Heilig Hartschool

Loffertweg 14 6616 AV Hernen

Schoolfoto van Heilig Hartschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Deze score is de gemiddelde eindscore van groep 8. Hoewel we erg tevreden zijn over deze scores, zijn we er ons wel van bewust dat dit een eindmeting is en niet een weergave van wat de leerlingen gedurende 8 jaar onderwijs geleerd hebben.

Als we naar de groei van de individuele leerlingen in 8 jaar tijd kijken, die we met een volgsysteem in kaart brengen en ook elk half jaar aan ouders rapporteren, dan zijn we tevreden met deze eindresultaten. Kijkend naar de individuele leerlingen, zowel de meer als minder begaafde leerlingen, heeft de Heilig Hartschool goede leerresultaten behaald.

De eindtoets laat alleen de cognitieve prestaties zien, hoe goed de leerlingen zijn met rekenen en taal. Het laat niet zien hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld op creatief en sociaal emotioneel gebied. Ook valt uit deze cijfers niet af te lezen of de leerlingen de school als een fijne veilige omgeving hebben ervaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor ons belangrijk omdat ze informatie geven over de ontwikkeling van de kinderen en de groepen als geheel. Ze geven ook aan of de doelstellingen die we ons gesteld hebben gehaald zijn. In februari analyseren de leerkrachten en samen met de intern begeleider (zorgcoödinator) en de directie de resultaten en trekken daar conclusies uit. Verbeterplannen (individueel of voor de hele groep) worden dan eventueel gemaakt en in gang gezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het vervolgonderwijs geeft aan dat onze adviezen betrouwbaar zijn en goed overeenkomen met de mogelijkheden van de individuele leerling. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het Heilig Hart is een betrokken school binnen de leefgemeenschap. We zorgen voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en besteden aandacht aan eengezonde leefstijl met beweging. Op onze school moeten de leerlingen zich thuis voelen.  We stimuleren een positieve houding naar elkaar. Hiervoor hebben programma’s zoals de projecten van 'Hemel en aarde' en de methode 'Kwink' die actief inspelen op hoe je omgaat met elkaar. We hebben algemene gedragsregels (huisregels)voor leerlingen, ouders en personeel. De afspraken zijn middels vier basispictogrammen duidelijk zichtbaar door de hele school. We tolereren geen pestgedrag, ten opzichte van onze leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen verantwoordelijk
  • veilig pedagogisch klimaat
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit het laatste inspectierapport blijkt dat de inspectie vertrouwen heeft in de Heilig hartschool. We hebben een basisarrangement.

Terug naar boven