Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

Brusselstraat 15 7559 NN Hengelo

  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

Het team

Toelichting van de school

We starten het schooljaar met een team van 40 personen. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, administratief medewerkster, concierge, intern begeleiders, schoolzorgondersteuner en de directie. Tijdens het schooljaar kan de teamsamenstelling van De Horizon veranderen doordat het leerlingenaantal en het aantal groepen kunnen toe- of afnemen. Hierdoor bekijken we meerdere keren per schooljaar hoe we het personeel zo goed mogelijk kunnen inzetten en/of uitbreiden.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 werken we naast het team van de Horizon met een Expertise Team Taal. Zij zullen binnen het reguliere onderwijs de doorgaande taallijn bewaken, helpen opzetten of versterken. Dit doen we vanuit de De Taallijn Hengelo.  

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt gedaan door medewerkers een extra dag willen werken of door vervanging uit de A- of B-poule. Zodra er geen vervanging mogelijk is wordt de groep opgesplitst en onderverdeeld bij de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zitten kinderen van opeenvolgende leeftijden en verschillende niveaus bij elkaar in een groep. De leerkracht stemt zijn handelen af op de sociaal emotionele ontwikkeling en de verschillende niveaus waarmee kinderen instromen. Zo hebben we op dit moment op de Locatie Brusselstraat twee onderbouwgroepen, drie middenbouwgroepen en drie bovenbouwgroepen. Op de locatie Hazenweg hebben we één onderbouw, twee middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen. Op de locatie aan de Brusselstraat zitten op dit moment 25 verschillende nationaliteiten. De locatie Hazenweg is gesitueerd in de opvanglocatie voor Oekraïners. Het onderwijs wordt verzorgd aan Oekraiense kinderen uit Hengelo, Borne en Hof van Twente.

Gezien een constante in- en uitstroom van leerlingen, bekijken we meerdere keren per jaar hoe de groepssamenstelling is. Zo kan het zijn dat we gedurende het schooljaar een groep erbij krijgen of dat we een andere verdeling in leerjaren maken, met in ons achterhoofd altijd wat het beste is voor de ontwikkeling van ieder kind.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De weergave is een gemiddelde per vakgebied per leerjaar. We passen de uren aan wanneer blijkt dat er een leerling bepaalde onderwijsbehoeften heeft en meer tijd nodig heeft voor bepaalde vakgebieden. Daarnaast worden de lessen regelmatig geïntegreerd aangeboden omdat ze vaak niet los van elkaar kunnen worden gezien. Op deze manier leren de leerlingen dat er een samenhang is tussen de verschillende vakgebieden.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Horizon biedt onderwijs aan nieuwkomers en kinderen die de taal onvoldoende beheersen vanuit NT2 uitdagingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om de doorgaande en ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen vanaf 2,5 jaar te waarborgen en te versterken zowel binnen ons nieuwkomersonderwijs als binnen het reguliere (speciaal) basisonderwijs. Dit doen we door te starten met het Expertise Team Taal.

Het gehele team ontwikkelt zich voortdurend en wordt jaarlijks bijgeschoold. In het schooljaar 2022-2023 ligt de nadruk op traumasensitief lesgeven en het versterken van de expertise op taal en lezen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Omdat basisschool De Horizon onderwijs geeft aan nieuwkomers en kinderen die vanuit de NT2 achtergrond de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, hebben we goed contact met de peuterspeelscholen, kinderopvang en het reguliere onderwijs. We zorgen voor een goede en warme overdracht zodat we snel kunnen aansluiten bij het niveau van de leerlingen.

Terug naar boven