Basisschool De Neerakker

In de Neerakker 2 6093 JE Heythuysen

  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SPOLT werkt met een vervangingspool. Deze pool bestaat uit vast personeel en flex-personeel.

Als er vervanging nodig is, wordt er een vervanger uit de vervangerspool 'ingevlogen'.                                                                                Vanwege het lerarentekort is het een grote uitdaging om leraren te vinden voor de vervangerspool.

SPOLT heeft een protocol voor haar scholen hoe te handelen bij melding van afwezigheid van een leerkracht. Het stappenplan wordt met de ouders gedeeld. Uitgangspunt blijft dat de school probeert om het vervangingsprobleem zoveel mogelijk intern op te lossen. Alleen in het uiterste geval, bepaalt de schoolleiding of er een groep noodgedwongen thuis moet blijven. Dit is een noodgreep omdat het gewoon niet anders kan. 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in drie clusters. 

Cluster 1-2-3     heterogene en homogene basisgroepen

Cluster 4-5        homogene  basisgroepen

Cluster 6-7-8     homogene en heterogene basisgroepen

De leerkrachten van het cluster zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen in het cluster.  

De basisgroep is homogeen of heterogeen samengesteld. Er worden instructiegroepen gemaakt zowel binnen het cluster als clusteroverstijgend. In de instructiegroepen wordt rekening gehouden met de niveaus en specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.

In de instructiegroep worden vooral de vakken taal, lezen, rekenen gegeven. Het werken in de instructiegroep vindt vooral in de ochtend plaats. In de basisgroep wordt wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek) aangeboden. De creatieve vakken handenarbeid, tekenen, muziek worden in het cluster in de middag georganiseerd in ateliervorm. We maken daarbij gebruik van specifieke talenten/kwaliteiten van leerkrachten. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Basisschool De Neerakker

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft Basisschool De Neerakker de inhoud, de kwaliteit en haar ambities op het niveau van de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Daarnaast formuleert de school haar mogelijkheden en haar grenzen bij het aanbieden van een passend ondersteuningsarrangement. 

De cyclus van het Handelingsgericht werken (HGW) is de basis voor de zorgstructuur van de school. Onze leerlingenzorg is vooral gericht op niveau 1 t/m 3 van het cascademodel; van basiszorg (niveau 1) naar basis plus extra ( niveau 3). Onze ambitie is onze zorg uit te breiden naar basis plus extra extern ( niveau 4). Leerlingen die vallen onder niveau 5 hebben de specifieke zorg nodig van het SBO of het SO. 

Voor specifieke arrangementen en ondersteuning zie het Schoolondersteuningsprofiel in de bijlage.

Meer informatie over het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 op de website www.deneerakker.nl onder Passend Onderwijs.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven