Basisschool De Neerakker

In de Neerakker 2 6093 JE Heythuysen

  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


De eindresultaten van de school zijn ruimschoots op orde. De Neerakker presteert opnieuw ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten worden gevolgd met behulp van het Cito LOVS en de Eindtoets Route 8.

Twee keer per schooljaar worden de tussen- en eindopbrengsten gemeten, geanalyseerd en gepresenteerd. Naar aanleiding van de analyse worden acties uitgezet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies Voortgezet Onderwijs. In groep 8 wordt het schooladvies voortgezet onderwijs afgegeven. In november krijgen de ouders een voorlopig schooladvies. Het kind wordt actief bij dit gesprek betrokken. Het voorlopig schooladvies is gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief, de opbrengsten van groep 2-8 op het Cito LOVS, de methoden gebonden toetsen, de werkhouding en de motivatie van het kind.

In maart wordt in nauw overleg met de ouders en het kind het definitieve schooladvies afgegeven. De ouders melden hun kind vervolgens aan bij het voortgezet onderwijs. We nemen deel aan de Eindtoets Route 8. Deze wordt in april afgenomen.  Als de score van het kind op de Eindtoets hoger is dan het schooladvies kan de school in overleg met de ouders het schooladvies heroverwegen. In mei wordt het onderwijskundig rapport digitaal overgedragen aan het VO. Daarnaast vindt er een 'warme' overdracht plaats tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toezichtkader Inspectie van het Onderwijs.

Op 20 augustus 2013 bezocht de inspectie BS De Neerakker in het kader van het vierjaarlijks onderzoek.
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. 

Het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs is veranderd. De inspectie visiteert met regelmaat het bestuur SPOLT. 

Terug naar boven