Basisschool Sint Joris

Looistraat 4A 6582 BC Heumen

Schoolfoto van Basisschool Sint Joris

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit tien groepsleerkrachten, een onderwijsassistent, een administratief medewerker, een vrijwillige conciërge en een vrijwillige onderwijsondersteuner, een intern begeleider en een directeur.

De teamleden voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

Marjan Lucassen, Sanne Westerhuis, Ilse Mol, Lilian Mooij, Veerle Wijnen, Linda Derks, Kim van Ginkel, Silvia Pol, Diny Bartels, Almasa Letic, Anita van Gemert, Theo de Haan, Coby Gerritsen, Liesbeth Beijer en Saskia Tissen 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek is of (studie)verlof heeft, maken wij gebruik van de vervangerspool CPV-Vabo.  Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, wordt de betreffende groep of een andere groep opgedeeld. Indien dit niet mogelijk is, dan informeren wij ouders over het feit dat wij betreffende groep een dag geen onderwijs kunnen bieden. We proberen dit uiteraard te voorkomen en intern oplossingen te bedenken. In de afgelopen schooljaren is het niet voorgekomen dat kinderen niet naar school konden in verband met de afwezigheid van een leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is gesitueerd in het dorp Heumen. Wij hebben bij aanvang van het schooljaar 2021-2022 ongeveer 121 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over zes groepen met voornamelijk gecombineerde leerjaren.  Ons team bestaat uit 10 groepsleerkrachten, een onderwijsassistent, een intern begeleider en een directeur. Tevens hebben wij een administratief medewerker en een vrijwillige conciërge.

Enkele leerkrachten hebben naast hun taak als groepsleerkracht ook een specialisme. Wij hebben een rekenspecialist, een ICT-er, een coöperatief leren specialist en een cultuurcoördinator.  Binnen onze stichting hebben wij meerdere hoog- en meerbegaafdheid specialisten, een gedragsspecialist en een orthopedagoog. 

Onze school is een leerplaats voor studenten van de pedagogische academie basisonderwijs (PABO) pedagogische wetenschappen, onderwijsassistent (ROC) en beroep oriënterende stages vanuit het voortgezet onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze groepen 1 en 2 werken wij thematisch met de methode "Kleuterplein". Er wordt gewerkt vanuit de onderstaande hoofdgebieden:

  • Visueel-motorische ontwikkeling
  • Taal-denkontwikkeling
  • Auditieve ontwikkeling
  • Leesvoorwaarden en rekenvoorwaarden ontwikkeling 
  • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen is inclusief technisch lezen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren

Taal is inclusief spelling, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden

De uren per vakgebied worden per groep, indien nodig, aangepast in verband met de onderwijsbehoeften en kunnen daardoor mogelijk afwijken van bovenstaand schema.

Actief burgerschap:

Door alle vakken heen loopt de ontwikkeling van het actief burgerschap. Wij vinden het in toenemende mate een taak van de school om leerlingen op te voeden tot een leven in de gemeenschap en leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school gaan we niet uit van onderwijs beperkingen, maar van onderwijsbehoeften: wat kan een kind op een bepaald gebied leren, met ondersteuning van volwassenen in een afgesproken tijd.

Onderwijsbehoeften zijn te beschouwen als kind specifieke onderwijsdoelen. Ze zeggen iets over wat een kind kan leren en over de aard van de ondersteuning die een kind nodig heeft. 

We kunnen onderwijsbehoeften verdelen in instructie- en ondersteuningsbehoeften.

Instructiebehoeften horen bij het didactische domein. Het gaat hierbij om het leren van de schoolse vakken.

Ondersteuningsbehoeften horen bij het pedagogische domein. Het gaat hierbij om het leren van gewenst gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden. 

Er zijn kinderen die behoefte hebben aan extra en/of andere begeleiding vergeleken met de meeste kinderen in de groep. We noemen dit ‘specifieke onderwijsbehoeften’.

In het Schoolondersteuningsprofiel vindt u een uitgebreide beschrijving van de inrichting van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de ondersteuning bij ons op school en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven