St. Hubertusschool

Louis Beelstraat 12 6049 HS Herten

  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Normaal gesproken nemen alle kinderen deel aan een reguliere Eindtoets. De resultaten zijn over een reeks van jaren zoals ze, volgens de schoolgroep, verwacht mogen worden, hetgeen niet betekent dat er geen verbeteringen mogelijk zouden zijn. We streven ernaar vóór en bij elk kind het resultaat te behalen, dat bij dat kind verwacht mag worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gerealiseerd door en met het afnemen van methode-gebonden toetsen en toetsen uit het CITO- LOVS.
De resultaten worden geanalyseerd, zowel op groepsniveau als op individueel niveau waarbij vooral wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei.
De resultaten worden besproken in groepsbesprekingen die de IB-er voert met de respectievelijke leerkrachten en mede de hand van de resultaten worden de groepsplannen voor de erop volgende periode aangepast. De resultaten hebben vooral de plek van 'wat zien we, hoe komt het dat we dat zien, wat kunnen we er toekomstgericht mee, dit in het kader van data, duiden, doelen, doen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het overgrote deel van het gegeven schooladvies, is het gegeven advies het juiste, waardoor het kind aansluitend aan onze school het onderwijs volgt dat het meest passend is. Onderstaande statistieken tonen dat ook aan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als school sluiten we zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van het kind, waarbij we uitgaan van de kwaliteiten van het kind.
Dit is zichtbaar in bijvoorbeeld de positieve benadering, in de positieve formulering van bijvoorbeeld schoolregels, in het goed analyseren van de resultaten met de vaardigheidsgroei als leidraad, waarbij we steeds opnieuw, ook vanuit het groepsplan, zoveel mogelijk aansluiten bij de op dat moment actuele situatie.

Onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling "de hele schoolbenadering" van de Leer -en Veerkrachtgroep geeft ons tools om de sociale conditie op school goed te houden. We kunnen met deze methode beter anticiperen op een bepaald onderwerp binnen sociaal-emotionele ontwikkeling. Op het moment dat een onderdeel leeft in een groep kunnen we daar met de tools die we hebben daarop inzetten.  

Een speciale aanpak is in deze niet nodig, wel een gestructureerde planning en uitvoer in de cyclus van Plan Do Check Act, die we als zodanig ook doorlopen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden voorwaardelijk
  • zonder welbevinden geen leren
  • (zelf)vertrouwen en veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Als school leggen we verantwoording af over de dingen die we doen. Die verantwoording leggen we af bij ons bestuur, bij de ouders, bij externe partners en natuurlijk bij de Onderwijsinspectie. Dit doen we middels een aantal documenten als bijvoorbeeld schoolgids, schooljaarplan, schoolgids, tussentijdse opbrengsten en eindopbrengsten.
Het laatste bezoek van de Inspectie, waarbij de school is beoordeeld op een groot aantal indicatoren, heeft plaats gevonden op 9 april 2015.
Het waarderingsoordeel was "voldoende", waarbij geen indicator is beoordeeld als zijnde "zwak of onvoldoende" en waarbij het hele onderdeel rond "veiligheid", ook beleid en uitvoering in deze is beoordeeld met "goed'.

Terug naar boven