrijpend luisteren, woordenschat, spelling) (groep 3 t/m 8), Zien (groep 3 t/m 8).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Daltonschool Hillegom staat midden in de samenleving. Verdraagzaamheid en respect voor elkaar zijn gebaseerd op de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is. Het team van leerkrachten gaat uit van een onderwijsvisie die gebaseerd is op de principes van Daltononderwijs: zelfverantwoordelijkheid, borging, reflectie, zelfstandigheid, doelmatigheid en samenwerking. Een duidelijke onderwijsvisie binnen de school zorgt dat het onderwijsteam goed met elkaar samenwerkt. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verdraagzaamheid
  • Respect voor elkaar
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven