Basisschool Tuin 17

Flessestraat 17 6666 CK Heteren

Iedereen is welkom!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken we de DIA Eindtoets.

De digitale Dia-eindtoets is één van de vijf eindtoetsen waaruit scholen kunnen kiezen. Diataal is, met de Dia-eindtoets, een door het Ministerie van OCW gecertificeerde eindtoets aanbieder.

Waarom kiezen wij voor de Dia-eindtoets?

 • Digitaal én adaptief: leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau.
 • Binnen één dagdeel af te nemen.
 • Gemakkelijk en veilig in gebruik op elke computer, laptop of tablet.
 • Digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages.
 • Diverse aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Toetsafname

Doordat er steeds één vraag op het scherm wordt weergegeven, houden de leerlingen overzicht en kunnen veel leerlingen zich beter concentreren. Ook begint ieder toetsonderdeel met een voorbeeldvraag. Zo weten leerlingen hoe de knoppen werken en hoe ze kunnen navigeren. Leerlingen kunnen vragen overslaan en terugbladeren naar de vragen die ze al hebben ingevuld. Zo kunnen ze tijdens de toets antwoorden opnieuw inzien en aanpassen.

Speciale ondersteuning

De Dia-eindtoets biedt diverse aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften:

 • Mogelijkheid tot vergroten (op de computer: de leesteksten, op de tablet: het hele scherm).
 • Aan een leerling kan extra tijd geboden worden (binnen bepaalde grenzen).
 • De toets kan in delen worden gemaakt. Elk toetsonderdeel moet wel worden afgemaakt in één sessie.
 • Voor dyslectici is er een voorleesfunctie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Tuin 17 gebruiken wij verschillende middelen/bronnen om het leerproces van de leerlingen in beeld te krijgen. Deze middelen/bronnen kunnen zowel procesgericht als resultaatgericht zijn. Samen geven zij een compleet beeld van een leerling.

Procesgericht.

 • Formatieve evaluatie. Samen met de leerling brengen we (vooraf) de beginsituatie in beeld en kijken we (vooruit) naar het einddoel. Wat weet de leerling al en wat is er nog echt nodig is om het einddoel te halen. Het leerproces wordt hierdoor voor iedereen zichtbaar.
 • Observaties. De leerkrachten gebruiken observaties als middel om een leerling in beeld te krijgen. Het geeft hen extra informatie over o.a de werk(leer)houding en het sociaal-emotioneel welbevinden.
 • Kindgesprekken. De leerkracht voert gesprekken met de leerling over welke keuzes in aanbod, verwerking of hulp er nodig zijn om het einddoel (o.a. toetsdoel of individueel leerdoel) te kunnen behalen.

Resultaatgericht

 • Methode gebonden toetsen: We nemen na elk blok/thema een toets af die hoort bij de leerdoelen van het blok/thema. Deze resultaten laten zien of het gekozen aanbod op de korte termijn tot de juiste resultaten heeft geleid.
 • Niet-methode gebonden toetsen: In januari/februari en juni nemen wij de Dia-toetsen af. Deze resultaten laten zien of het gekozen aanbod op de lange(re) termijn tot de juiste resultaten heeft geleid. Met Dia-toetsen kunnen wij de ontwikkeling op school- groeps- en leerlingniveau goed volgen en de (individuele) groei in beeld brengen. In groep acht gebruiken wij de Dia-eindtoets.

Analyse en realisatie

De resultaten worden op school-, groep- en leerlingniveau geanalyseerd. Zijn de beoogde tussenresultaten behaald? Waarom wel of niet? Wat is een mogelijke oorzaak? Een dergelijke analyse vertelt ons wat het gegeven onderwijs heeft opgeleverd. N.a.v. deze analyse wordt gekeken of het aanbod behouden of verbeterd moet worden.

Samen bekijken we hoe we dit gaan realiseren. De aanpak voor de nieuwe periode verwerken we weer in o.a. groepsplannen, handelingsplannen en kwaliteitskaarten. We gebruiken hierbij de PDCA-cyclus. We plannen, we doen, we checken en ondernemen actie:

 • Plan. We maken een plan met de resultaten die we willen bereiken.
 • Do. We voeren het plan uit.
 • Check. We vergelijken de resultaten met wat we hadden willen bereiken.
 • Act. We nemen maatregelen bij een afwijking. We sturen bij om de resultaten alsnog te bereiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

Het adviestraject begint al in groep 7. Midden groep 7 krijgt elke leerling een voorlopige richtlijn mee.

Leerlingen van groep 8 ontvangen in januari hun voorlopig schooladvies. Leerlingen maken in de eerste of tweede volle week van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo).

Waar kijkt de school naar bij het opstellen van het schooladvies?

Bij het schooladvies wegen ‘harde’ (cijfermatige) en ‘zachte’ (persoonlijke) gegevens mee:

 • Kennis en vaardigheden in groep 6, 7 en 8;
 • Sociaal emotionele ontwikkeling;
 • Werkhouding, motivatie en gedrag;
 • Indien er sprake was van een ‘ondersteuningsbehoefte’ voor passend onderwijs dan wegen de geboden ondersteuning en het effect daarvan ook mee.

Op onze school is afgesproken dat bij het opstellen van het basisschooladvies meerdere professionals van de school betrokken zijn. Dit zijn de leerkrachten van unit 7-8, de intern begeleider(s) en de schoolleider.

Naar welke vakken wordt gekeken?

Het leerlingvolgsysteem geeft een beeld van de opgedane kennis en vaardigheden. In het leerlingvolgsysteem staan per leerling de toetsuitslagen van groepen 1 tot en met groep 8. De school betrekt de toetsuitslagen van groep 6, 7 en 8 bij het opstellen van het schooladvies. Dit worden ook wel de ‘harde gegevens’ genoemd over de leerling. De leerlingvolgsysteemtoetsen in januari zijn de laatste toetsen die meetellen in het advies.

De toetsuitslagen van de volgende vakken wegen nadrukkelijk mee bij het advies: Begrijpend lezen, Rekenen/wiskunde, Spelling, Studievaardigheden.

Het basisschooladvies is niet alleen gebaseerd op toetsuitslagen. De sociaal emotionele ontwikkeling, motivatie en gedrag spelen ook mee. Dit worden ook wel de ‘zachte gegevens’ genoemd over de leerling. Hoe gedraagt het kind zich in de klas? Kan het zich concentreren? Is het gemotiveerd? Maakt het thuis huiswerk? De antwoorden op deze vragen spelen een grote rol.

Schooladvies is leidend

Sinds 2015 is het schooladvies wettelijk leidend bij de toelating van leerlingen op het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling plaatsen op het niveau van het schooladvies. Dit is geregeld in art. 42 WPO en art. 3 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO en voor Amsterdamse scholen ook beschreven in de kernprocedure.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Tuin 17 hechten wij grote waarde aan de sociale (emotionele) ontwikkeling van de kinderen. Wij vinden dat naast de sociaal-emotionele ontwikkeling er ook (extra) aandacht moet zijn voor het sociaal emotioneel leren. Dit vraagt om een volledig aanbod bestaande uit verschillende onderdelen. Om aan deze onderwijsbehoefte te voldoen hebben wij een eigen leerlijn ontwikkeld.

Groeikracht

Op onze school werken wij met een leerlijn die vrij uniek is en speciaal opgezet voor onze school en onze kinderen. Deze leerlijn heet Groeikracht en bestaat uit de volgende 5 krachten:

 • Gelukskracht: Schoolregels, Groepsgeluk, Welbevinden, Dankbaarheid, Verbindende communicatie.
 • Voelkracht: Gevoelsverkenner, Wie ben ik?, Sterke kanten, Complimenten, Optimisme.
 • Denkkracht: Groeimindset, Leerkuil, Gedachtenonderzoek.
 • Vaarkracht: Executieve vaardigheden m.b.v. Autometafoor.
 • Leerkracht: De 8 leer-krachten, Rust en ruimte.

Groeikracht is een totaal aanbod samengesteld uit een aantal verschillende onderdelen en methodieken, zoals o.a. onze schoolregels en kernwaarden, een schoolbrede aanpak vanuit Leer- & Veerkracht, GroepsGeluk, het aanleren van executieve vaardigheden én activiteiten gericht op het leren leren.

Veel meer hierover leest u in hoofdstuk 2 'Het onderwijs'.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect en veiligheid
 • Ontmoeten
 • Samen verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven