BBS. Antonius

Heikamperweg 1 5725 AZ Heusden (Gem. Asten)

  • Kleine kinderen worden groot.
Samen gaan we op zoek naar de meest optimale manier om te groeien.
  • Twee partners heten u welkom in de Brede Basisschool.
1. BBS. Antonius
2. Kinderopvang Korein
  • Samen probleemoplossend te werk gaan. Eigentijds leren is een van onze speerpunten.
  • Op de Antonius leren alle kinderen zich presenteren.
  • Wij werken met IPC, International Primary Curriculum. Dit was het thema 'zorg voor de wereld'

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Trendanalyses
Voorbereiding
Leerkrachten voeren de toetsen uit via de toetskalender en voeren de resultaten hiervan in Esis in (stap 11 zorgprocedure). De resultaten van Rekenen en spelling worden op item ingevoerd. 

Uitvoering
Het behalen van de opbrengsten zoals gepland in de periodeplannen worden door de leerkracht en intern begeleider besproken tijdens de groeps- en toetsbespreking (stap 12 zorgprocedure). Resultaten en uitkomsten worden verwerkt tot een nieuw periodeplan (stap 1 zorgprocedure). Hierbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar opbrengsten op groeps- of subgroepniveau. Trendanalyse zoals hier bedoeld vindt niet plaats op leerlingniveau. Wanneer verdere analyse op leerlingniveau noodzakelijk is, vindt dit plaats in de groepsbespreking, het CLB of zorgteam (respectievelijk stap 8, 14 of 15 van de zorgprocedure). Daarnaast vindt tijdens de teamvergadering onder leiding van de intern begeleider reflectie plaats op de trends vanuit Esis. Er wordt nagegaan of streefdoelen en school- en/of bouw-ontwikkeldoelstellingen zijn gerealiseerd en waarom. Resultaten en vervolgacties worden vastgelegd in de notulen. Aansluitend wordt in het MT op schoolniveau op de opbrengsten en trends gereflecteerd. Het MT en IB trekken conclusies op schoolniveau. Deze worden gerelateerd aan de analyse van de leerlingenpopulatie. Resultaten en voorgenomen vervolgacties worden na de mediotoetsing vastgelegd in de notulen en na de eindtoetsing in het schoolplan 2019-2023 voor het komende schooljaar.

Resultaat en vervolg
Op de verschillende niveaus (subgroep en groep (micro), bouw (meso) en school (macro)) zijn opbrengsten en trends in aansluiting op elkaar geïnterpreteerd en zijn vervolgacties bepaald en vastgelegd. Indien uitkomsten van trendanalyse op schoolniveau (macro) daar aanleiding toe geven, worden deze besproken in de eerstvolgende teamvergadering.Op basis van een algehele trendanalyse wordt de vakinhoudelijke focus binnen de schoolontwikkeling voor de komende vier jaar bepaald.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviezen voor het Voortgezet Onderwijs worden zorgvuldig samengesteld. Door het CITO- leerlingvolgsysteem zijn alle leerlingen acht jaar lang gevolgd in hun cognitieve ontwikkeling. 
Op sociaal en emotioneel terrein zijn ze gemonitord in SCOL. Alle verdere gegevens zijn in het digitale dossier aangevuld. Dit alles vormt de basis voor het advies Voortgezet Onderwijs.

Het advies wordt geformuleerd onder verantwoordelijkheid van de Intern Begeleider. Daarnaast spelen de leerkrachten van de bovenbouwgroepen een belangrijke rol. Eind groep 6 krijgen ouders/ verzorgers een indicatie. In groep 7 wordt een pre-advies opgesteld. In groep 8 volgt het definitieve advies.

De scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze regio baseren hun aanname op de geformuleerde adviezen door het basisonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen komen graag bij ons naar school. Wij streven ernaar dat iedere leerling zich prettig voelt. Het welbevinden en geluk van het kind staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen dat onze leerlingen opbrengsten behalen welke afgestemd zijn op het niveau en de talenten van de leerling. Kinderen worden gestimuleerd tot presteren naar vermogen. Bij minder goede prestaties, moeilijker gedrag of concentratieproblemen bieden wij de juiste en adequate hulp om de ontwikkelingskansen van kinderen te bevorderen. De sociaal- emotionele ontwikkeling stimuleren wij zoveel mogelijk, zodat leerlingen leren samenwerken, reflecteren en opkomen voor zichzelf en voor een ander. Verder streven we ernaar om ons onderwijs actueel en prikkelend vorm te geven. Wij proberen kinderen uit te dagen en hen een ondernemende houding mee te geven. Dit doen we door thematisch onderwijs te bieden. De leerkrachten zorgen hierbij voor inhoud, organisatie, de juiste feedback, feed up en feed forward en een veilig klimaat.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden en Geluk
  • Samenwerken
  • Reflectie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven