Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren

Flessestraat 11 6666 CK Heteren

  • Schoolfoto van Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren
  • Schoolfoto van Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren
  • Schoolfoto van Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de leerlingen hun gehele schoolcarrière in hun leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken opbrengstgericht volgens de 4D cyclus DATA, DUIDEN, DOELEN en DOEN. Voor de groepen 1-2 hanteert onze school het kleutervolgsysteem ‘MijnKleutergroep’. Voor groep 3 t/m 8 gebruiken wij het CITO-leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van het kind te volgen. Halverwege het schooljaar en aan het einde maken de leerlingen de zogenoemde citotoetsen. Middels groepsbespreking en daaruit voortvloeiende leerlingbespreking, worden alle leerlingen minstens drie keer per jaar besproken met de intern begeleider. Er is voor elke leerling een dossier in ParnasSys en tweemaal per jaar krijgen kinderen een rapportagemap mee naar huis. Naast de bevindingen van de leerkracht zit er ook een reflectie van de kinderen in.

Tussenresultaten

Voor ons zijn de tussenresultaten een belangrijke graadmeter van ons onderwijs. Meer dan beoordeling van kinderen gaat de Cito voor ons om een evaluatie van ons onderwijsproces. Dat wil zeggen, krijgen de kinderen de instructie die ze nodig hebben en bieden we een beredeneerd aanbod? Iedere leerkracht analyseert de opbrengsten van zijn jaargroep en maakt minimaal twee keer per jaar een verbeterplan voor de groep. De realisatie versus ambitie heeft een duidelijke plek. De intern begeleider maakt een schoolrapportage in februari en juli en dit wordt nauwgezet besproken met directeur en het team. Deze resultaatanalyse gaat naar het bestuur van de stichting Trivium en de onderwijsinspectie. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Op onze school gebruiken we sinds dit schooljaar de IEP Eindtoets. De IEP Eindtoets is een toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. De frisse opmaak, de leuke teksten en heldere vragen verlagen de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht kunnen laten zien op welk niveau ze staan. Het haalt het beste in een leerling naar boven.

We scoren al vijf jaar ruim boven het landelijk gemiddelde en ruim boven hetgeen verwacht mag worden van onze schoolpopulatie. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Uitgangspunt voor het beleid op onze sociale veiligheid is het programma van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving.  Met de Vreedzame School besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals - op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen - je verplaatsen in een ander - openstaan voor verschillen tussen mensen - constructief conflicten oplossen - omgangsvaardigheden - verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.  Wij willen dat kinderen op onze school zich niet alleen optimaal ontwikkelen in de schoolse  vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het goede mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de samenleving zullen leveren.  Verder wil onze school een plek te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfverantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2018 heeft de inspectie een themaonderzoek bij ons uitgevoerd betreffende de procedure advisering en uitstroom POVO (primair onderwijs / voortgezet onderwijs.) We ontvingen grote complimenten, waarbij werd aangegeven dat de Koningin Julianaschool een voorbeeld is voor andere scholen en wat minder bescheiden hoeft te zijn.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in januari en februari 2022 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Trivium. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de scholen en is er sprake van deugdelijk financieel beheer én heeft het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling van de scholen en draagt dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs? De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en ambitie van Stichting Trivium als Voldoende. Stichting Trivium waarborgt de besturing van de kwaliteit op de scholen. De visie en ambities in het meerjarenbeleidsplan zijn op een heldere manier beschreven. De uitvoering hiervan zien en hoort de inspectie terug in de gesprekken en op de scholen. Vanuit een collectief gevoel is de afgelopen jaren ingezet op transparante en verbindende communicatie. Door meer vanuit kaders en richtlijnen te werken is een structurele duurzame verbetering tot stand gebracht. Er is zicht op de besteding van de financiële middelen en op de kwaliteit van het onderwijs. De verantwoording over effecten van keuzes en handelen vanuit de scholen en het stafbureau wordt structureel gemonitord en besproken. Deze werkwijze draagt bij aan de verdere professionalisering van de scholen en de gehele organisatie.

Terug naar boven