IKC De Borgh

Cruys Voorberghstraat 103 7558 WV Hengelo

  • Leerlingen hoeven niet de gehele dag in de klas te zitten. Zij krijgen ook het vertrouwen en ruimte om dit in bijv. het leerplein te doen.
  • Leerlingen hoeven niet de gehele dag in de klas te zitten. Zij krijgen ook het vertrouwen en ruimte om dit in bijv. het leerplein te doen.
  • Wij hebben een ruime speelplaats met diverse faciliteiten. Denk aan een basketbalveld, voetbalveld, schommels, pannakooi etc.
  • Voor de peuters en kleuters hebben wij een winkel (stimulerende leeromgeving).
  • Binnen ons IKC hebben wij een BSO (voor- en naschoolse opvang).

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2018 – 2019 hebben voor het eerst de IEP Eindtoets afgenomen. Binnen de Dr. Schaepmanstichting hebben we meegedaan met de pilot om te bekijken of deze toets een goed alternatief is voor de CITO Eind toets. Voor De Borgh geldt dat de IEP toets beter past bij de visie van de school, omdat de toets breder naar de ontwikkeling van het kind kijkt. Onze ervaringen zijn positief. In schooljaar 2019 – 2020 zullen we in overleg met het bestuur beoordelen of we verdergaan met de IEP. 

Dit schooljaar hebben 17 leerlingen de toetst gemaakt. Daarvan is één leerling niet meegenomen in de telling, omdat deze leerling korter dan vier jaar in Nederland is en korter dan twee jaar op onze school.

De score van De Borgh op de toets was 79,7. Dit is boven het gemiddelde van alle scholen in Nederland.

De resultaten die de leerlingen hebben behaald pasten bij hun niveau en de adviezen die de leerlingen hebben gekregen. 

Aanvulling:

In februari 2020 verscheen er een bericht in de regionale pers dat op basis van een onderzoek van Pointer de leerresultaten op taal en rekenen onder niveau zouden zijn. Pointer heeft hiervoor de resultaten van de eindtoets 2019 gebruikt en berekend volgens de standaard van referentieniveaus. Binnen dit rekenmodel moeten alle scholen 85% 1F behalen. Het vereiste percentage op 2F (taal) en 1S (rekenen) is afhankelijk van het gewichtenpercentage van de school. De Borgh heeft 100 % 1F behaald. Op 2F en 1S zijn we echter achtergebleven. Dit betekent dat de cognitief sterkere leerlingen minder hebben gescoord. Daarnaast wisten we al dat in deze groep relatief minder leerlingen zaten die een verwijzing naar HAVO/VWO zouden krijgen. Ondanks dat dit voor ons een verklaring is, nemen we het resultaat zeer serieus en moeten we meer inzetten op de resultaten van de bovengemiddelde leerlingen. 

Daarnaast willen we opmerken dat op basis van één toets door 17 leerlingen niet het gehele taal- en rekenniveau van een school beoordeeld kunnen worden. Daarvoor zijn meer gegevens nodig. De resultaten op de tussentoetsen zijn van voldoende niveau.Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar worden de niet-methode gebonden toetsen afgenomen volgens het leerlingvolgsysteem van CITO.

De afname van deze toetsen vindt plaats in januari (M) en in juni (E). De resultaten van de toetsen worden ingevoerd in een digitaal systeem en worden door de leerkracht, Intern Begeleider en Directie geanalyseerd en besproken. Ons voornaamste criterium is om te kijken of een leerling gegroeid is in zijn of haar ontwikkeling en wat daarbij succesfactoren of werkpunten waren. Vervolgens wordt per leerling nieuwe actiepunten opgesteld. De resultaten van de toetsen worden met de leerling en met de ouders besproken. 

De resultaten geven niet alleen een indicatie over de ontwikkeling van de leerling in een specifiek leergebied, maar geeft ook informatie over de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden. Op zowel leerkracht niveau als op schoolniveau. Het resultaat van deze analyse verwerken wij in ons onderwijsbeleid en de keuzes die wij daar in maken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u gegevens over de schooladviezen inzien
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het rapport van de onderwijsinspectie van het reguliere, vierjaarlijkse bezoek dat in 2013 heeft plaatsgevonden.

Inmiddels is er veel veranderd op De Borgh en gaat er nog meer veranderen.

De onderwijsinspectie heeft inmiddels haar toezichtskader gewijzigd. Meer informatie daarover kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie onder de kop 'vernieuwd toezicht'.

Een belangrijke wijziging is dat de onderwijsinspectie de eigen verantwoordelijkheid van schoolbesturen en scholen als uitgangspunt neemt. 

De kwaliteit van het onderwijs blijft de basis, maar daarnaast zal de inspectie meer aandacht besteden aan de eigen ambities van de scholen. 


8 oktober 2018 heeft de onderwijsinspectie een inspectie onderzoek uitgevoerd in kader van "herijking VVE". Tijdens dit bezoek hebben de inspecteurs dit onderwerp als focus gehad. Zij hebben daarvoor de peuterspeelschool en de groepen 1 en 2 bezocht. 

De indicatoren op betreffende het onderwijsproces zijn allemaal op voldoende beoordeeld. Vooral omdat de samenwerking en daarmee het laten doorlopen van de leerlijnen van de peuterspeelschool naar de basisschool nog in ontwikkeling zijn.

De indicatoren op Kwaliteitszorg en ambitie zijn allemaal met 'goed' beoordeeld.

Het conceptrapport is inmiddels goedgekeurd. De definitieve versie zal tzt worden gepubliceerd via onze website en op de website van de onderwijsinspectie. 

 

Terug naar boven