Daltonschool Hillegom

Prinses Irenelaan 32 2181 CZ Hillegom

  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom
  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom
  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht kortdurend verlof (kortdurend ziek, familieomstandigheden, etc.) heeft, wordt er gehandeld in de volgende volgorde:

1. Er wordt gezocht naar een vervanger.

2. Een bevoegde ambulante collega komt voor de groep (mits de agenda het toelaat).

3. Mochten bovenstaande punten niet haalbaar zijn, dan wordt de groep naar huis gestuurd. Opvang kunnen ouders eventueel via de BSO regelen. 

Bij langdurend verlof -> langer dan 1 week:

Mocht een collega langer dan 1 week afwezig zijn, dan is bovenstaand stappenplan niet meer wenselijk. Samen met het bestuur zal er dan gezocht worden naar een oplossing. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning

Deze bestaat uit de basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning en gaat uit van de ondersteuningsbehoefte van alle kinderen. De ondersteuning betreft de inrichting, borging en ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur op school in alle facetten: een basisarrangement van de inspectie, handelingsgericht werken in de groep en in de school, planmatig werken aan resultaten, het onderhouden van een sterk ondersteuningsnetwerk in en om de school en het ‘kennen en kunnen’ van de route van signaleren naar verwijzen. Scholen zetten voor dit deel de middelen in van het samenwerkingsverband en kunnen naast de intern begeleider gebruik maken van routebegeleiding en onderwijsspecialisten  (memo basisondersteuning, swv D&B van mei 2018)    

Aanvullende ondersteuning en arrangementen  

De school kan ouders van kinderen met leer-, motorische- en/of gedragsproblemen adviseren externe hulp te zoeken buiten school. Hierbij kan gedacht worden aan fysiotherapie, sensomotorische therapie, logopedie, particuliere RT, Jeugdzorg, dyslexieonderzoek en behandeling enz. In sommige gevallen is dit echter niet toereikend. Wanneer de hulp (binnen school) ontoereikend is en er handelingsverlegenheid ontstaat wordt de leerling na overleg met ouders besproken in een ondersteuningsteam. Wanneer er wordt gekozen voor het samenbrengen van een ondersteuningsteam wordt binnen het team een groeidocument/Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld. Met elkaar wordt bekeken welke extra zorg er nodig is. Dit wordt een ondersteuningsarrangement genoemd. De ondersteuning die nodig is moet praktisch en haalbaar zijn.

Grenzen  

Komt de grens van aanvullende ondersteuning voor onze school in zicht dan gaan wij altijd in gesprek. Hierbij betrekken wij onderstaande aspecten: leerstofaanbod, ontwikkeling, relaties & interacties, welbevinden & zelfbeeld, participatie, tijd- & aandachtverdeling, samenwerking & vertrouwen, veiligheid, medisch protocol, gebouw & technische aanpassingen. Zie “Grenzen in zicht voor passend onderwijs binnen onze school.”

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De afgelopen drie jaar is er een zeer gedegen zorgstructuur neergezet op Daltonschool Hillegom. De komende jaren zal hierin aanscherping komen na halfjaarlijkse monitoring door de school. Vooral op het gebied van hoog- en meerbegaafdheid zullen verdere stappen gezet gaan worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op vrijdagochtend hebben we een vakleerkracht in de school die het VVE-onderwijs verzorgt voor leerlingen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar. 3-Jarigen komen samen met hun ouder(s) om deze lessen te volgen. 

Terug naar boven