School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier

Schützstraat 18 7557 RH Hengelo

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
 • in de hal van de locatie Elsbeekweg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld via het mobiliteitscentrum van het Onderwijsbureau Twente.

Protocol ten aanzien van de vervanging bij ziekte:

Stappenplan bij vervanging door ziekte van een leerkracht:     

 1. Bij ziekmelding wordt door de directie ingeschat hoe lang de vervanging noodzakelijk zal zijn.
 2. De directie zal proberen een vervanger te vinden. Voor deze vervanger wordt een aantal noodmaatregelen getroffen (dagprogramma ligt klaar, klassenmap met leerlingenlijst, plattegrond van de groep, lesrooster, afschrift van de regels die gelden, absentielijst, vluchtschema en eventuele belangrijke aanwijzingen voor het omgaan met bepaalde leerlingen).
 3. Er kan worden gedacht aan het inschakelen van parttimers van de eigen school. De directie zal dan vooraf met betrokkenen regelen welke limiet er wordt gesteld aan het invallen. Er is geen verplichting voor de parttimer om te vervangen.
 4. In principe zal er geen beroep worden gedaan op ambulant personeel.
 5. De directie dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in de ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en de geplande werkzaamheden verschuiving toestaan.
 6. Indien niet van deze mogelijkheden gebruik kan worden gemaakt,  komt verschuiving of verdeling over de groepen in beeld*:
 • Als er wel een vervanger voor de onderbouw beschikbaar is wordt er intern gewisseld, indien de schoolsituatie dit toelaat.
 • Indien de school beschikt over een leerkracht in opleiding kan overwogen worden om deze leerkracht in de hem/haar bekende groep te laten functioneren en de daardoor vrij geroosterde leerkracht de vervanging te laten doen, eveneens als de schoolsituatie dat toelaat.
 • Duurzame Inzetbaarheid Uren of taakrealisatie-uren kunnen, in overleg met de betrokken leerkracht, op een ander tijdstip opgenomen worden.
  *  De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen (maximum één dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).   

Indien geen van deze oplossingen aanvaardbaar is, wordt de groep thuis gelaten met daarbij de volgende afspraken:

 • Kinderen worden de eerste dag opgevangen voor zover dat mogelijk is; 
 • Eventueel (indien mogelijk) kan er worden overgeschakeld op onderwijs op afstand;
 • Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;
 • In geval van nood worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht;
  Het bestuur zal worden geïnformeerd bij het naar huis sturen van een groep. 
  (Het is beter om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen om de lasten te verdelen) 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerlingen worden gegroepeerd op basis van didactische leeftijd.
Het rekenonderwijs in de onderbouw en middenbouw groepen vindt veelal plaats in de eigen groep, de bovenbouwgroepen rekenen soms groepsdoorbrekend in niveaugroepen.
We streven zoveel mogelijk naar indeling in leerstofjaarklassen, echter in de praktijk zijn er incidenteel combinatiegroepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de leerjaren 1 en 2 wordt gewerkt met het observatiesysteem 'KIJK' (dit wordt ingezet bij Kleuterplein, woordspinnen, fonemisch bewustzijn, gecijferd bewustzijn, sociaal emotionele ontwikkeling, parnassys).
Hoe werkt KIJK!:
1.     De kinderen worden dagelijks geobserveerd tijdens betekenisvolle speel- werkmomenten en daarvan worden aantekeningen gemaakt  in het dagboek in KIJK! webbased registratie.
2.     2 x per jaar wordt de ontwikkeling van elk kind geregistreerd op basis van observaties. Alle ontwikkelingsfasen worden beschreven. 
3.     Op het individueel rapport kan de vooruitgang van het kind bekeken worden door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registratie) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden.
4.     Op het groepsrapport wordt zichtbaar hoe de groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van het onderwijsaanbod. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben. 
5.     Met behulp van het groepsoverzicht worden de onderwijsbehoeften van ieder kind in beeld gebracht. 
6.     Op basis van het groepsrapport en het groepsoverzicht wordt het groepsplan opgesteld, met gerichte activiteiten om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling.  Deze stappen herhalen zich. Dit stemt overeen met de cyclus van het handelingsgericht werken (HGW). 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

SBO De Batavier biedt een breed en op kerndoelen gebaseerd aanbod dat de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het beoogde niveau van alle leerlingen. Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van elke leerling en dit wordt vastgelegd in een individueel ontwikkelingsperspectief (OPP).
Tevens wordt het uitstroomperspectief Voortgezet Onderwijs vastgelegd in het OPP. Daar tussenin verdeelt het Schoolondersteuningsteam (SOT) de leerinhouden evenwichtig en in samenhang door de leerjaren heen. De leerkrachten kijken vervolgens kritisch of de aangedragen informatie nog steeds passend is bij de leerlingen, zo niet, dan wordt het weer afgestemd met het SOT.

Tijdens het schooljaar 2021-2022 zijn we bezig geweest met visieontwikkeling rondom een geïntegreerd aanbod van de Wereldoriënterende vakken. In het schooljaar 2022-2023 implementeren we een nieuwe methode voor wereldoriëntatie die aansluit bij onze visie. Wereldoriëntatie bestaat uit de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. Binnen wereldoriëntatie wordt ook een doorgaande lijn voor burgerschapsonderwijs aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs kunnen geplaatst worden op SBO De Batavier. 
Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door de Commissie van Arrangementen van Plein Midden Twente, dit is een deelregio van het samenwerkingsverband 23.02 (naam wordt gewijzigd in Samenwerkingsverband Twente Oost PO).
Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen op onze website www.sbo-debatavier.nl en op de website www.scholenopdekaart.nl

Periodiek, 6 x per jaar, vindt er een overleg plaats met de CvB (Commissie van Begeleiding).
De CvB bestaat uit interne begeleiding, een orthopedagoog en de betreffende groepsleerkracht. 
Tevens kan de schoolarts, schoolzorgondersteuner of andere externe deelnemen aan de CvB. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Nog meer afstemming tussen onderwijs, zorg en gemeenten.
Streven naar gezamenlijke afstemming en werken vanuit 1 plan.
Op De Batavier hebben wij een Jeugdhulpteam. 
Het Jeugdhulpteam bestaat uit medewerkers vanuit verschillende hulpverlenende instanties en jeugdconsulenten van de gemeente Hengelo, Borne en Hof van Twente.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het onderwijs aan het jonge kind:

Het spel staat centraal! Wij willen bij de Batavier tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoefte van het jonge kind. Omdat de bewegings- en experimenteerdrang daarbij centraal staat, creëren wij  een omgeving waarin spel centraal staat.

Spelen draagt bij aan de totale ontwikkeling van het jonge kind. Zowel de cognitieve -, taal- spraak -, (senso)-motorische -, persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale vaardigheden worden aangesproken. Zij krijgen door middel van spel grip op de wereld om hen heen. Dit vanuit onze kernwaarden: veiligheid, vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid. Door de specifieke ontwikkelings-/leerbehoefte van het jonge kind bij de Batavier, is er tevens een aanbod dat doelgericht en evenwichtig is op alle aspecten van de ontwikkeling van het jonge kind. Daarom hechten wij ook belang aan betekenisvolle taken die kinderen stimuleren en uitdagen om te exploreren, te experimenteren en hun handelen vorm te geven. De leraar speelt een actieve rol bij de ondersteuning, begeleiding en het creëren van en werken in een krachtige speelleeromgeving.

Terug naar boven