Basisschool De Reflector

Castorweg 171 7557 KJ Hengelo

Schoolfoto van Basisschool De Reflector

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er sprake is van (ziekte)verlof, dan wordt dit in onderling overleg met het eigen personeel opgevangen. Ouders krijgen, indien nodig, via de Parro-app een bericht wie er afwezig is en wie er vervangt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein. Hierin hebben alle reken- en taaldomeinen een volwaardige leerlijn en een duidelijk lesdoel per activiteit. De leerlijnen hebben een heldere opbouw: eerst herhaling, daarna uitbreiding. Zo kunnen kleuters zich stap voor stap ontwikkelen. Daarin blijft er ruimte om te kleuteren: spelen en dingen ontdekken. Daar is binnen kleuterplein alle ruimte voor, met allerlei hoeken, tafels en materialen. Zo leren de kleuters spelenderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

  Het lesprogramma op onze school ligt voor een groot deel vast in de gebruikte methoden. Hierbij vormen rekenen, taal en lezen de kern van ons onderwijs. Bij het lesgeven wordt, naast de methode, zoveel mogelijk rekening gehouden met de actualiteit. In het schoolplan staat beschreven wat we willen bereiken met ons onderwijs en op welke manier we dat gaan doen. Dit schoolplan kunt u vinden op onze website.   In onderstaande tabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er wekelijks aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden, die per leerjaar en periode iets kunnen variëren.  

Vak                                     Tijd (in uren)

Godsdienst                          2.5

Taal/spelling/lezen/schrijven 9.5

Rekenen                              5.0

Wereldoriëntatie/IPC             2.5

Kunst en cultuur                   1.5

Sport en bewegen                1.5

Sociaal emotioneel               0.5

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Reflector vinden we het belangrijk dat kinderen onderwijs op maat krijgen. Kinderen hebben verschillende talenten gekregen. De een leert snel, de ander langzamer; de een heeft dyslexie en weer een ander is heel visueel ingesteld. Gelukkig zijn kinderen verschillend van elkaar. We merken dat er steeds meer namen komen voor specifieke ontwikkelingen. Zo zitten er op de Reflector kinderen met: Kenmerken van Autisme, ADHD, NLD, HSP, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, ODD, kinderen met een ontwikkelingsprobleem op het gebied van hechting, stotteren, en nog meer… De vraag is nu maar wie er eigenlijk ‘normaal’ is?

Het team van de Reflector heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met deze specifieke kenmerken. Al deze kenmerken zorgen er voor dat we niet zomaar er vanuit kunnen gaan dat kinderen op dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren. Daarom willen we op hen afstemmen wat ze gaan leren. Te denken valt daarbij aan: samenwerkingsvormen, zelfstandig werken, computer gebruik en projectonderwijs.

Daarnaast is de klasseninrichting zo veel mogelijk afgestemd op de werkvormen. Zo worden instructies voor kinderen gegeven volgens het zogenaamde directe instructiemodel, waarbij na een korte uitleg de meeste kinderen aan het werk kunnen. Kinderen die extra instructiebehoefte hebben, worden door de leerkracht uitgenodigd aan de instructietafel voor een herhaalde instructie, de ‘re-teaching’. Ook voor 'pre-teaching' wordt deze instructietafel gebruikt. Terwijl de leerkracht aan de instructietafel zit met een of meer kinderen, heeft de rest van de klas te maken met uitgestelde aandacht van de leerkracht. Zij kunnen dan de leerkracht niet om hulp vragen en moeten zelf een oplossing zoeken. Daarbij mogen zij in de meeste gevallen hulp vragen aan een ander kind uit het werkgroepje.

Ook het gebruik van een denkstappenkaart,  hulpmaterialen of het overgaan op een andere taak, kan er voor zorgen dat de betreffende leerling niet stilvalt. Tussen de instructies door maakt de leerkracht regelmatig een hulpronde, zodat acute problemen kunnen worden opgelost. De leerlingen gebruiken hun 'zelfstandig werken-kubus' om op geruisloze wijze aan te geven dat zij een vraag hebben. Daarmee is het bekende 'vinger opsteken' tijdens bijvoorbeeld de rekenlessen voorbij. De leerkracht gebruikt ook symbolen in de vorm van een stoplicht. Ook is elk lokaal voorzien van twee klokken waarop een kind kan zien hoeveel tijd het nog heeft voor een bepaalde taak.

Onderdeel van moderne werkvormen is zelfcorrectie. Dat betekent dat de kinderen bij een aantal vakken en/of momenten zelf hun werk nakijken, onder toezicht van de leerkracht. De centrale vraag voor de leerling is dan niet perse 'hoeveel had ik er goed of fout', maar meer 'wat kan ik al en wat nog niet'. Op die manier is de leerling veel meer betrokken bij het leerproces dat hij doormaakt. Leerkrachten stimuleren de kinderen daarmee om zich verantwoordelijk te voelen voor hun leerproces en om meer procesgericht te leren dan prestatiegericht. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Hoewel er geen directe samenwerking is, vindt er wel altijd een overdracht plaats tussen peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bij aanmelding van een leerling op onze school. Dit kan een overdracht zijn via vastgestelde formulieren, telefonisch of via een bezoek. 

Terug naar boven