St. Hubertusschool

Louis Beelstraat 12 6049 HS Herten

  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2015-2016 is op onze school 42,5 % van het team tussen de 55 jaar en 65 jaar oud.
Dat getal is significant hoger dan de vergelijkingsgroep.
Er is nog een leeftijdscategorie die qua getal significant verschilt van de vergelijkingsgroep, de groep tussen 45 en 55 jaar, 10,3 %, een percentage dat de helft is qua grootte van het getal in de vergelijkingsgroep. De andere getallen zijn min of meer in de lijn met de aantallen, procentueel, in de specifieke vergelijkingsgroepen.
Men zou de conclusie kunnen trekken dat de leeftijdsopbouw niet geheel en al evenwichtig is. Als school ervaren we dat niet zo. De komende jaren zal door natuurlijk verloop vanzelf een andere leeftijdsopbouw ontstaan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De tijd dat kinderen verdeeld werden over andere groepen of naar huis gestuurd werden bij ziekte van een leerkracht zou verleden tijd moeten zijn. De laatste jaren is er nog steeds een nijpend tekort aan leraren, waar­door soms met kunst- en vliegwerk zieke of afwezige leerkrachten vervangen moeten worden. De meeste groepen hebben twee leerkrachten. Om de voortgang van de groep zoveel mogelijk te waarborgen bereidt de groepsleerkracht de lessen die gegeven worden dagelijks voor en noteert deze gegevens. Wanneer leerkrachten bapo en/of compensatieverlof genieten, is dit voor wat de vervanging betreft voor een heel schooljaar geregeld.

De afgelopen jaren ervaart het onderwijs en met name ook het primair onderwijs een enorm probleem als het gaat om het vervangen (op korte termijn) van zieke (afwezige) leraren/personeelsleden. Het komt hoe langer hoe meer voor dat de directeur van een school aan het begin van een dag geen vervanging heeft kunnen regelen en aangewezen is op een eventuele interne oplossing. Dit wil zeggen: inzetten van de interne begeleider, de groepsondersteuner, de directie. Dit is geen wenselijke situatie omdat de uitvoeringswerkzaamheden van deze functionarissen worden geblokkeerd. Bovendien komt de totale schoolorganisatie in het gedrang, de schoolontwikkeling stagneert. Dit alles heeft een zeer negatief effect op niet alleen betrokkenen, maar op alle leerlingen en leraren van de school.
De directeuren van de basisscholen onder Swalm & Roer hebben t.a.v. deze problematiek onderstaand gezamenlijk beleid gemaakt.   
1. Na ziekmelding van een leraar wordt alles in het werk gesteld om vervanging te krijgen.
2. Indien dit niet lukt, zal de school intern de zaak proberen op te lossen: a. door inzet van bijvoorbeeld niet-groepsleraren, b. door verdeling van leerlingen over meerdere groepen.       
3. Aangezien deze maatregel niet onbeperkt kan en mag duren, zal de tweede dag een groep naar huis worden gestuurd. Mocht er na twee dagen nog geen oplossing zijn, dan zal een andere groep naar huis worden gestuurd. Onmiddellijk op de dag van de ziekmelding krijgen de ouders/verzorgers via Isy een vooraankondiging waarin wordt vermeld dat de leraar ziek is, er geen vervanging is gevonden en dat er op school intern een oplossing wordt gezocht.
4. Bij iedere nieuwe situatie zullen de ouders van betrokken leerlingen tijdig worden geïnformeerd zodat de ouders in hun thuissituatie niet in de problemen komen.
5. Wanneer er uiteindelijk een oplossing wordt gevonden, zullen de (betrokken) ouders op de hoogte worden gesteld.
6. De inspectie en het bestuur worden op de hoogte gebracht.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft 15 groepen, drie groepen 1/2 waarbij het een bewuste keuze is deze groepen te combineren waardoor de kinderen van verschillende leeftijden veel van elkaar leren.
Verder hebben we twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8.
Alle kinderen hebben hun "eigen plek" in het gebouw met kapstokken en toiletten in de onmiddellijke nabijheid van de groep.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan regelmatig voorlezen aan kinderen van de groepen 1 en 2.
Waar mogelijk, onder andere tijdens creatieve lessen werken kinderen van verschillende leeftijden samen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er wordt gedifferentieerd instructie geboden, dit op minimaal 3 niveaus. We hebben op gestructureerde tijden een 'plusklas' voor de kinderen vanaf de groepen 4 die in de toetsen en/of in de groep hebben getoond extra verdieping en verrijking nodig te hebben. Kinderen die extra zorg aan de 'onderkant' behoeven, werken met verlengde instructie, zoveel mogelijk met leeftijdgenootjes, op 'eigen niveau'.
Verder wordt zoveel mogelijk gedaan om alle kinderen dát onderwijs te bieden dat bij hen past.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven