Openbare Basisschool De Rietput

Leijenburgplein 2a 4161 AR Heukelum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput

Het team

Toelichting van de school

De groepen op ‘de Rietput’ worden begeleid door groepsleerkrachten. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen en hebben de zorg voor de organisatie in de klas. Een groepsleerkracht maakt deel uit van de onder-, midden-, of bovenbouw. De tijd dat alle collega’s de hele week beschikbaar waren ligt ver achter ons. Het is niet meer zo als vroeger dat er één leerkracht voor de groep staat, ook op onze school is werken in deeltijd een gewoon verschijnsel. Sommige leerkrachten werken in een duo-baan, anderen hebben eens per maand een vrije dag (arbeidsduurverkorting), maken gebruik van de Bapo regeling (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen), of hebben naast de groep een andere taak. We streven ernaar dat er niet meer dan twee leerkrachten in een groep staan. Bij ziekte staan zo min mogelijk vervangers voor de groep.
Op 'de Rietput' valt op dat we een team hebben met heel veel ervaring en dat er weinig verschuivingen/veranderingen in het team zijn.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool. Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:
- Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;
- Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
- Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma);
- Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;
- Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn. Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023/2024 werken wij in onze school met vijf groepen. De leerlingen zijn verdeeld over:

groep 1/2 

groep 3

groep 4/5 

groep 5/6

groep 7/8

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 staat de sociale ontwikkeling, samen werken, samen leven en samen spelen, centraal. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het rekening houden met en samen werken in een groep. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. We stimuleren bij leerlingen zelfstandig gedrag (jas, kleding, toilet, beker etc). Uiteraard is er ook veel aandacht voor beginnende gecijferd- en geletterdheid In groep 2 wordt steeds meer nadruk gelegd op het verkrijgen van basisvaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen gaan lezen en rekenen.  Het werken en leren in groep 1 en 2 gebeurt vanuit thema’s. Deze liggen dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast gebruiken we de methode Schatkist en maken we gebruik van de thema's van Kleuteruniversiteit. De kleuters werken volgens een vast dagritme; dit geeft ze structuur en verschaft houvast.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen
In groep 3 beginnen wij officieel met lezen. De basis wordt echter in de groepen 1 en 2 al gelegd. Wij werken met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen. De methode biedt zeer veel mogelijkheden om de stof op verschillende niveaus aan te bieden aan de kinderen. Dus zowel goede, gemiddelde en minder goede lezers kunnen goed geholpen worden. Hierbij is ook veel materiaal voor op de computer voor de kinderen beschikbaar. In de hogere groepen wordt veel nadruk gelegd op technisch, begrijpend en studerend lezen. Daarnaast wordt er veel aan “stillezen” gedaan en uiteraard lezen leerkrachten veel voor. 

Taal
Taal is in groep 3 geïntegreerd in de methode “Veilig Leren Lezen”. Vanaf groep 4 maken we gebruik van de methode “Taal Actief”. Een methode waarin veel differentiatie mogelijk is voor goede en minder goede leerlingen. In deze methode is ook veel aandacht voor gesprekstechnieken, creatief taalgebruik en woordenschat.  

Rekenen en wiskunde
We werken in groep 3 t/m 8 met de methode Getal & Ruimte Junior. Deze methode gebruikt een heldere en gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke rekenstrategieën. Kinderen krijgen iedere dag instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Getal & Ruimte Junior biedt duidelijke en altijd werkende strategieën en elke dag is er tijd voor automatiseren en memoriseren. Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen.

Schrijven
Vanaf groep 1 wordt Pennenstreken gebruikt. Deze integreert het schrijf- en taalonderwijs. Met op taal gerichte schrijfoefeningen worden de schrijfletters aangeleerd. Naast het schrijven bij de schrijfmethode is het schrijven bij andere schoolvakken erg belangrijk. De leerkracht controleert veelvuldig op netheid. Een verzorgd handschrift en een goede bladindeling zijn van groot belang.

Wereldoriëntatie
De geïntegreerde methode van 'Blink Wereld' voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek) gaat uit van een activerende didactiek waarbij kinderen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Kinderen zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld. Dit heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.

Creatieve vakken
We besteden natuurlijk ook veel aandacht aan de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek). Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma.  

Bewegingsonderwijs
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs (dinsdag en donderdag). Op dinsdag krijgen de leerlingen les van een vakdocent. De leerlingen krijgen tijdens de gymles een gevarieerd aanbod van bewegingsvormen. Op donderdag staat er spel op het rooster en geven de eigen leerkrachten de gymles. Waarbij veel aandacht is voor samenwerking en sociaal gedrag. Meerdere keren per jaar komen er medewerkers van Welzijn West Betuwe gerichte sportlessen geven. 

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen en willen bieden. Dit kan belangrijke informatie zijn voor het kiezen van de school die bij uw kind past. We beginnen met een korte introductie op het SOP. In het hoofdstuk 'Huidig aanbod' leest u welke voorzieningen er zijn op onze school. In het hoofdstuk 'Ambitie' ziet u welke stappen wij nog willen nemen om een nog sterkere ondersteuning te bieden aan onze leerlingen. Heeft u na het lezen van dit document vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Remedial Teaching door externen onder schooltijd
Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden. Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog); 
- De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied;
- De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek; 
- De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven; 
- De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan, zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden; 
- De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben; 
- De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd).
De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerkrachten gaan zich komende jaar nog verder verdiepen in de leerlijnen. Op deze manier kunnen zij nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben. Hierbij zal inzet van de onderwijsassistent gebruikt worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven