Basisschool De Bleek (Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid)

Kerkpad 9 7554 PR Hengelo

Schoolfoto van Basisschool De Bleek (Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid)

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC De Bleek is enorm betrokken bij elkaar en de kinderen op school. Er is naast professionele ontwikkelingen ruimte voor ontspanning en gezelligheid

IKC De Bleek is onderdeel van stichting Symbio. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega recht heeft op kortdurend verlof wordt er vervanging voor de groep gezocht. Dit kan door inzet vanuit onze invalpoule of door een collega in te zetten vanuit onze eigen organisatie. De vervanger wordt op school opgevangen en wegwijs gemaakt. Bij langdurig verlof wordt een vervanger gezocht d.m.v. een sollicitatieprocedure. Ook deze vervanger wordt begeleid bij het overnemen van de groep door de locatiedirecteur en de ib-er. De naaste collega's zullen ook zorgen voor de begeleiding in de dagelijkse gang van zaken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC De Bleek is volop in ontwikkeling. 

Er wordt steeds meer gekeken naar de ontwikkeling van de kinderen. Wat hebben zij nodig om steeds een stapje verder te komen? Welke aanpassingen moeten wij doen in ons onderwijs om hierop aan te sluiten?

Bij kinderen is het van belang hun mogelijkheden doelgericht en systematisch te stimuleren, de eigen motivatie en belevingswereld van het kind is hierbij essentieel. De leerkracht speelt in dit proces een sturende en begeleidende rol, afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de kinderen.

We komen tegemoet  aan verschillen tussen kinderen door variatie in instructie, materialen en verwerking. In de onderbouw zijn doelen gesteld t.a.v. de belangrijkste ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan er vroegtijdig worden gesignaleerd en geanticipeerd. De toetsing van deze doelen vindt plaats door observatie van de leerkracht. Al deze gegevens worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Kijk.  

In de onderbouw zitten ook de kinderen van leerjaar 3. Zij leren spelend lezen en rekenen. De leerkrachten zetten volop materialen en spelletjes in om kinderen ook in het reken- en leesproces stapjes verder te brengen.

In de midden- en bovenbouw groepen krijgen de basisvakken rekenen, taal en lezen maximale aandacht.

Er wordt overwegend gewerkt volgens een convergent differentiatiemodel. Dat wil zeggen dat de kinderen instructie naar behoefte ontvangen. De basisvakken worden aangeboden middels het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie-model (IGDI).

Tijdens de zelfstandige verwerking heeft de leerkracht de mogelijkheid om extra instructie en hulp te bieden waar nodig. Ook draagt het zelfstandig werken en samenwerken bij aan de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.

Er wordt een uitdagende leeromgeving geboden door de inrichting van de lokalen en de hal van school en de ruimte om de school. De inzet van methoden, materialen, werkvormen en de mogelijkheid tot eigen inbreng en keuzes van de kinderen zijn belangrijk in het onderwijsleerproces. Om dit te bereiken worden (financiële) middelen en mogelijkheden doelgericht en efficiënt ingezet.

Wij zien de kinderen de hele dag. We kijken wat nodig is. Welke behoefte de kinderen hebben. Of ze de lestof goed begrepen hebben. Hiervoor hebben we vershillende observatiemiddelen en spreken we regelmatig met collega's over ons onderwijs.

Hoogbegaafdheid/meerbegaafdheid

We vinden het belangrijk dat er de juiste zorg aan deze leerlingen wordt geboden. Als de reguliere leerstof onvoldoende uitdagingen biedt zullen wij deze leerstof aanpassen.

In verschillende groepen gebruiken wij screeningslijsten. Als de leerlingen goed in kaart zijn gebracht kunnen wij er als school naar handelen. De IB-er en de leerkrachten signaleren en zorgen voor aanbod van deze leerlingen.

Ook u als ouder bent voor ons hierbij een belangrijke informatiebron. Mocht het plaatsen in een flexgroep of versnellen aan de orde zijn, wordt dit altijd eerst met de ouders en het kind besproken.

Vanaf de herfstvakantie in groep 5 is er voor de zeer begaafde leerlingen de mogelijkheid om naar de bovenschoolse TOP klas te gaan, in groep 8 is er de mogelijkheid om een dagdeel per week onderwijs op het VO te volgen. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

Voor de begaafde leerlingen wordt de uitdaging in de klas gezocht, dit kan op 1 of meerdere gebieden zijn. Wij vinden dit uitdagende werk net zo belangrijk als het reguliere werk. Dit wil zeggen dat de leerling hier op de juiste wijze feedback over ontvangt en aangestuurd wordt waar nodig. Wij willen met deze aanpak problemen zoals demotivatie, verveling en onderpresteren voorkomen. De COOLE kast is een middel om deze kinderen van de juiste materialen te voorzien. Daarnaast zetten wij meer in op projectmatig werk en halen wij inspiratie uit de Google Drive omgeving van de Topklas van onze stichting.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 tot en met 8 gaan van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school. 

Alle groepen hebben woensdagmiddag vrij. De kinderen gaan t/m 12.15 uur naar school

De groepen 1 t/m 4 hebben ook vrijdagmiddag vrij. Deze kinderen gaan tot 12.00 uur naar school. 

Tussen de middag hebben ze een half uur pauze waarin ze eerst buitenspelen en daarna eten. Het toezicht gebeurt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Er zijn ook lunchouders aanwezig. 

Er is voorschoolse- en naschoolse opvang beschikbaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het rooster van de vakken kent geen starre indeling.

Afhankelijk van de beheersing van de leerstof is er meer of minder tijd ingepland. Dit wordt inzichtelijk in de weekplanning

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen de school worden geen specifieke doelgroepen onderscheiden.

Zoals het Passend Onderwijs voorschrijft wordt bij alle leerlingen gekeken naar de onderwijsbehoefte.Vervolgens wordt er gehandeld volgens de stappen van de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken (HGW).

Specifieke leerlingenzorg

Zorgverbreding = aansluiten op de behoefte van de individuele leerling.

“Kinderen verschillen in talent, maar ze hebben hetzelfde nodig: de mogelijkheid om zich veilig te voelen, daardoor vertrouwen en zelfvertrouwen te ontwikkelen, duidelijke structuren en uitdaging te krijgen met goede uitleg en goede voorbeelden. Ze hebben de zekerheid nodig dat het lukken gaat. Dat niet voor alle kinderen op hetzelfde moment hetzelfde lukken gaat of dat sommige dingen zelfs nooit helemaal zullen lukken, is een gegeven. Het is de taak van de leerkracht om vertrouwen in de ontwikkeling van het kind te hebben en dit te laten blijken”. (Prof. Dr. Luc Stevens)

Gelukkig doorlopen de meeste kinderen zonder al teveel problemen de basisschool. Toch zijn er situaties waarbij de reguliere aanpak (tijdelijk) onvoldoende blijkt te zijn. Binnen het KBHZ zijn er afspraken gemaakt over hoe we daar mee omgaan.

Om deze leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft iedere locatie een eigen interne begeleider (ib-er).

Uiteraard dient de specifieke onderwijsbehoefte eerst gesignaleerd te worden. Daarbij streven we naar een zo vroeg mogelijke onderkenning. In alle groepen maken we daarom gebruik van observaties en toetsen, maar ook van de gegevens die het leerlingvolgsysteem (LVS) oplevert. Dit LVS bestaat uit een aantal toetsen die, per groep, bij ieder kind worden afgenomen. Ze zijn ontwikkeld door CITO en landelijk genormeerd. Hierdoor zijn de prestaties van elke individuele leerling te vergelijken met die van alle andere leerlingen in Nederland van dezelfde leeftijd op dat moment. De toetsen en observaties die wij gebruiken geven zelfs aan hoeveel een leerling afwijkt van het niveau dat je zou mogen verwachten. De resultaten van het LVS worden op een apart inlegvel bij het rapport gevoegd. Zij worden ook met de ouders besproken tijdens de rapportgesprekken of wanneer de ontwikkeling van het kind daar aanleiding toe geeft. Het welzijn van de leerling wordt ook altijd tijdens de rapportgesprekken met de ouders besproken.  

Zodra een leerling opvalt wordt er actie ondernomen. Wij volgen de 6 stappen van de zorg (1 zorgroute). Er is eerst contact met de ouders. De leerkracht gaat ook bij collega's te rade. De ib-er wordt daarna geraadpleegd. Samen bepalen ze hoe de hulp aan de leerling georganiseerd moet worden. Dit kan variëren van licht compenserende hulp, tot aan zeer gestructureerde planmatige aanpak, inclusief het inschakelen van externe deskundigheid.

Hiervoor is een zorgstructuur van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat we proberen alle kinderen binnen ons IKC te behouden. De onderwijsbehoefte kan specifiek of complex zijn, waardoor we de hulp moeten inroepen van het SchoolOndersteuningsTeam (SOT) Iedere school heeft een team van mensen dat extra zorg biedt.

Het SOT werkt als volgt: De leerkracht en de ib’er hebben periodiek overlegmomenten over de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer zij vinden dat de ontwikkeling blijft stagneren kan het SOT ingeschakeld worden. In het SOT zitten standaard de leerkracht en de ib’er, de ouders en een orthopedagoog. Deskundigen van buiten de school, bijv. vertegenwoordigers van instanties van Jeugdhulpverlening, de GGD of de gemeente (de leerplichtambtenaar) kunnen, indien gewenst, deel uitmaken van het SOT. Afhankelijk van de hulpvragen van het kind zitten veel of weinig hulpverleners aan tafel (een smal of een breed SOT). De ouders zitten, als pedagogische partners, in principe bij elk SOT-overleg aan tafel en worden betrokken bij de besluiten over hun kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat bieden wij aan Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse – en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2  van de basisschool. Binnen al onze scholen en locaties gaan we voorschoolse educatie aanbieden, als onderdeel van de peuteropvang. De basisschool was al verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. De aansturing van de VVE valt binnen ons bestuur onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de basisschool

VVE is meer dan taalontwikkeling alleen

VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. We bieden onze leerlingen een doorgaande lijn in zorg en educatie zodat ze zich optimaal  kunnen ontwikkelen.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

· Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.

· Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.

· Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.

· Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Terug naar boven