Basisschool Sint Joris

Looistraat 4A 6582 BC Heumen

Schoolfoto van Basisschool Sint Joris

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2021 heeft onze groep 8 een gemiddelde score van 538,9 behaald op de centrale eindtoets. Deze score past bij de verwachtingen van de groep. 

In 2020 heeft onze groep 8 geen eindtoets gemaakt i.v.m. Corona.

Onze groep 8 behaalde in 2019 een gemiddelde eindtoets scoren van 533,9. Deze score hadden wij verwacht en is passend bij het ontwikkelingsniveau van de betreffende groep. 

Met een toetsscore van 538.4 behaalde onze school in 2018 een resultaat boven het landelijk gemiddelde.

Onze groep 8 behaalde in 2017 een boven gemiddelde score van: 537.1  Afgezet tegen de scholengroep waarin wij ons bevinden, is dit boven de ondergrens van de inspectie. Onze school is de afgelopen 2 jaren ingedeeld in scholengroep 0. De zwaarte van de scholengroep is afhankelijk van de weging van alle leerlingen van onze  school. Scholengroep 0 is de hoogste scholengroep.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de tussentijdse resultaten door:

  • Het nakijken van gemaakt werk en door observaties van de leerkrachten tijdens de lessen. Indien nodig, dan geven de leerkrachten gelijk inhoudelijke feedback.
  • Het analyseren van de resultaten van methode gebonden toetsen. Op basis daarvan wordt ,indien nodig, herhaling of verrijking aangeboden. Deze kan worden aangeboden in de eigen groep of groepsoverstijgend.
  • Het afnemen van de methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO. Deze resultaten worden geanalyseerd en op basis daarvan worden, indien nodig, onderwijsdoelen, werkwijze en leertijd aangepast. Dit gebeurt in overleg met de intern-begeleider.

Bij het maken van de diepte-analyse van alle tussentoetsen wordt gebruik gemaakt van de volgende werkwijze:

Met ingang van 1 februari 2016 hanteert de inspectie voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school. De inspectie blijft in het toezicht aandacht schenken aan hoe scholen de ontwikkeling van leerlingen volgen en de wijze waarop dit tot conclusies over het onderwijs leidt. Het is aan de school ambitieuze doelen voor de leerlingen te formuleren. Op onze school doen we dat twee keer per jaar (bij de midden- en de eindtoetsen van het leerlingvolgsysteem). Dan analyseren we de toetsresultaten met het team en stellen we onze doelen voor de komende periode. Hierdoor hebben we als school een goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen en kunnen we dat beeld in perspectief plaatsen van de resultaten die vergelijkbare leerlingen behalen. We kunnen dan ook op adequate wijze actie ondernemen als dat nodig is.  

1. Startanalyse met een dwarsdoorsnede/ trendanayalyses van de kernvakken in groep 1-2 en 3 t/ m 8 

2. Benoemen van zorgsignalen 

3. Per zorgsignaal:               

  • Stap 1: trendanalyse jaargroepen             
  • Stap 2: trendanalyse leerlingen              
  • Stap 3: groepsanalyse             
  • Stap 4: bevindingen               
  • Stap 5: mogelijke oorzaken               
  • Stap 6: aanpak 

4. Algemene conclusie De analyse leidt tot een uitgebreid plan van aanpak.

Vanaf 1 februari 2016 zijn scholen zelf verantwoordelijk om de kwaliteit van onderwijs op basis van de tussenresultaten te monitoren en indien nodig het onderwijsaanbod te wijzigen. De inspectie van het onderwijs monitort op welke wijze wij hieraan voldoen.

Als school worden wij geacht om ambitieuze doelen te stellen. Wij doen dit met behulp van onze schoolstandaard. Wij hebben voor de vakgebieden rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen bepaald wat de gewenste groep- en schoolresultaten moeten zijn. Tweejaarlijks bekijken wij met het hele team of wij aan onze schoolstandaard voldoen en zo niet welke actie wij dan gaan ondernemen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 8 houden ook na de uitstroom van leerlingen contact met het VO.·       

Samen met de Ib-er bezoeken de leerkrachten van groep 8 de informatieavonden over de wijzigingen in werkwijzen. Tevens informeren zij naar de doorgestroomde leerlingen en de adviezen. Op deze manier zijn we kritisch naar ons protocol en passen we indien nodig werkwijze "advies VO" aan.·         

Er is een bijlage toegevoegd van NRO; Waar blijven oud leerlingen? 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven