Heilig Hartschool

Loffertweg 14 6616 AV Hernen

 • Schoolfoto van Heilig Hartschool
 • Schoolfoto van Heilig Hartschool
 • Schoolfoto van Heilig Hartschool
 • Schoolfoto van Heilig Hartschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Deze score is de gemiddelde eindscore van groep 8. Hoewel we erg tevreden zijn over deze scores, zijn we er ons wel van bewust dat dit een eindmeting is en niet een weergave van wat de leerlingen gedurende 8 jaar onderwijs geleerd hebben.

Als we naar de groei van de individuele leerlingen in 8 jaar tijd kijken, die we met een volgsysteem in kaart brengen en ook elk half jaar aan ouders rapporteren, dan zijn we tevreden met deze eindresultaten. Kijkend naar de individuele leerlingen, zowel de meer als minder begaafde leerlingen, heeft de Heilig Hartschool goede leerresultaten behaald.

De eindtoets laat alleen de cognitieve prestaties zien, hoe goed de leerlingen zijn met rekenen en taal. Het laat niet zien hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld op creatief en sociaal emotioneel gebied. Ook valt uit deze cijfers niet af te lezen of de leerlingen de school als een fijne veilige omgeving hebben ervaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor ons belangrijk omdat ze informatie geven over de ontwikkeling van de kinderen en de groepen als geheel. Ze geven ook aan of de doelstellingen die we ons gesteld hebben gehaald zijn. In februari analyseren de leerkrachten en samen met de intern begeleider (zorgcoödinator) en de directie de resultaten en trekken daar conclusies uit. Verbeterplannen (individueel of voor de hele groep) worden dan eventueel gemaakt en in gang gezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komen we op Heilig Hart tot een advies van basisschool naar Voortgezet Onderwijs?

Vanaf schooljaar 2023-2024 wijzigt de naam ‘eindtoets’ naar ‘doorstroomtoets’. Dit is omdat er te veel nadruk lag op de eindtoets als het meest bepalende moment voor de schoolloopbaan van kinderen. De naam ‘doorstroomtoets’ geeft aan dat groep 8 niet een eindstation is, maar dat leerlingen zich ook na de overgang naar het voortgezet onderwijs blijven ontwikkelen.Leerlingen melden zich eind maart aan voor de middelbare school. Dat doen nu alle leerlingen in dezelfde periode, met hun definitieve schooladvies. Hierdoor maken alle leerlingen, ook die met een bijgesteld schooladvies, evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn scholen verplicht om het schooladvies bij te stellen, indien een leerling op de doorstroomtoets laat zien over meer kennis en vaardigheden te beschikken, dan op grond van het schooladvies werd verwacht. De school mag hier gemotiveerd van afwijken, indien een bijstelling niet in het belang van de leerling is.Op Heilig Hart kiezen we voor de Doorstroomtoets IEP. Uit de doorstroomtoets komt een schooladvies.

Er zijn zes schooladviezen mogelijk:

 • pro/vmbo bb;
 • vmbo bb/vmbo kb;
 • vmbo kb/vmbo gl-tl;
 • vmbo gl-tl/havo;
 • havo/vwo;
 • vwo.

We geven veel dubbele adviezen. De oproep om meer dubbele adviezen te geven, hebben wij ter harte genomen. Bij twijfel bieden wij kinderen altijd een perspectief naar boven door een dubbel advies te geven. Door een dubbel advies geven wij leerlingen in ieder geval de kans om in het VO te onderzoeken welk niveau het best bij hen past.

Hoe ziet het tijdspad eruit?

Van voorlopig schooladvies naar aanmelding VO in schooljaar 2023-2024

 • Tussen 1 oktober en 15 november melden scholen zich aan voor een doorstroomtoets.
 • Tussen 10 en 31 januari ontvangen leerlingen hun voorlopig schooladvies.
 • Tussen 29 januari en 18 februari maken leerlingen de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. 

Hoe komen we op Heilig Hart tot een schooladvies?

We voeren vanaf groep 1 twee keer per jaar rapportgesprekken met ouders. Vanaf groep 5 vinden deze plaats met ook de leerlingen erbij. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind centraal. In groep 6 besteden we ook al aandacht aan de wederzijdse verwachtingen t.a.v. het schooladvies. Zowel van school, ouders als de leerling zelf. In groep 7 wordt dat een voorlopig adviesgesprek met als onderbouwing het ingevulde OnderwijsKundigRapport PO–VO (afgekort:OKR). In groep 8 vindt er een apart adviesgesprek plaats. Meerdere leerkrachten zijn bij het tot stand komen van het advies betrokken. Verder worden de adviezen, voor ze definitief zijn besproken met het hele team. Daarbij zijn ook altijd de schoolleider en de intern begeleider aanwezig. Zo worden o.a. de ‘harde’ toetsresultaten ingebracht, maar ook werkhouding in de klas, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de inbreng van kind en ouders. Als de adviezen onderling verschillen, gaan we samen na wat het beste bij de leerling past. Waarom? Wat is er nog nodig? Daar betrekken we de ouders bij: wat zien zij thuis, wat schatten zij in en waarom?

Waarop is het schooladvies gebaseerd? 

Het advies van de school is leidend bij de overgang van leerlingen naar het VO. Een schooladvies is gebaseerd op meer dan alleen behaalde resultaten op de toetsen van taal en rekenen. We gebruiken daarvoor de volgende informatiebronnen: 

 • (observaties van) sociaal-emotionele vaardigheden;
 • (observaties van) praktijkgerichte vaardigheden;
 • (observaties van) werkhouding en motivatie;
 • executieve functies (zie hieronder);
 • resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit groep 7 en 8;
 • resultaten op methodegebonden toetsen;
 • eventueel resultaat van een capaciteiten- of intelligentieonderzoek;
 • zorgdossier van de leerling;
 • gesprekken met ouder(s) van de leerling;
 • resultaten van de doorstroomtoets. 

Executieve functies.

Executieve functies gaan over impulsbeheersing, planning en organisatie, ordelijkheid en netheid, emotieregulatie en reactie inhibitie. Executieve functies kunnen we ook wel omschrijven als de ‘dirigent’ van de cognitieve vaardigheden. Net als werkhouding en motivatie zijn executieve functies geen vaststaand gegeven, maar onderdeel van het ontwikkelproces van een leerling. Fysieke veranderingen in de hersenen en door levenservaringen (in interactie met de omgeving) zorgen voor de ontwikkeling. De ontwikkeling van executieve functies bij een leerling kan bepalend zijn voor de kans van slagen in het vervolgonderwijs. Executieve functies zijn nodig om het leerproces aan te sturen en om je aan te passen aan een veranderende omgeving. Als leerkracht stellen we ons de vragen: hoe werkt de leerling, hoe heeft hij dit bereikt? Heeft hij tussentijds veel vragen gesteld, had hij tussenstappen nodig en heeft hij daarbij vaak om begeleiding gevraagd?  Heeft hij huiswerkbegeleiding (nodig) of kan hij juist relatief leerkracht onafhankelijk zijn taken plannen, ordenen en uitvoeren? En als een leerling wat meer begeleiding nodig heeft, kan dat in het VO geboden worden? In veel gevallen sluiten de leerprestaties, de gedragskenmerken, de werkhouding en het totaalbeeld van het kind goed bij elkaar aan en is de richting van het schooladvies duidelijk.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het Heilig Hart is een betrokken school binnen de leefgemeenschap. We zorgen voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en besteden aandacht aan eengezonde leefstijl met beweging. Op onze school moeten de leerlingen zich thuis voelen.  We stimuleren een positieve houding naar elkaar. Hiervoor hebben programma’s zoals de projecten van 'Hemel en aarde' en de methode 'Kwink' die actief inspelen op hoe je omgaat met elkaar. We hebben algemene gedragsregels (huisregels)voor leerlingen, ouders en personeel. De afspraken zijn middels vier basispictogrammen duidelijk zichtbaar door de hele school. We tolereren geen pestgedrag, ten opzichte van onze leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • samen verantwoordelijk
 • veilig pedagogisch klimaat
 • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit het laatste inspectierapport blijkt dat de inspectie vertrouwen heeft in de Heilig hartschool. We hebben een basisarrangement.

Terug naar boven