CBS De Wegwijzer

Leijenburgplein 2a 4161 AR Heukelum

 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Je kind krijgt les van een betrokken en bevlogen team met gedreven en zelfstandige professionals. Ze hebben veel ervaring en zijn experts in het werken met kinderen van verschillende leeftijden in onze kansrijke combinatiegroepen.

 • Hanneke Matulessy is de leerkracht voor groep 1/2 op maandag/ dinsdag en Matanne Verhoeven op woensdag t/m vrijdag.
 • Ellen Buiteman is de leerkracht voor groep 3/4 op maandag/donderdag vrijdag en Anke Riemersma op dinsdag/woensdag.
 • Silvia Hoogendoorn is leerkracht van groep 5/6 op dinsdag t/m donderdag en Inge Hijkoop op maandag en vrijdag.
 • Martijn van Kleij is de leerkracht van groep 7/8.
 • Jolien de Langen ondersteunt op donderdagen de groepen 1 t/m 8. 
 • Tom Donselaar is onze stagiaire van de Pabo. 
 • Er is een vacature voor onderwijsassistent.
 • Annemieke Vosselman is intern begeleider ad interim.
 • Jan-Jacob Luijendijk is directeur ad interim. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof, zoeken we een leerkracht die kan vervangen. Dat kan de duo-collega zijn of een leerkracht uit de invalpool. Het kan ook zijn dat een derde of vierdejaars student van de Pabo invalt. Eventueel kan de intern begeleider of de directeur de groep overnemen. In uiterste gevallen kan een groep naar huis gestuurd worden. Daarover ontvangen ouders tijdig bericht. Dit komt gelukkig heel weinig voor.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen zitten op De Wegwijzer in combinatiegroepen. Wij vinden dat een kansrijk gegeven. Je kind leert er net zoveel en misschien wel meer dan in een gewone groep. Want als je kind sneller of langzamer is met een vak, kan het meedoen met de andere groep. Dat kan omdat we leerlijnen combineren. De meeste kinderen zijn hierdoor ook sneller in het zelfstandig(er) oefenen en slim samenwerken met elkaar.

De basisvakken zoals rekenen, taal en lezen geven we op een hoog niveau. We geven gewoon goed les: Goede instructie aan de groep, met extra uitleg als je kind dat nodig heeft. De leerkrachten hebben veel leservaring en kunnen uitstekend uitleggen op niveau. Met het digitale maatwerkprogramma's als Snappet en Bareka oefenen de kinderen wat ze nog niet weten. Zo blijft het onderwijs boeiend en hebben kinderen plezier, omdat ze vaak succes hebben. Naast aandacht voor kinderen die extra uitleg behoeven, is er ook veel aandacht voor kinderen die een stapje sneller of ingewikkelder nodig hebben. Deze kinderen krijgen hierdoor een passend aanbod. 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 ontwikkelen kinderen zich door spel. Dat heeft dus een centrale plek op het rooster.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We besteden veel tijd aan de basisvaardigheden technisch en begrijpend lezen, taal en rekenen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Wegwijzer kan onderwijs bieden aan alle kinderen die in Heukelum wonen.

 • Je kind is welkom als het meer- en hoogbegaafd is of juist extra ondersteuning bij het schoolwerk nodig heeft.
 • Er zijn geen drempels en er is een lift.

Ervaren leerkrachten kunnen met hulp van onderwijsassistenten, vrijwilligers, de intern begeleider en externe deskundigen (van het schoolondersteuningsteam) tot op zekere hoogte maatwerk leveren. Fysiotherapie en logopedie kan eventueel onder schooltijd aangeboden worden. 

Het schoolondersteuningsprofiel is aflopend en bevindt zich momenteel in een concept-fase, maar is wel de meest recente upload. Tijdens deze fase is het oude ondersteuningsprofiel nog van kracht. Dit is op te vragen bij de directie. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken als kleine school vraaggericht: als er een speciale ondersteuningsbehoefte is, kijken we of we die kunnen aanbieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de overgang van peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf (De Hummeltjeshoeve) naar basisschool de Wegwijzer is er altijd overdacht tussen de begeleiders en juffen. Dit vinden we belangrijk, ook als heeft je kind speciale begeleiding nodig heeft.

Zowel de Hummeltjeshoeve als groep 1/2 van de Wegwijzer werken met het woordenschatprogramma LOGO 3000. Zo maken de kinderen een goede start maken op de basisschool. 

Terug naar boven