IKC De Borgh

Cruys Voorberghstraat 103 7558 WV Hengelo

  • Leerlingen hoeven niet de gehele dag in de klas te zitten. Zij krijgen ook het vertrouwen en ruimte om dit in bijv. het leerplein te doen.
  • Leerlingen hoeven niet de gehele dag in de klas te zitten. Zij krijgen ook het vertrouwen en ruimte om dit in bijv. het leerplein te doen.
  • Wij hebben een ruime speelplaats met diverse faciliteiten. Denk aan een basketbalveld, voetbalveld, schommels, pannakooi etc.
  • Voor de peuters en kleuters hebben wij een winkel (stimulerende leeromgeving).
  • Binnen ons IKC hebben wij een BSO (voor- en naschoolse opvang).

Het team

Toelichting van de school

De Borgh heeft een betrokken en enthousiast team dat functioneert als een professionele leergemeenschap. Onze drijfveer is om samen optimaal onderwijs te geven aan de leerlingen die onze school bezoeken. Leren staat daarbij centraal. Het leren van de leerlingen en het leren van het team.


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of om andere redenen, volgen we de volgende procedure:

1.   Invalleerkracht.

      Wanneer het gaat om meerdere dagen, dan streven we er naar om dezelfde invaller in te zetten.

2.   Collega leerkracht voor de groep.

3.   Groep leerlingen opsplitsen in kleinere groepen en hen verdelen over de andere groepen. 

4.   Groep leerlingen gaat naar huis. 

      We nemen contact op met ouders met het verzoek hun kind op te halen. Wanneer we de ouders niet kunnen bereiken dan blijft de

      leerling op school en wordt in een andere groep geplaatst. Wanneer mogelijk informeren we ouders voordien via mail.

5.   Als er een aantal dagen achtereen geen vervanging is voor dezelfde groep, dan gaan de leerlingen van een andere groep naar huis.

       Voorbeeld: voor groep 3 kunnen we geen vervanging vinden. Deze groep gaat dan 1 dag naar huis. De dag erna komen zij naar school

       en blijven de leerlingen van bijvoorbeeld groep 4 thuis. De leerkracht van groep 4 gaat dan voor groep 3. 

       Op deze manier proberen we de last zoveel mogelijk te verdelen en te zorgen dat de leerlingen wel onderwijs krijgen. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als uitgangspunt zitten leerlingen in nog groepen met leeftijdsgenoten.  Fasegewijs werken we aan de implementatie van onze nieuwe visie. Hierbij zullen in stappen het leerstofjaarklassensysteem gaan loslaten. Leerlingen zullen dan in een mentorgroep worden geplaatst. De instructie zal worden aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

In de ochtend zijn de leerlingen in hun jaargroep bezig met de kernvakken rekenen, taal, lezen en spelling. De leerkracht geeft hierover instructie en de leerlingen gaan daarna aan de slag met de verwerking. De verwerking vindt plaats met behulp van Gynzy. Gynzy is een digitale verwerking op een chromebook. (Elke leerling heeft een eigen chromebook, ter beschikking gesteld door de school). De leerling krijgt direct informatie of hij of zij de opgave goed heeft gemaakt. Het programma van Gynzy past de moeilijkheidsgraad van de opgaven aan aan het niveau van de leerling. Het programma houdt de resultaten bij en geeft hiervan een overzicht. De leerkracht kan op basis van deze gegevens de begeleiding aanpassen aan het kind. De leerling zelf krijgt ook inzicht in welke leerdoelen zijn behaald en aan welke leerdoelen nog gewerkt wordt. Ouders kunnen meekijken en krijgen zo ook inzicht in de ontwikkeling van hun zoon of dochter. 

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen onderwijs in de Engelse taal.

Gedurende de middagen werken de leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 regelmatig samen in projectgroepen. Leerlingen werken dan dus groep doorbrekend en ontmoeten en werken samen met leerlingen uit de andere groepen. 

Het projectonderwijs vindt plaats volgens de methodiek van "Kernconcepten". Grote thema's zoals bijvoorbeeld 'tijd & ruimte', 'communicatie','materie worden behandeld en leerlingen gaan zelf aan de slag met leerdoelen. De leerkracht verzorgt de kennisoverdracht  en begeleidt de leerlingen bij de verwerking.
Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De genoemde tijden zijn richtlijnen. Per groep en per leerling kunnen de tijden verschillen. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoeften die er de betreffende groep of een betreffende leerling heeft.

We integreren bepaalde vakken, om op die manier het onderwijs betekenisvol te maken. Een les lezen kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met de kernconcepten, omdat er informatie opgezocht en gelezen moet worden. Tegelijkertijd passen leerlingen dan ook digitale vaardigheden en mediawijsheid toe. Door steeds naar de verbinding te zoeken, maken we de lessen interessant voor de leerlingen en laten we ze ook ervaren waarom ze bepaalde zaken leren. 

De leerlingen van de onderbouw, groep 1 en 2 leren spelenderwijs. Wij werken hier volgens de de principes van basisontwikkeling. (Ervarings- en ontwikkelingsgericht).

Sociale en individuele vorming van kinderen is niet in tijd te vatten. Dit vindt gedurende de hele dag plaats. Een leerkracht kan besluiten om een bijvoorbeeld een taalles uit te stellen, omdat een sociale situatie in de klas, bijvoorbeeld een ruzie tussen een aantal leerlingen, op dat moment voorrang heeft. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast 4 gedragsspecialisten, twee specialisten begaafdheid en een specialist Het Jonge Kind, beschikt de school ook over een rekencoördinator en een leescoördinator.

De Intern Begeleider is de professional binnen de school die verantwoordelijk is voor de extra onderwijsondersteuning, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als gedrag, die leerlingen nodig kunnen hebben. Daarbij is haar eerste taak om de leerkracht te begeleiden in de ondersteuning van de leerling die extra zorg nodig heeft. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor het kind.

De directeur is gediplomeerd leerkracht, remedial teacher, intern begeleider, gedragsspecialist, schoolleider en master educational leader. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven