IKC De Akker

P.C. Hooftlaan 200/202 7552 HE Hengelo

  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op IKC De Akker werken we dagelijks "op maat" met kinderen. Wat heeft het kind nodig en op welke manier moet dit aangeboden worden? Dit kan betekenen aanpassingen in tempo en/of op niveau. Ons doel is om uit ieder kind te halen wat erin zit. Wij betrekken ouders bij dit proces. De gemiddelde Cito score van de school uit het overzicht zegt ons daarom ook niet genoeg. Voor ons is de persoonlijke groei van elk kind het belangrijkste. Als wij bij een leerling met leerproblemen toch een goede vooruitgang hebben weten te boeken, zijn wij trots en hebben voor dit kind veel bereikt. Het gaat ons om de kwaliteit van onderwijs aan het kind, om de gesprekken die we hierover met ouders en betrokkenen voeren om een kind gelukkig en met zoveel mogelijk bagage naar de juiste school voor VO te laten gaan. Wij werken aan een brede vorming van ieder kind. Naast kennis en vaardigheden besteden wij ook aandacht aan de sociaal emotionele vaardigheden, samenwerken, creativiteit en sportiviteit.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op IKC De Akker volgen wij de algehele ontwikkeling van onze kinderen nauwgezet. Wij hanteren hierbij de 1-zorgroute. Twee keer per jaar nemen wij in de groepen 3 t/m 8 een Citotoets af. In de kleutergroepen maken wij gebruik van twee observatiesystemen (Looqin en Onderbouwd) waarin wij de kinderen nauwgezet volgen in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn er tussentijdse toetsen die worden afgenomen passende bij de specifieke vakken van de verschillende jaargroepen. Deze opbrengsten worden besproken, geanalyseerd en hier worden vervolgens plannen op gemaakt. Alle gegevens worden vastgelegd in leerlingvolgsystemen. Er zijn meerdere keren per schooljaar groepsbesprekingen waardoor wij een goed beeld hebben van de (werk)sfeer binnen een groep.  Er wordt niet alleen gekeken naar de leeropbrengsten, maar ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling.  Onze Intern begeleiders hebben veel ervaring en zijn o.a. gespecialiseerd in dyslexie. Zij werken nauw samen met onze leerkrachten en andere (externe) deskundigen, zoals onze Gedragsspecialist. Onze Gedragsspecialist geeft binnen onze school Sociale Vaardigheidstraining. Daarnaast hebben wij een Specialist meerbegaafdheid voor de begeleiding van kinderen die extra uitdaging vragen. Zij werkt nauw samen met collega's binnen het netwerk specialisten begaafdheid van de dr. Schaepmanstichting en geeft les aan de Plusklas van ons IKC. Voor onze meerbegaafde leerlingen bestaat tevens de mogelijkheid tot het volgen van Spaanse les. Binnen ons IKC werken een fysiotherapie- en logopedie praktijk, zodat ook deze zorg dichtbij is voor onze kinderen. Bij leer- of gedragsvragen bieden wij zoveel mogelijk zorg op maat. Wij werken sinds het schooljaar 2019-2020 intensief samen met een schoolzorgondersteuner en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Ouders worden altijd nauw betrokken wanneer zorgvragen ontstaan. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders te kijken naar wat nodig is. 

Vanuit onze stichting worden wij ondersteund door een orthopedagoog waarmee wij intensief samen werken.

In de bijlage staan de exacte stappen omtrent de 1-zorgroute en het bespreken van de tussenresultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven