Basisschool Sprankel

Carvium 1 6914 AP Herwen

  • Schoolfoto van Basisschool Sprankel
  • Schoolfoto van Basisschool Sprankel
  • Schoolfoto van Basisschool Sprankel
  • Schoolfoto van Basisschool Sprankel
  • Schoolfoto van Basisschool Sprankel

In het kort

Toelichting van de school

EEN WOORD VOORAF
Sprankel is een kleinschalige school in Herwen. We hebben een groot speelplein, waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Ook binnen hebben we veel ruimte, zodat we allemaal samen kunnen lunchen en onze groepen vaak kunnen splitsen, waardoor er veel aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen voelen zich fijn en veilig bij ons op school.

Met deze site hopen wij u een beeld te geven van het onderwijs op onze school. 
Een beeld, dat laat zien wat u van ons kunt verwachten en wat we voor u en vooral voor uw kind kunnen betekenen. Zoekt u een geschikte plek voor uw kind? Deze schoolgids kan u misschien helpen bij het maken van de juiste schoolkeuze voor uw kind. Wilt u eens bij ons op school komen kijken, dan bent u van harte welkom!

Volgt uw kind al onderwijs op Sprankel? Dan is onze jaarkalender, die vóór de zomervakantie, per gezin één exemplaar, meegaat erg handig (ook altijd te vinden op de website van de school). Deze kalender bevat namelijk veel praktische informatie over schooltijden, vakanties, activiteiten e.d. Actuele informatie over het lopende schooljaar kunt u lezen via Social Schools of de website www.bs-sprankel.nl.

Team SprankelMissie en visie

Kenmerken van de school

  • kwaliteit voorop
  • veilige en goede sfeer
  • gelijke kansen voor ieder kind
  • passend aanbod
  • samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in het dorp Herwen en heeft ook leerlingen vanuit het naastgelegen dorp Aerdt.
Sprankel is in 2016 ontstaan door de fusie van De Driehoek en De Berkhaag. Het is een samenwerkingsschool van RK en Openbaar onderwijs. Op 1 augustus 2020 bezoeken 102 leerlingen Sprankel. In de loop van het schooljaar neemt het aantal door de instroom van kleuters toe tot ongeveer 107 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Op veel momenten worden de groepen gesplitst door de aanwezigheid van extra leerkrachten.

Wilt u dat uw kind naar Sprankel gaat?
U bent van harte welkom om kennis te komen maken! Maakt u hiervoor een afspraak via 0316-247480 of mail naar directie.sprankel@liemersnovum.nl.
De aanmeldingsprocedure begint altijd met een oriënterend gesprek (dit kan ook telefonisch). Als het kind nog geen 3 jaar is, wordt er een vooraanmelding gedaan. De directeur van de school, Karen Klompmaker, neemt tijdens een kennismakingsgesprek een intakeformulier door, waarbij gesproken wordt over de sterke punten van het kind, alsmede de mogelijke punten waar de school rekening mee zou moeten houden. Er wordt in ieder geval nagegaan of de aangemelde leerling mogelijk extra ondersteuning behoeft. Ze bekijkt met de nieuwe ouders het schoolgebouw en stelt de leerkrachten voor. Ouders krijgen in dat gesprek informatie over de school en de procedure. Als ouders bij de directeur aangeven dat ze hun kind willen aanmelden krijgen ze het inschrijfformulier mee of toegestuurd.

De directeur geeft dan aan dat zij onderzoek zal doen of de gewenste ondersteuning op zijn/haar school kan worden geboden of dat de school zal zorgen voor de juiste ondersteuning op een andere school in het samenwerkingsverband. Daarvoor wordt gevraagd aan ouders informatie van de voorschoolse voorziening of andere relevante informatie te verstrekken. Als de school denkt dat de leerling op zijn plek is, op de school krijgen de ouders schriftelijk de bevestiging van de inschrijving. Ruim voor de 4e verjaardag neemt de leerkracht van groep 1/2 contact op met ouders voor een nader kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan de definitieve plaatsing mag een leerling op school vanaf 3 jaar en 10 maanden 5 keer (of 10 dagdelen) komen ‘wennen’, hiervoor worden in overleg data gekozen.

Deze kinderen zijn op deze dagen geen leerlingen in de zin van de wet op het primair onderwijs en vallen ook niet onder de verzekering zoals school die heeft afgesloten. Vanaf de vierde verjaardag mag het kind definitief starten. Er is een uitzondering: een week voor een vakantie kan er niet gestart worden.

VANUIT HET BESTUUR     
Sprankel valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum.
LiemersNovum telt 24 basisscholen met in totaal ca. 4.800 leerlingen. De schoolgrootte varieert van 40 tot 550 leerlingen. De scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar.  

Het motto van LiemersNovum is: Samen Werken aan Eigen Wijsheid vanuit de kernwaarden veelkleurig, professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de afzonderlijke scholen.

Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de eigen levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden ondersteund door een professioneel bestuursbureau.   

De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de stichting: de RvT ziet toe of het college van bestuur (CvB) de wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college van bestuur wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler en J.P.J. (Jos) Boonman.    

Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met CvB en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid.   
Het college van bestuur en de directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het directeurenoverleg. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie.   

Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Naam en telefoonnummer evenals de klachtenprocedure zijn te vinden op de website van LiemersNovum. Via de website van LiemersNovum kunt u meer informatie vinden.   

Het bestuursbureau is gevestigd op:
Voltastraat 21 
6902 PT  ZEVENAAR. 
Tel: 0316-226514 

website stichting: www.liemersnovum.nl 
mail algemeen: info@liemersnovum.nl 
mail RvT: rvt@liemersnovum.nl 
mail CvB: cvb@liemersnovum.nl 
mail GMR: gmr@liemersnovum.nl   
vertrouwenspersoon: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl            

Weergave

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang zijn niet in het gebouw aanwezig, maar in overleg met kinderopvang ELMO (www.elmo-kinderopvang.nl) zijn er voldoende opvangmogelijkheden voor- en na schooltijd. Kinderen worden van en naar Sprankel en Elmo gebracht. Dit ligt net als de Cluse op 5 minuten lopen van school. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven