Johannesschool

Mariastraat 30 2181 CT Hillegom

Schoolfoto van Johannesschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van het schoolvenster van de Johannesschool uit Hillegom,

U neemt een kijkje in onze etalage, waarbij u zich een beeld kunt vormen van een aantal onderdelen van onze school. Deze onderdelen, ook wel indicatoren genoemd, zijn aangeleverd door DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij gaat het meestal om "harde" en meetbare gegevens, zoals leerlingaantallen en CITO gegevens. Waar mogelijk hebben we een toelichting geschreven om zodoende meer over de indicatoren te vertellen.

We zijn trots op onze school! Een school waar het fijn is om te zijn voor de kinderen én de volwassenen en waar leren en spelen vaak hand in hand gaan. Via dit venster tilt u maar een klein gordijntje op; als u deze website bekijkt omdat u een school zoekt voor uw kind, is dit pas een eerste stap. Het echte beeld ontstaat als u de Johannesschool bezoekt, vanzelfsprekend onder schooltijd. Dan is het levendig en bruist de energie van de kinderen door het gebouw. Ook zult u de rust ervaren, die ook zo bij onze school hoort.

Als uw kind al leerling is van de Johannesschool, hopen we dat u in dit venster onze school herkent!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Eigenaarschap
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Vertrouwen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft maximaal plek voor 58 leerlingen per leerjaar. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek als er nog plekken beschikbaar zijn. Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u volop de gelegenheid om een kijkje te nemen in de klassen en al uw vragen te stellen.

Ouders kiezen voor een school om verschillende motieven:
- U hecht waarde aan de katholieke identiteit van de school.
- U vindt praktische bereikbaarheid essentieel.
- U heeft goede ervaringen gehoord van familie of vrienden.
- De meeste kinderen uit de wijk waar u woont, bezoeken onze school.

De hoofdvraag is of u het vertrouwen heeft dat de Johannesschool passend is om het onderwijs voor uw kind te mogen verzorgen. Daarnaast zal de school ook onderzoeken of zij een goed aanbod kan verzorgen voor uw zoon of dochter. Indien wenselijk zoeken we samen met ouders naar een andere school waar het onderwijsaanbod beter aansluit op de onderwijsbehoeftes van uw kind. In het School Ontwikkel Profiel (SOP) beschrijven we de kaders aan waarbinnen we deze afweging maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
425
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De planvorming omtrent sociale veiligheid bij ons op school komt voort uit het veiligheidsplan van Sophia Scholende Sophia Stichting. In dit veiligheidsplan is duidelijk omschreven welk sociaal veiligheidsbeleid geldt binnen de stichting waar wij onderdeel van uitmaken.wat voor Sophia Scholen het beleid is met betrekking tot de sociale veiligheid. Onderscheid wordt gemaakt tussen de fysieke en sociale veiligheid. Beleid op het terrein van agressie en seksuele intimidatie maakt hiervan onderdeel uit.  

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. 

Terug naar boven