School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier

Schützstraat 18 7557 RH Hengelo

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
 • in de hal van de locatie Elsbeekweg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor SBO scholen was er nog geen verplichte eindtoets. In schooljaar 2019-2020 werd deze wel verplicht voor alle S(B)O scholen. 

Door de lockdown vanwege Corona, is in het schooljaar 2019 2020 geen eindtoets afgenomen in het (speciaal) basisonderwijs in Nederland. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is deze wel afgenomen bij leerlingen met een totaal IQ hoger dan 75.

Op dit moment maken we op SBO De Batavier in de eindgroepen gebruik van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).
De individuele NIO scores worden samen met de opbrengsten van de CITO en het totaalbeeld van de leerling gebruikt bij de verwijzing naar het vervolgonderwijs. 
De gemiddelde NIO score van alle leerlingen van de eindgroep(en) is uitgangspunt voor de minimale doelen van de CITO opbrengsten die vastgesteld zijn door Inspectie van Onderwijs (DMT, Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen Wiskunde).
Op deze wijze krijgen we zicht op de kwaliteit van ons onderwijs. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden naast de methode gebonden toetsen de niet methode gebonden CITO toetsen afgenomen:
CITO technisch lezen, DMT, begrijpend lezen (groepen 4 t/m 8), woordenschat, spelling en rekenen.
Naar aanleiding van deze behaalde scores (tussenresultaten) wordt gekeken of de leerling op de lijn der verwachting presteert. Dit is gekoppeld aan het uitstroomperspectief van de betreffende leerling. Het uitstroomperspectief is vervolgens weer een onderdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP wordt 2 keer per jaar met de ouders besproken.

De leerlingen krijgen 2 keer per jaar een "kindrapport". In dit rapport wordt beschreven hoe goed het kind zijn/haar best doet. Het is de bedoeling dat leerlingen trots op zichzelf zijn en dit een stimulans is om door te gaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advisering voortgezet onderwijs  

Aan het eind van de schoolloopbaan bij De Batavier gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Om er zorg voor te dragen, dat de leerling op een VO-school komt die bij zijn/ haar mogelijkheden aansluit, is er een zorgvuldig proces om tot dit advies te komen.  

Bij het adviseringsproces zijn de leerkracht, ib-er en orthopedagoog betrokken. Uiteraard in nauw overleg met kind en ouder.  

Aan het eind van groep 7 is er, op basis van het uitstroomperspectief in het OPP, al een verwachting w.b.t. het voortgezet onderwijs dat het best aansluit bij de mogelijkheden van het kind.  

In groep 8 wordt deze verwachting verder aangescherpt doordat:

 • bij alle leerlingen een NIO test wordt afgenomen (intelligentietest);
 • een analyse gemaakt wordt van de LOVS toetsen die de leerling, de laatste periode, gemaakt heeft;
 • de sociaal emotionele ontwikkeling erbij betrokken wordt: onderwijs-bevorderende en onderwijs-belemmerende factoren.

Op basis hiervan wordt het advies geformuleerd dat besproken wordt met ouder en kind.  

In april wordt de (adaptieve) eindtoets CITO bij een aantal leerlingen afgenomen. (Omdat dit voor sommige leerlingen te complex is, hoeven ze hier niet aan mee te doen.) Dit kan een  aanvulling geven op het schooladvies. De VO school gebruikt voor de toelating het schooladvies van de basisschool

(Het geeft tevens inzicht in de leerresultaten op school)  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De basis is een veilig pedagogisch klimaat. 
Onze vier kernwaarden zijn:
- veiligheid
- vertrouwen
- verantwoordelijkheid
- respect.
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van 'de gouden weken'.
Gezamenlijk worden per groep gedragsverwachtingen geformuleerd gerelateerd aan de kernwaarden. 
Gedurende het schooljaar worden deze gedragsverwachtingen geoefend en getraind.
Schoolbreed is er een reactieprocedure afgesproken, hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag.
De consequenties zijn kind gerelateerd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Vertrouwen, Respect
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dinsdag 14 mei 2019 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden. 
Het doel van het onderzoek was om vast te stellen of de kwaliteit van het onderwijs op een voldoende niveau is.
Het onderzoek was gericht op de hieronder genoemde standaarden:
- OP1 Aanbod
- OP2 Zicht op ontwikkeling 
- OP3 Didactisch handelen
- KA1 Kwaliteitszorg 
- KA2 Kwaliteitscultuur 
Alle standaarden zijn als voldoende beoordeeld tijdens het inspectiebezoek van 14 mei 20019 .
De verslaggeving van het inspectiebezoek kunt u ook lezen op onze website www.sbo-debatavier.nl

Terug naar boven