Basisschool Tuin 17

Flessestraat 17 6666 CK Heteren

Iedereen is welkom!

Het team

Toelichting van de school

Voor een meest recent overzicht van ons team, de units en de (stam)groepen verwijzen wij u naar onze website; https://www.basisschooltuin17.nl/Onze-school/Team-units-en-stamgroepen

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken met een intern ‘Vervangingsbeleid’ om de afwezigheid van leerkrachten op te vangen.

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden, volgen wij onderstaande stappen:

 • STAP 1: De vervangingspool wordt ingeschakeld voor vervanging;
 • STAP 2: De duo-collega wordt benaderd om de mogelijkheden van vervanging te verkennen;
 • STAP 3: Collega’s met lesgevende taken worden benaderd om de mogelijkheden van vervanging te verkennen;
 • STAP 4: Ondersteunende en ambulante collega’s (o.a. managementteam) worden benaderd om de mogelijkheden van vervanging te verkennen;
 • STAP 5: Wanneer geen vervanging mogelijk is, worden de ouders hierover via Parro geïnformeerd. De kinderen worden de eerste dag op school opgevangen. De kinderen worden die dag dan over de overige groepen verdeeld. Zij krijgen werk mee uit de eigen groep. Vanaf de tweede dag (als er dan nog steeds geen vervanging is) verwachten wij dat de kinderen thuis opgevangen zullen worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Units en (stam)groepen

Onze school heeft in het schooljaar 2023-2024 ongeveer 180 leerlingen verdeeld over 4 units en 8 (stam)groepen.

Unit 1-2: Groep 1/2a en 1/2b

Unit 3-4: Groep 3 en groep 4

Unit 5-6: Groep 5 en groep 6

Unit 7-8: Groep 7 en groep 8

Personeel

Momenteel hebben wij 20 teamleden. Deze teamleden zijn onderverdeeld in:

Directie: Directeur (1)

Onderwijspersoneel: Leerkrachten (14) en Intern begeleiders (1)

Onderwijsondersteunend personeel: Onderwijsassistenten (1), conciërges (2) en administratief medewerkers (1)

Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij diverse leerlingen/studenten van diverse opleidingen binnen onze school de mogelijkheid bieden om hier hun vak te leren. Zij volgen hun stage bij ons op school.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

A. Toekomstgericht onderwijs

Leven en leren in de 21ste eeuw

Onze missie is dat leerlingen 'Samen leren voor het leven'. Leren doen zij in de wereld om hen heen. Om succesvol samen te leven en te werken in de huidige 'veranderende' maatschappij zijn andere, nieuwe vaardigheden nodig dan voorheen. Wij vinden het belangrijk om hier met ons onderwijs op in te spelen en leerlingen van nu voor te bereiden op de toekomst. Dit doen we door o.a. een betrokken, sociale, nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding te stimuleren.

Leren zichtbaar maken

Op onze school maken we het leren steeds meer zichtbaar. Tijdens lessen worden leerdoelen en het leerproces zichtbaar gemaakt. Samen kijken we hoe de doelen gaan bereiken en wat we daarvoor nodig hebben. Door het leren zichtbaar te maken, wordt er meer aandacht geschonken aan het proces van leren. Waarom moet je iets leren, hoe leer je dat en wat leer je dan eigenlijk?

Werken op niveau en groepsdoorbrekend werken

Op basisschool Tuin 17 werken we veel binnen de eigen groep, maar is er ook een extra samenwerking tussen de leerkrachten en leerlingen van meerdere groepen.

Tijdens de instructielessen blijven de leerlingen in hun eigen lokaal zodat er in alle rust en met volle aandacht instructie gevolgd kan worden. In elk lokaal wordt er met de eigen groep op een bepaald niveau (met diverse instructieniveaus) gewerkt aan een vakgebied.

Soms kan het zijn dat het niveau (lesinhoud) van een vak in een andere groep beter aansluit bij de leer- en onderwijsbehoeften van een leerling. Het is dan mogelijk dat leerlingen bepaalde lessen in een andere groep gaan volgen. Denk hierbij aan leerlingen die nog moeite hebben met lesstof en baat hebben bij herhaling of leerlingen die al iets meer aankunnen en baat hebben bij extra uitdaging.

Tijdens bepaalde momenten (o.a. List lezen en thematisch werken) kiezen wij ervoor om kinderen gecombineerd (groepsdoorbrekend) samen te laten werken en te leren. De tussendeuren gaan hierbij bijvoorbeeld open en er wordt gebruik gemaakt van meerdere ruimtes. Socialisatie en het leren van en met elkaar staat hierbij centraal.

Door het onderwijs zo te organiseren ontstaat de mogelijkheid om kinderen onderwijs te bieden dat passend is bij hun eigen niveau en leer- en onderwijsbehoeften, vergroot het de socialisatie, het samen werken en samen leren. Ook is er meer zicht op elke leerling door een grote verantwoordelijkheid en betrokkenheid van alle leerkrachten bij alle leerlingen en andersom.

B. Persoonlijke ontwikkeling

Elk kind is uniek, ontwikkelt zich op een eigen manier en heeft zijn/haar eigen leer- en onderwijsbehoeften. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat er aandacht is voor deze persoonlijke ontwikkeling van élke leerling. Dit doen wij o.a. door:

 • Aandacht voor pedagogische en onderwijskundige behoeften.
 • Aandacht voor stimulerende factoren.
 • Aandacht voor belemmerende factoren.
 • Het ontwikkelen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij leerlingen.
 • Het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij leerlingen.
 • Het stellen van (leer)doelen. Leerlingen beseffen waarom ze iets leren (doelen), ze ervaren hoe ze kunnen leren (strategieën) en daardoor ontwikkelen ze wat ze moeten leren (kennis van de wereld om hen heen).

C. Een prettige leef- en leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Het welbevinden van elke leerling staat bij ons voorop. Wij hechten daarom veel waarde aan begrippen zoals respect, veiligheid, ontmoeten, samen en verantwoordelijk(heid). Onze school- gedragsregels zijn hier direct aan gekoppeld. Daarnaast maken wij gebruik van onze eigen leerlijn Groeikracht.

Groeikracht

Op onze school werken wij met Groeikracht. Dit is een eigen leerlijn op het gebied van geluk, voelen, denken, varen en leren. Deze leerlijn is uniek en speciaal opgezet voor onze school en onze kinderen. Groeikracht gaat verder dan alleen de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is een totaal aanbod samengesteld uit een aantal verschillende onderdelen en methodieken. Op deze manier werken we aan een inclusief aanbod, doen we allemaal dezelfde dingen, is er een mooie rode draad en spreken we allemaal dezelfde taal. Dit zien we ook terug binnen de hele school. Daar zijn we trots op.

Groeikracht en bestaat uit de volgende 5 krachten:

 • Gelukskracht: Schoolregels, Groepsgeluk, Welbevinden, Dankbaarheid, Verbindende communicatie.
 • Voelkracht: Gevoelsverkenner, Wie ben ik?, Sterke kanten, Complimenten, Optimisme.
 • Denkkracht: Groeimindset, Leerkuil, Gedachtenonderzoek.
 • Vaarkracht: Executieve vaardigheden m.b.v. Autometafoor.
 • Leerkracht: De 8 leer-krachten, Rust en ruimte.

Leertuin

Een extra onderdeel van Groeikracht is de Leertuin. De leertuin vindt 1 x in de week plaats voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Tijdens deze lessen werken alle kinderen aan opdrachten gericht op groeimindset, executieve vaardigheden en leren leren. Het analytisch, praktisch en creatief denken wordt extra gestimuleerd en leerlingen worden uitgedaagd om ‘bijzondere’ opdrachten aan te gaan. NB: Voor de  leerlingen van groep 1 en 2 worden deze opdrachten (op maat) binnen hun eigen thema’s aangeboden.

D. Relatie en communicatie

'Zonder relatie geen prestatie'. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in relatie staat tot elkaar om tot ontwikkeling te kunnen komen. Binnen ons onderwijs besteden wij daarom veel aandacht aan het samen leven, spelen, leren en werken met elkaar. Het vergroten van de coachende rol van zowel de leerkracht als de leerling, waarbij het voeren van gesprekken (dialoog) een belangrijke rol heeft, leveren een grote bijdrage aan het ontwikkelen van een goede relatie en communicatie.

E. Maatschappelijke betrokkenheid

Leren doen wij in de wereld om ons heen. Hiervoor moet je kennis verkrijgen van die wereld om je heen. Dit doen wij door naar actualiteitenprogramma's te kijken en lezen we actuele teksten. Hierdoor zijn de leerlingen op de hoogte van wat er in de maatschappij leeft en verandert, bijvoorbeeld op het gebied van politiek, economie, klimaat en hoe die veranderingen mensen kunnen beïnvloeden. Daarnaast zoeken wij ook de verbinding en de samenwerking met de directie (lokale) samenleving rondom de school. Wij gaan naar buiten voor informatie of halen informatie naar binnen.

Meer informatie over al deze onderdelen vindt u op onze website.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Algemeen

Het onderwijs is steeds in beweging en is de laatste jaren sterk veranderd. Het frontaal/klassikale systeem komt steeds minder voor en heeft plaats gemaakt voor adaptief onderwijs. Deze onderwijsveranderingen worden beïnvloed door andere partijen zoals; de overheid, gemeenten, samenwerkingsverbanden, inspectie, ouders en diverse organisaties.

Een voorbeeld hiervan is dat bij ‘Passend onderwijs’ de overheid en de gemeente een belangrijke rol speelt. De overheid bepaalt grotendeels de beleidslijnen voor de verandering van de onderwijspraktijk. Zij heeft als uitgangspunt dat onderwijsorganisaties alle leerlingen en hun ouders een passend aanbod kunnen geven als zij zich aanmelden, er mogen geen leerlingen tussen wal en schip belanden.

De gemeente wil dat de leerling zo 'thuis nabij' mogelijk (en passend bij de leerling en het gezin) geholpen wordt. Dit heeft grote invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk. Meer leerlingen met een beperking komen op een reguliere school waarbij aan de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet gekomen moet worden.

Scholen vangen steeds meer zorgleerlingen op. Door de veranderingen moeten we een zo efficiënt en effectief mogelijke leerlingen zorgstructuur realiseren. De zorgstructuur is duidelijk en hanteerbaar voor zowel pedagogisch- als didactische ondersteuning. De directeur wordt goed op de hoogte gehouden van de acties en ontwikkelingen. Het leerling administratie- en volgsysteem Parnassys wordt gebruikt om de zorg die een leerling nodig heeft beter af te kunnen stemmen en om afspraken vast te leggen.

Tuin 17

Op Tuin 17 gaan we niet uit van onderwijsbeperkingen, maar van onderwijsbehoeften: wat het kind op een bepaald gebied kan leren met ondersteuning van anderen in een afgesproken periode. Onderwijsbehoeften zijn te beschouwen als kind specifieke onderwijsdoelen. Ze zeggen behalve over wat een kind kan leren, ook iets over de aard van de hulp en de ondersteuning die en kind nodig heeft.

We kunnen onderwijsbehoeften verdelen in instructie- en ondersteuningsbehoeften:

 • Instructiebehoeften behoren bij het didactisch domein; het leren van de vakinhouden en leerstrategieën
 • Ondersteuningsbehoeften horen bij het pedagogisch domein: leren van gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden.

Er zijn kinderen die behoefte hebben aan extra en/of andere begeleiding vergeleken met de meeste kinderen in de groep. Wij noemen dit specifieke onderwijsbehoeften.

Zorgstructuur

Onze kernkwaliteiten (toekomstgericht onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, een prettige leef- en leeromgeving, de relatie en communicatie en maatschappelijke betrokkenheid) bepalen waar wij goed in zijn en maken ons tot wat wij zijn. Deze kernkwaliteiten staan aan de basis van de competenties en vaardigheden waarover wij beschikken. Onze uitdaging is om iedere leerling te inspireren, te stimuleren en te begeleiden in zijn ontwikkeling tot een gelukkige, kritische en zelfstandige (wereld-)burger. Dit doen wij vanuit gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en respect naar elkaar.

Om dit te realiseren vinden wij het belangrijk dat er op onze school een helder zorgstructuur is voor zowel de pedagogische- als de didactische ondersteuning. Iedereen moet zich gesteund voelen, mag fouten maken en neemt zijn/haar verantwoordelijkheid waardoor er vertrouwen is. Deze manier van werken zal ons motto kracht bijzetten.

Op Tuin 17 kennen wij diverse ondersteuningsniveau's:

1. Basisondersteuning in de groep/school o.l.v. leerkracht (HGW). Binnen de groep zorgt de leerkracht voor zorg op maat. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, middels toegesneden pedagogische en/of didactische aanpak.

2. Basisondersteuning in de groep/school met afstemming op specifieke onderwijsbehoeften (HGW) i.s.m. intern begeleider. Ondanks de zorg op maat binnen de groep valt een leerling op, qua gedrag of qua leerprestaties. Er wordt i.s.m. intern begeleider gekeken welke verdere afstemming er nodig (en mogelijk) is m.b.t. de specifieke onderwijsbehoeften.

3. (Extra) ondersteuning in de groep/school (OPP). Als bovenstaande acties niet tot het gewenste resultaat leiden wordt er gekeken welke extra ondersteuning nodig (en mogelijk) is.

4. Extra ondersteuning in de groep/school (OPP), voortgang niveau 3 met arrangement. Er komt schoolnabije (preventieve) ondersteuning (school/bestuur) voor leerling en leerkracht met advisering door ondersteuner PassendWijs/orthopedagoog.

5. Extra ondersteuning met externe expertise, arrangement, ambulante begeleiding (OPP) buiten de groep/school. Ib-er en/of directeur neemt de procedure over. De leerling heeft een ontwikkelingsperspectief (OPP) op één of meerdere vakgebieden, of op het gebied van gedrag (eventueel Basisonderwijs --> Basisonderwijs).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Protocol Leerlingenzorg op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als team blijven wij ons op alle gebieden ontwikkelen. Wij hebben de ambitie om aankomende jaren ons rekenonderwijs nog verder te gaan ontwikkelen en een rekenspecialist binnen ons team te hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanbod jonge kind, kleuters

De grootste prioriteit van een (jonge) kleuter is leren begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt en er, beetje bij beetje, eigenaar van worden. Langzaamaan gaat hij/zij meer complexe vragen stellen, leert beter onthouden en gebruikt daarbij eerder opgedane kennis en ervaringen.

Sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid

Als het gaat om de sociaal emotionele ontwikkeling zijn kleuters nog niet helemaal zelfredzaam en zelfstandig en heeft met name de 4-jarige leerling nog bescherming en het gevoel van veiligheid nodig. Het is daarom van groot belang dat een kleuter hierbij ondersteund wordt. Wij werken schoolbreed met Groeikracht. Deze methodiek/leerlijn draagt bij aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kind leert hierbij zowel zichzelf als de ander en de omgeving beter te begrijpen en ermee omgaan.

Executieve vaardigheden

In de kleuterbouw starten wij al met het aanleren van de zogenaamde executieve vaardigheden. Ze hebben te maken met het leren omgaan met je eigen emotie en gedrag. Hoe regel je jouw eigen emotie, reactie, aandacht en/of concentratie? Hoe onthoudt je iets? Hoe blijf je bij een taakje? Hoe plan je iets? Wat is belangrijk? Deze vaardigheden vormen de basis voor een goede werkhouding waardoor een leerling tot leren kan komen.

Voorspelbaarheid en structuur

Voorspelbaarheid en structuur zijn cruciaal met het oog op veiligheid, hechting en sociale wederkerigheid. We werken daarom vanuit een dagelijkse structuur en herhaling. Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de dagritmekaarten, de weekwijzer en het planbord. Afspraken worden structureel herhaald en ingezet. Dit zorgt voor een mate van voorspelbaarheid waaraan kinderen houvast hebben.

Thematisch onderwijs

Wij werken in de kleuterbouw met thema's. In een thema staan telkens diverse vak- en ontwikkelingsgebieden centraal. Denk hierbij aan rekenen, taal, wereldoriëntatie, creatief, sociaal emotionele ontwikkeling, etc. Het werken vanuit een thema zorgt voor een grote mate van betrokkenheid. We stimuleren de kinderen tot een nieuwsgierige en onderzoekende houding en prikkelen hiermee de intrinsieke motivatie.

Extra aandacht voor taalontwikkeling

Taal ontwikkelt zich sterker in interactie, daarom is praten en voorlezen een ideale manier om taal te leren. Het is van belang dat al op zeer jonge leeftijd wordt voorzien in rijk taalgebruik en taalaanbod. Kinderen leren namelijk goed en vlot lezen wanneer ze beschikken over een rijke woordenschat en veel kennis hebben van de wereld. Daarom dompelen we de kinderen onder in gesproken en geschreven taal tijdens rijke betekenisvolle thema’s.

Heterogene groepen

Op onze school hebben wij in de kleuterbouw heterogene groepen. In deze groepen zitten leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2 door elkaar. Socialisatie en het leren van en met elkaar staat centraal.

Leerlingvolgsysteem

In de kleutergroepen werken wij met MijnKleutergroep. Alle leer- en ontwikkeldoelen voor groep 1 en 2 staan al klaar in MijnKleutergroep. Door middel van observaties, activiteiten in de grote en/of kleine kring en/of individuele activiteiten houden wij in de gaten hoe elke leerling zich ontwikkelt. Met een enkele klik kan de leerkracht aangeven dat een leerling een vaardigheid beheerst. Hiermee krijgt de leerkracht snel zicht op de ontwikkeling van elke leerling. Hierdoor hebben we ook tijdig in beeld wanneer extra ondersteuning nodig is. Wanneer blijkt dat een leerling zich minder snel of juist erg snel ontwikkelt, kan extra ondersteuning namelijk direct ingezet worden.

Terug naar boven