Openbare Basisschool De Rietput

Leijenburgplein 2a 4161 AR Heukelum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen de gehele schoolloopbaan met het Cito-leerlingvolgsysteem en kijken per half jaar of de verwachte vorderingen zijn gemaakt. In dit gemiddelde zijn de uitslagen van alle leerlingen meegenomen die hebben deelgenomen.

Vanaf 2015 biedt de overheid scholen de mogelijkheid een eigen eindtoets te kiezen. Deze eindtoets wordt rond half april aangeboden. De eindtoets bevestigt meestal dat het VO-schooladvies dat gegeven is overeenkomt met wat leerlingen na 8 jaren basisschool moeten kennen. Tot het schooljaar 2015-2016 gebruikten wij de Cito-eindtoets en daarna is er bewust gekozen voor de IEP-toets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de eerste dag op school worden de vorderingen van de kinderen gevolgd. Hiervoor gebruiken we observaties, methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen van CITO. Groepsleerkrachten houden de vorderingen van methode- en niet methodegebonden toetsen, observaties, verslagen van besprekingen met ouders en/of externen bij in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem ParnasSys.  Tijdens de schoolperiode worden de toetsen van CITO gebruikt. De toetsresultaten komen in het rapport van de kinderen. Twee maal per jaar wordt naar aanleiding van de medio en eindtoetsen een analyse op school, groeps- en leerlingniveau gemaakt. Dit kan aanleiding zijn om ons handelen op school-, groeps- en/of leerlingniveau (tijdelijk) aan te passen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de gehele schoolperiode wordt er van ieder kind een leerling-dossier opgebouwd. In dit dossier nemen wij alle toetsresultaten, rapportcijfers, resultaten van onderzoeken, bijzonderheden met betrekking tot het kind, etc. op.  Dit dossier, dat altijd voor ouders in te zien is, dient als uitgangspunt voor het advies met betrekking tot de keuze voor het voortgezet onderwijs. Als een kind de school verlaat wordt het onderwijskundig rapport ingevuld. Ouders krijgen een exemplaar ter inzage.  

De keuze van een school voor Voortgezet Onderwijs vindt plaats in groep 8. De leerlingen en hun ouders worden gedurende de eerste helft van het schooljaar geïnformeerd over alles wat van belang kan zijn bij het maken van een juiste keuze. In november wordt al een voorlopig schooladvies gegeven door de leerkracht. In februari volgt het definitieve advies.
We baseren het advies op:
- de capaciteiten van het kind gebaseerd op de Cito-toetsresultaten en de rapporten door de gehele schoolcarrière heen; 
- de uitslag van het Drempelonderzoek; 
- de werkhouding; 
- de mentale instelling.  

In een persoonlijk gesprek zal de leerkracht van groep 8 het schooladvies aan de ouders en het kind meedelen. De leerkracht licht bij contacten met het voortgezet onderwijs de keuze toe. Ouders zorgen voor de aanmelding bij de school van keuze.

De uitstroom kan per jaar verschillen. Dit is afhankelijk van het groepsprofiel, sociale achtergrond en capaciteiten van kinderen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je te durven uiten. Wij willen de kinderen veiligheid bieden door ze te accepteren, in al hun verschillen. Wij willen ook dat kinderen elkaars verschillen accepteren en leren samenwerken. Kinderen worden door middel van coöperatief leren gestimuleerd om samen verantwoordelijk te zijn voor een respectvolle samenwerking. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen durven zeggen wat ze denken en vaardig zijn in het verwoorden van hun emoties en hun gevoelens.  Onze school is een veilige plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie is door de overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Vanuit de Schoolinspectie worden alle scholen in Nederland jaarlijks onderzocht op hun kwaliteit. Eén keer in de vier jaar, of als er aanleiding voor is vaker, krijgt elke school in Nederland een Periodiek Kwaliteit Onderzoek. Scholen die het goed doen, 'verdienen' minder toezicht (het basisarrangement). 'De Rietput' zit op dit moment in het basisarrangement.

Terug naar boven