IKC Sint Jan

Oude Postweg 55 7557 DA Hengelo

  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets alleen zegt niet veel over de kwaliteit van het onderwijsaanbod van onze school. Het is geen meetinstrument van de kwaliteit van de school. Van veel groter belang zijn:

- de kwaliteit van de leerkrachten;

- hoe ontwikkelen leerlingen zich door de jaren heen, hiervoor hebben we diverse leerlingvolgsystemen;

- de samenstelling van de groep;

- de kwaliteit van het zorgprogramma van de school.

In de rapportage van de inspectie zijn bovengenoemde punten, kwaliteit van de leerkrachten en kwaliteit van het zorgprogramma, als voldoende beoordeeld.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Sint Janschool maken we gebruik van CITO het leerlingvolgsysteem (LOVS) in de groepen 1 t/m 8. Dat betekent dat leerlingen op de basisvakken rekenen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en studievaardigheden worden getoetst gedurende het schooljaar (medio en eind).

Niet alle toetsen worden elk leerjaar en/of periode (medio en eind) afgenomen.

De tussenresultaten worden gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren. Maar vooral om ons onderwijs te evalueren en aan te passen aan de behoeften van het individuele kind of de groep.

De resultaten worden met ouders en leerlingen (hogere groepen) besproken en gerapporteerd in het rapport. 

Ook worden er toetsen afgenomen behorende bij onze methodes. De uitkomsten worden geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs waar nodig aan te passen aan de behoeften van de groep en/of leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons schooladvies komt tot stand na overleg met de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directie. De gegevens van de laatste 3 jaren zijn het meest relevant. Naast de resultaten nemen we ook zaken al werkhouding, motivatie en welbevinden mee.

We gebruiken bij het tot stand komen van het schooladvies de Hengelose plaatsingswijzer. In de tweede helft van groep 7 ontvangen de leerlingen het voorlopig schooladvies. In februari van groep 8 volgt het definitieve advies. 

De uitslag van de centrale eindtoets die in april wordt gehouden telt dus niet mee voor het schooladvies. Wel kan na de uitslag een heroverweging van het schooladvies gevraagd worden. Dit advies kan alleen naar boven worden bijgesteld.

We zorgen voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. Dit doen we niet alleen schriftelijk maar we dragen al onze leerlingen 'warm' over dmv. een gesprek met de vervolgschool.

Wij monitoren 3 jaar na plaatsing op het VO de resultaten van de leerlingen om te zien of onze adviezen overeenkomen met de voortgang van de leerlingen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven