Basisschool De Reflector

Castorweg 171 7557 KJ Hengelo

Schoolfoto van Basisschool De Reflector

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als leerlingvolgsysteem gebruiken wij  het LOVS van het CITO. Elk half jaar toetsen wij de kinderen en de resultaten hiervan geven inzicht in de ontwikkeling van uw kind. Tijdens de 10-minutengepsrekken geeft de leerkracht uitleg over de ontwikkelingsgrafieken voor de vakgebieden Technisch Lezen, Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen & Wiskunde. Op basis van deze gegevens stellen we ook vast op welke wijze we het onderwijs in de komende periode zullen aanbieden en welke ondersteuning hierbij noodzakelijk is.

Door te werken met groepsplannen kan er preventief en proactief gereageerd worden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dat betekent dat er in een zo vroeg mogelijk stadium specifieke ondersteuning aan een leerlingen gegeven kan worden. Handelingsgericht werken bestaat uit een cyclisch model van handelingen waarbij uitgegaan wordt van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Deze onderwijsbehoeften worden geformuleerd in een groepsplan. Elke cyclus wordt afgerond met een groepsbespreking, die meteen de start is van een nieuwe cyclus. Centraal in het ondersteuningsoverleg staat het groepsplan. Een  groepsplan wordt per onderwijsleergebied opgesteld voor een bepaalde periode. In het cursusjaar 2019/2020 zal er twee keer een cyclus van het maken van een groepsplan doorlopen worden. Tijdens het ondersteuningsoverleg wordt het groepsplan van de vorige keer  geëvalueerd. Er wordt bekeken hoe in de groep leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd kunnen worden. Deze aanpak moet haalbaar zijn voor de leerkracht. Uitgaande van de onderwijsbehoeften van leerlingen wordt nagegaan of leerlingen voldoende hebben geprofiteerd van het onderwijsaanbod in de afgelopen periode. Naast aandacht voor de hele groep worden ook leerlingen gesignaleerd die de komende periode extra zorg en ondersteuning nodig hebben. De onderwijsbehoeften van alle leerlingen worden zonodig aangescherpt of bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen die goed in hun vel zitten, komen beter tot leren. Daarom besteden we expliciet aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de methode Kinderen en hun sociale talenten en het gedragsprogramma PBS (positive behavior support). 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven