Basisschool Paus Joannes XXIII

Apolloplein 1 7552 VG Hengelo

Schoolfoto van Basisschool Paus Joannes XXIII

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op wat de leerlingen met de hulp van ouders en ons uit zichzelf hebben weten te halen. Wij kijken niet alleen naar de citoscores. De  brede ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling als persoon vinden wij erg belangrijk.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari/februari nemen we de Cito toetsen af om tussentijds een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Samen met de methodegebonden toetsen en de observaties van de leerkracht, krijgen we een beeld van de ontwikkeling en het niveau van de leerling.

Het resultaat wordt met de leerling  besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van het schooljaar verlaten de kinderen van groep 8 onze school en vervolgen zij hun schoolloopbaan op een school in het voortgezet onderwijs. Net als voorgaande jaren krijgt uw kinderen voorlopig en definitief schooladvies. Dit schooladvies komt tot stand door te kijken naar de brede ontwikkeling van uw kind: de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie,(werk)gedrag, de manier waarop hij/zij tot leren komt en de toets resultaten. De leerkracht van groep 8 kijkt met meerdere collega’s gezamenlijk naar alle beschikbare observaties en resultaten van uw kind en formuleert op basis hiervan een voorlopig advies. Dit voorlopig schooladvies zou voor u geenverrassing moeten zijn, omdat in de voorgaande jaren al veel met u gesproken is over de ontwikkeling van uw kind.  Na de doorstroom toets (voorheen eindtoets) volgt een definitief advies. Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken als uw kind een hogere score heeft behaald dan uit het voorlopig advies is gebleken. Als het voorlopig schooladvies niet aangepast (herzien) wordt, moet de school dit afdoende onderbouwen. 

Tijdpad:

Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies (de huidige groep 8 leerlingen hebben dit voorlopig advies al eerder ontvangen).Leerlingen maken de doorstroom toets in de eerste of tweede volle week van februari. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroom toets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op het voortgezet onderwijs. De leerling ontvangt het schooladvies op papier.

Schoolkeuze:

In het najaar worden er door de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs informatieavonden voor ouders/verzorgers georganiseerd. In januari en februari zijn de open dagen voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. Via de website https://www.povohengelo.nl/ vindt u alle informatie hierover.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Uitwisseling en samenwerking tussen de kinderen staan centraal. De nadruk ligt op talentontwikkeling, verantwoordelijkheidsgevoel en het ondernemend leren, gericht op zelfstandigheid in een veilige en gestructureerde (leer) omgeving.

“Ieder kind is uniek en heeft een authentiek talent”  Hoe meer je je op dat authentieke talent focust, hoe groter en unieker het wordt, hoe meer het gaat groeien en van toevoegde waarde is, voor de maatschappij en voor het kind zelf. Hoe meer je je focust op daar waar je talent ligt, hoe meer vertrouwen je krijgt in jezelf en in je kracht en hoe meer je initiatief neemt en keuzes durft te maken. En hoe meer geluk je uiteindelijk in je leven ervaart. Wij willen als school een bijdrage leveren aan de voorwaarden die het ontwikkelen van het talent bevorderen in de wetenschap dat, …..ieder kind vertrouwen in zichzelf en anderen nodig heeft; …..hiervoor een gevoel van eigenwaarde nodig is; …..ieder kind zich vrij moet voelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens een schoolbezoek (iv.m. 4 jaarlijks bestuursonderzoek) heeft de inspecteur ons het volgende terug gegeven:

Er is een prettig schoolklimaat waar kind en leerkrachten zich veilig voelen. Er wordt duidelijk uitgelegd en er is een taakgerichte en rustige sfeer in de groepen. Het team van de Paus Joannesschool werkt en leert samen in het belang van de kinderen.

Terug naar boven