IKC De Akker

P.C. Hooftlaan 200/202 7552 HE Hengelo

  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Onze schoolhond Doortje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op IKC De Akker werken we dagelijks "op maat" met kinderen. Wat heeft het kind nodig en op welke manier moet dit aangeboden worden? Dit kan betekenen aanpassingen in tempo en/of op niveau. Ons doel is om uit ieder kind te halen wat erin zit. Wij betrekken ouders bij dit proces. De gemiddelde toetsscore van de school uit het overzicht zegt ons daarom ook niet genoeg. Voor ons is de persoonlijke groei van elk kind het belangrijkste. Als wij bij een kind met leerproblemen toch een goede vooruitgang hebben weten te boeken, zijn wij trots en is er ook voor dit kind veel bereikt. Het gaat ons om de kwaliteit van onderwijs aan alle kinderen. Belangrijk zijn de gesprekken die wij hierover voeren met ouders, de leerling en andere betrokkenen. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat ieder kind gelukkig en met zoveel mogelijk bagage naar de juiste school voor VO kan gaan. Wij willen dat kinderen zich in brede zin kunnen ontwikkelen. Naast kennis en vaardigheden besteden wij ook aandacht aan de sociaal emotionele vaardigheden, vinden wij het belangrijk dat kinderen leren samenwerken en werken we aan creativiteit, muzikaliteit en sportiviteit. Op deze manier kan ieder kind zijn of haar eigen talent ontdekken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op IKC De Akker volgen wij de algehele ontwikkeling van onze kinderen nauwgezet. Wij hanteren hierbij de 1-zorgroute. Twee keer per jaar nemen wij in de groepen 3 t/m 8 een LOVS toets af. Wij stappen in het schooljaar van 2023-2024 over op een nieuw LOVS. Dit betekent dat wij in het najaar eenmalig een nulmeting moeten gaan uitvoeren in de groepen 3 t/m 8, zodat wij de ontwikkeling van de kinderen goed kunnen blijven volgen. Deze nulmeting zal intern worden besproken en gebruikt worden om het aanbod nog beter op maat te maken. 

In de kleutergroepen maken wij gebruik van een observatiesystemen (Looqin) waarin wij de kinderen nauwgezet volgen in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn er tussentijdse toetsen die worden afgenomen passende bij de specifieke vakken van de verschillende jaargroepen. Deze opbrengsten worden besproken, geanalyseerd en hier worden vervolgens plannen op gemaakt. Alle gegevens worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem.

Er zijn meerdere keren per schooljaar groepsbesprekingen waardoor wij een goed beeld hebben van de (werk)sfeer binnen een groep.  Er wordt niet alleen gekeken naar de leeropbrengsten, maar ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling.  Onze Intern begeleiders zijn o.a. gespecialiseerd in dyslexie, specifieke onderwijsbehoeften en gedrag. Zij werken nauw samen met onze leerkrachten en andere (externe) deskundigen, zoals onze gedragsspecialist, orthopedagoog en taalspecialist.

Binnen ons IKC is een fysiotherapie- en logopedie praktijk, zodat ook deze zorg dichtbij is voor onze kinderen. Bij leer- of gedragsvragen bieden wij zoveel mogelijk zorg op maat. Wij werken sinds het schooljaar 2019-2020 intensief samen met een schoolzorgondersteuner en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Ouders worden altijd nauw betrokken wanneer zorgvragen ontstaan. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders te kijken naar wat nodig is. 

Vanuit onze stichting worden wij ondersteund door een orthopedagoog waarmee wij intensief samen werken.

In de bijlage staan de exacte stappen omtrent de 1-zorgroute en het bespreken van de tussenresultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van het schooljaar verlaten de kinderen van groep 8 onze school en vervolgen zij hun schoolloopbaan op een school in het voortgezet onderwijs. Net als voorgaande jaren krijgt uw kind een voorlopig en definitief schooladvies. Dit schooladvies komt tot stand door te kijken naar de brede ontwikkeling van uw kind: de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, (werk)gedrag, de manier waarop hij/zij tot leren komt en de toetsresultaten. De leerkracht van groep 8 kijkt met meerdere collega’s gezamenlijk naar alle beschikbare observaties en resultaten van uw kind en formuleert op basis hiervan een voorlopig advies. Dit voorlopig schooladvies zou voor u geen verrassing moeten zijn, omdat in de voorgaande jaren al veel met u gesproken is over de ontwikkeling van uw kind.  Na de doorstroom toets (voorheen eindtoets) volgt een definitief advies. Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken als uw kind een hogere score heeft behaald dan uit het voorlopig advies is gebleken. Als het voorlopig schooladvies niet aangepast (herzien) wordt, moet de school dit afdoende onderbouwen. 

Tijdpad:Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies (de huidige groep 8 leerlingen hebben dit voorlopig advies al eerder ontvangen).Leerlingen maken de doorstroom toets in de eerste of tweede volle week van februari.Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroom toets.Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op het voortgezet onderwijs. De leerling ontvangt het schooladvies op papier.

Schoolkeuze:In het najaar worden er door de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs informatieavonden voor ouders/verzorgers georganiseerd. In januari en februari zijn de open dagen voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. Via de website https://www.povohengelo.nl/ vindt u alle informatie hierover. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen mogen zichzelf zijn op IKC De Akker. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van elk individu en van de groep waarin wordt geleerd en gewerkt. Medewerkers stimuleren actief de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen. Hierbij zorgen zij voor afstemming op de leer- en ontwikkelbehoeften en talenten. De medewerker is leider en begeleider van kinderen, die leren hoe zij hun eigen ontwikkeling vorm kunnen geven, maar die ze ook leren dat ze onderdeel zijn van een democratische maatschappij. Ons IKC beschouwt ouders als partner bij het vormgeven van de ontwikkeling van hun kind. Binnen het IKC vindt de ontwikkeling van elk kind plaats binnen voor iedereen bekende regels en kaders passende binnen de filosofie van Vreedzaam. Het woord verbinding is bij ons van zeer groot belang.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Sociale verbondenheid
  • Conflictoplossing
  • Gemeenschapszin

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven