IKC De Akker

P.C. Hooftlaan 200/202 7552 HE Hengelo

  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Onze schoolhond Doortje

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze basisschool en peuterspeelschool zijn aangesloten bij het Onderwijs Bureau Twente. Bij ziekte en verlof putten we uit een invalpool waarin een groot aantal Twentse besturen samenwerken. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan proberen we dit intern met parttimers op te vangen. In geval van nood kunnen ook onderwijsassistenten worden ingezet om een groep op te vangen en kan een groep tijdelijk worden opgesplitst en verdeeld over de andere groepen. Als voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, kan worden besloten dat de kinderen vrij krijgen voor een dag. Indien dit het geval is zal de schoolleiding u op de hoogte stellen via een mailbericht.

De vervanging voor de groepen bij onze kinderdagopvang en BSO wordt geregeld via het centrale kantoor van Partou.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op IKC De Akker krijgen alle basisschoolkinderen één keer in de week gymnastiek van onze vakdocent.

Onze gymdocent geeft tevens alle kinderen van de peutergroepen/kinderdagverblijf t/m groep 8 om de week 30 minuten BeweegWijsles. Deze methode zorgt ervoor dat leerlingen meer gaan bewegen door in te spelen op belangrijke vrije beweegmomenten. Een kleurconcept leert kinderen beter samen te bewegen en spelen in een uitdagende en gestructureerde omgeving. Een beweegteam, onder leiding van meneer Mark, stimuleert een intensiever gebruik van het schoolplein en de gymzaal.

Onze peuters en kleuters krijgen naast het aanbod vanuit BeweegWijs ook taal- en rekendans van een geschoolde dansdocent. Zij koppelt de taal- en rekendoelen van ons thema aan het dansaanbod dat gegeven wordt. Hier sluiten de oudste kinderen van ons kinderdagverblijf ook bij aan.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen ons 'Jongekindplein' werken wij volgens een procesgerichte aanpak.

De procesgerichte aanpak sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen van 0-7 jaar. De wereld wordt intensief waargenomen, verbeeld, onderzocht, en beleefd. Gevoelens, ervaringen en ontdekkingen die daarbij worden opgedaan worden op eigen wijze omgezet in een product, in kennis of in een kunstzinnige uiting. Het belangrijkste kenmerk van de procesgerichte didactiek is dat er binnen het proces afwisselend divergent en convergent gewerkt wordt met de kinderen. Waarbij divergent betekent verschillende mogelijkheden creëren en convergent betekent reflecteren op de mogelijkheden en kiezen uit alle mogelijke oplossingen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken in de groepen 3 t/m 8 thematisch met onze methode Blink. De wereld oriënterende vakken, taal, woordenschat en begrijpend lezen worden allemaal binnen hetzelfde thema aangeboden. Dit zorgt ervoor dat informatie veel beter beklijfd bij kinderen en ze betekenisvoller leren.

Iedere groep krijgt kunstgeschiedenis gelinkt aan een specifieke kunstenaar en/of stroming. In de les die daarop volgt gaan ze zelf aan de slag met de materialen en kennis die ze hebben opgedaan. Dit is onder leiding van een geschoolde leerkracht.

Voor muziek en gym maken wij gebruik van een opgeleide vakleerkracht.

Vanaf groep 2 gaat een groepje leerlingen 1,5 uur per week naar het Breinplein.  Dit gaat altijd in overleg met ouders, leerkracht, de leerkracht van het Breinplein, de intern begeleider en het kind (na het invullen van onze screeningslijst). Het betreft hier kinderen die, naast het reguliere aanbod, nog meer uitdaging nodig hebben op cognitief vlak.

Verder bieden wij voor onze bovenbouwkinderen (vanaf groep 6) één keer per week een uur Spaanse les aan. De Spaanse lessen zijn onder schooltijd.

Vanaf groep 6 gaat een groepje leerlingen op vrijdag naar de praktijkgroep. Dit gaat altijd in overleg met ouders, leerkracht, leerkracht praktijkgroep, de intern begeleider en het kind (na het invullen van onze screeningslijst). Het betreft hier kinderen die willen werken aan hun onderwijsdoelen middels hoof, handen en hart.

Ook maken wij gebruik van Davis counseling voor kinderen die vastlopen met taal, rekenen of gedrag. De Davis counseling vindt plaats op de vrijdag en is altijd in overleg met ouders, IB en leerkracht. In het schooljaar 2022-2023 zijn wij tevens gestart met het preventief werken aan lees-, reken- en concentratieproblemen middels het scholen van het team in de Davis leerstrategieën en het inzetten van een preventief aanbod in de groepen 1 t/m 5 (naast het reguliere aanbod). In het schooljaar van 2023-2024 gaan wij dit verder uitbouwen en verfijnen passende bij onze visie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden ondersteuning aan kinderen met taal- en gehoor stoornissen, gedragsproblemen , met ontwikkelingsproblematiek specifieke ondersteuning. Vaak met behulp van een arrangement. Uit dit arrangement kunnen externe expertise en specifieke materialen worden ingezet.

Daarnaast bieden wij extra hulp en aandacht aan leerlingen met lees- en spellingsproblemen, rekenproblemen en aan kinderen die op het gebied van welbevinden/gedrag extra ondersteuning vragen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het komende jaar gaan wij ons verder verdiepen in het rekenaanbod voor alle leerlingen binnen ons IKC. Er vindt een intensieve scholing plaats van het team waarin we verder gaan inzoomen op de meest effectieve didactische aanpak en de wijze waarop we onze groepen indelen.

Vanaf september 2022 werken wij IKC-breed thematisch. Bij ons jongekindplein is het aanbod procesgericht. Vanaf groep 3 bieden wij middels "Focus op begrip" onze wereld oriënterende vakken, woordenschat, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen aan binnen een en hetzelfde thema. Dit zorgt ervoor dat informatie beter blijft beklijven, woordenschat wordt vergroot en er veel meer sprake is van intensieve betrokkenheid. Het komende jaar gaan onze peuter- en kleutergroepen deze manier van werken verwerken in het procesgerichte aanbod dat er al ligt. 

In maart 2023 zijn wij gestart met de cursus Davis leerstrategieën voor de groepen 1 t/m . In het najaar van 2023 vindt de laatste teamscholing plaats en gaan we met elkaar bepalen op welke preventieve wijze de Davis leerstrategieën een plekje kan krijgen naast ons huidige aanbod. 

Wetenschap en talent wordt stichting breed een grote pijler. Binnen ons huidige aanbod werken wij al veel aan wetenschap en talent (praktijkklas, breinplein, Spaanse les, Focus op begrip). In juni 2023 is er samen met een extern bureau een nulmeting gemaakt om te kijken waar we staan. Komende jaren gaan wij, samen met deze externe partij, kijken hoe we de doorgaande lijn in ons aanbod nog meer kunnen verstevigen en eventueel uitbouwen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven