St. Hubertusschool

Louis Beelstraat 12 6049 HS Herten

  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Hubertusschool werken in schooljaar 2022-2023, 22 leerkrachten, 1 administratieve kracht, 1 concierge, 2 IB-ers, 1 ICT-er en een directeur. De gemiddelde leeftijd is op 1 augustus 2022: 40,21 jaar

Naast de lesgevende taken nemen de medewerkers deel aan diverse (onderwijsinhoudelijke of organisatorische) werkgroepen. De indeling van deze werkgroepen gebeurt op basis van persoonlijke affiniteit en kwaliteit. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De tijd dat kinderen verdeeld werden over andere groepen of naar huis gestuurd werden bij ziekte van een leerkracht zou verleden tijd moeten zijn. De laatste jaren is er nog steeds een nijpend tekort aan leraren, waar­door soms met kunst- en vliegwerk zieke of afwezige leerkrachten vervangen moeten worden. De meeste groepen hebben twee leerkrachten. Om de voortgang van de groep zoveel mogelijk te waarborgen bereidt de groepsleerkracht de lessen die gegeven worden dagelijks voor en noteert deze gegevens. Wanneer leerkrachten bapo en/of compensatieverlof genieten, is dit voor wat de vervanging betreft voor een heel schooljaar geregeld.

De afgelopen jaren ervaart het onderwijs en met name ook het primair onderwijs een enorm probleem als het gaat om het vervangen (op korte termijn) van zieke (afwezige) leraren/personeelsleden. Het komt hoe langer hoe meer voor dat de directeur van een school aan het begin van een dag geen vervanging heeft kunnen regelen en aangewezen is op een eventuele interne oplossing. Dit is geen wenselijke situatie omdat de uitvoeringswerkzaamheden van deze functionarissen worden geblokkeerd. Bovendien komt de totale schoolorganisatie in het gedrang, de schoolontwikkeling stagneert. Dit alles heeft een zeer negatief effect op niet alleen betrokkenen, maar op alle leerlingen en leraren van de school.
De directeuren van de basisscholen onder Swalm & Roer hebben t.a.v. deze problematiek onderstaand gezamenlijk beleid gemaakt.   
1. Na ziekmelding van een leraar wordt alles in het werk gesteld om vervanging te krijgen.
2. Indien dit niet lukt, zal de school intern de zaak proberen op te lossen: a. door inzet van bijvoorbeeld niet-groepsleraren, b. door verdeling van leerlingen over meerdere groepen.       
3. Aangezien deze maatregel niet onbeperkt kan worden uitgevoerd, kan een groep na overweging naar huis worden gestuurd. Alle opties zijn dan bekeken en niet haalbaar. 
4. Bij iedere nieuwe situatie zullen de ouders van betrokken leerlingen tijdig worden geïnformeerd zodat de ouders in hun thuissituatie niet in de problemen komen.
5. Wanneer er uiteindelijk een oplossing wordt gevonden, zullen de (betrokken) ouders op de hoogte worden gesteld.
6. De inspectie en het bestuur worden op de hoogte gebracht.   

De MR wordt met regelmaat bijgepraat over de keuzes die door de directie zijn overwogen, waarbij het stappenplan zoals hierboven beschreven is doorlopen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft in schooljaar 2022-2023 13 groepen, vier groepen 1/2 waarbij het een bewuste keuze is deze groepen te combineren waardoor de kinderen van verschillende leeftijden veel van elkaar leren.
Verder hebben we 1 groep 3, twee groepen 4, 1 groep 5,1 groep 6, een combigroep 6-7, 1 groep 7 en twee groepen 8.
Alle kinderen hebben hun "eigen plek" in het gebouw met kapstokken en toiletten in de onmiddellijke nabijheid van de groep.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan regelmatig voorlezen aan kinderen van de groepen 1 en 2, en tutorlezen met de kinderen van groep 3 en 4.
Waar mogelijk, onder andere tijdens de creatieve lessen en de techniek lessen werken kinderen van verschillende leeftijden samen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er wordt gedifferentieerd instructie geboden, dit op minimaal 3 niveaus. We hebben op gestructureerde tijden een 'plusklas' voor de kinderen vanaf de groepen 4 die in de toetsen en/of in de groep hebben getoond extra verdieping en verrijking nodig te hebben. Kinderen die extra zorg aan de 'onderkant' behoeven, werken met verlengde instructie, zoveel mogelijk met leeftijdgenootjes, op 'eigen niveau'.
Verder wordt zoveel mogelijk gedaan om alle kinderen dát onderwijs te bieden dat bij hen past.

Kinderen met een eigen leerlijn zijn ook te vinden in de groep. Er wordt steeds overwogen wat we extra voor het kind kunnen doen. Uitgangspunt is dat het kind dat thuisnabijheid nodig heeft verwezenlijkt kan worden. Indien er meer nodig is en de school wordt handelingsverlegen, zal de school na alle inspanning aangeven om voor een andere vorm van (speciaal) basisonderwijs voor het kind te zoeken. De ouders worden in dit traject intensief betrokken. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Hubertusschool zal altijd overwegen door intern te bespreken waar de behoefte ligt voor hun leerlingen die een specialistische begeleiding nodig hebben. Indien de informatie er is zullen we binnen onze middelen gaan afstemmen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

School heeft goede contacten met de peuterspeelzaal, die weliswaar niet tot dezelfde stichting behoort, maar in hetzelfde gebouw als school werkt. Er is een goede samenwerking en structureel gepland overleg.
Projecten worden, waar mogelijk, gezamenlijk met de groepen 1/2 uitgevoerd, waarbij ook uitgebreid aandacht geschonken wordt aan het onderwijskundige aspect. Met projecten kunt u denken aan diverse feesten die we op school vieren, maar ook thema's die we samen oppakken (bijvoorbeeld: Vervoer, familie, boerderij, etc.)

Terug naar boven