Openbare Basisschool De Rietput

Leijenburgplein 2a 4161 AR Heukelum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rietput

In het kort

Toelichting van de school

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt.

Als school proberen we een afspiegeling te zijn van de samenleving. Een samenleving die openstaat voor iedereen en ieders opvattingen en denkbeelden, als deze passen binnen de huidige normen en waarden. 
“Iedereen telt mee” op onze school. Respect voor de eigenheid van iedere leerling is een wezenlijk element in onze benadering. Ook richten we ons op het verder professionaliseren van de gehele schoolorganisatie en het voortdurend ontwikkelen van de talenten en vaardigheden van onze teamleden. We willen een actieve school willen zijn, midden in het dorp. Bij ons zijn de leerlingen betrokken bij hun leefomgeving en ontwikkelen en leren ze dat ze deelgenoot zijn van onze dynamische maatschappij. We bieden op basis van ons zorgprofiel passend onderwijs aan. We bieden een veilige en uitdagende leeromgeving. In onze aanpak is  zelfstandigheid, zelfverantwoording  en het ontwikkelen van de eigen talenten belangrijk. We willen opbrengstgericht werken, waarbij we streven naar de realisatie van het maximale leerrendement, binnen de mogelijkheden van iedere leerling.

Ook op onze website kunt u lezen waar onze school voor staat: www.obsderietput.nl

Bestuur
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.
Adresgegevens: Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
telefoon: 0183- 566690  

samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Driegang 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen telt mee
  • Veilige omgeving
  • Uitdagende leeromgeving
  • Leren van en met elkaar
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben ruim 100 leerlingen op onze school. De kinderen zijn verdeeld over acht groepen, die zijn onderverdeeld in de (combinatie)groepen 1/2, 3, 4/5, 5/6 en 7/8. 

De leerlingen van onze school komen uit Heukelum zelf, uit Leerdam of uit de dorpen daar omheen. We zien dat, na een stabiel aantal leerlingen in de afgelopen jaren, 'de Rietput' de landelijke trend volgt van een lichte daling van leerlingaantallen. Dit heeft te maken met het feit dat er minder kinderen worden geboren de laatste jaren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering
In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
- Schorsing
- Verwijdering
Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing
De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering
Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken. 

Privacy
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in het kader van  nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement  is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Sponsoring

Alle scholen van O2A5 houden zich aan het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022", dat is afgesloten door de overheid met verschillende belangenorganisaties.

Basispoort
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden.

Rookvrij schoolplein

Volgens de wet is het verboden om in een schoolgebouw of op het terrein eromheen te roken. Wij hebben voor onze school regels opgesteld en we verzoeken u vriendelijk om deze goed door te lezen. Met elkaar ragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

- Ons gehele schoolgebouw is rookvrij, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Onder het gehele schoolgebouw verstaan wij alle ruimtes in het pand: de gangen, de trappen, de toiletten, de keuken en de ruimtes van andere gebruikers vanons pand, zoals de bibliotheek. Ook uit ramen of bij de entree wordt niet gerookt. Tijdens de ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd, zijn het gebouw en het plein rookvrij.

Wij vragen u ook om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze school. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Beeldcoaching
Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die binnen O2A5 gehanteerd wordt om onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methodiek wordt voornamelijk ingezet om leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak (o.a. bij vragen rondom leerlingenzorg, professionalisering van de leraar, vragen rondom onderwijsvernieuwing, et cetera). Binnen O2A5 is onze interne coach tevens als beeldcoach aan onze scholen verbonden. Zij maakt korte video-opnamen in de klas en bespreekt deze vervolgens na met de leraar. De beeldcoach hanteert een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnamen voor intern gebruik bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. De beelden worden gebruikt voor professionalisering en worden niet gepubliceerd. Wanneer het begeleidingstraject is afgesloten worden de beelden gewist. Het maken van video-opnamen blijft hiermee binnen de regelgeving van AVG (Europese privacywetgeving).

Terug naar boven