IKC Sint Jan

Oude Postweg 57 7557 DA Hengelo

  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets alleen zegt niet veel over de kwaliteit van het onderwijsaanbod van onze school. Het is geen meetinstrument van de kwaliteit van de school. Van veel groter belang zijn:

- de kwaliteit van de leerkrachten;

- hoe ontwikkelen leerlingen zich door de jaren heen, hiervoor hebben we diverse leerlingvolgsystemen;

- de samenstelling van de groep;

- de kwaliteit van het zorgprogramma van de school.

In de rapportage van de inspectie zijn bovengenoemde punten, kwaliteit van de leerkrachten en kwaliteit van het zorgprogramma, als voldoende beoordeeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Sint Janschool maken we gebruik van CITO het leerlingvolgsysteem (LOVS) in de groepen 3 t/m 8. Dat betekent dat leerlingen op de basisvakken rekenen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en studievaardigheden worden getoetst gedurende het schooljaar (medio en eind). In de peuterspeelschool en in de groepen 1-2 wordt gebruikgemaakt van het observatiesysteem Kijk! Middels dit systeem worden kinderen vanaf 2 jaar doorlopend gevolgd in hun basisbehoeften, sociaal emotionele ontwikkeling en op het gebied van taal,  rekenen en motoriek. Op basis van dagelijkse observaties wordt er 2 keer per schooljaar geregistreerd.

Niet alle toetsen worden elk leerjaar en/of periode (medio en eind) afgenomen.

De tussenresultaten worden gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren. Maar vooral om ons onderwijs te evalueren en aan te passen aan de behoeften van het individuele kind of de groep.

De resultaten worden met ouders en leerlingen (hogere groepen) besproken en gerapporteerd in het rapport. 

Ook worden er toetsen afgenomen behorende bij onze methodes. De uitkomsten worden geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs waar nodig aan te passen aan de behoeften van de groep en/of leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Algemeen

Aan het einde van het schooljaar verlaten de kinderen van groep 8 onze school en vervolgen zij hun schoolloopbaan op een school in het voortgezet onderwijs. Net als voorgaande jaren krijgt uw kind een voorlopig en definitief schooladvies. Dit schooladvies komt tot stand door te kijken naar de brede ontwikkeling van uw kind: de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, (werk)gedrag, de manier waarop hij/zij tot leren komt en de toetsresultaten. De leerkracht van groep 8 kijkt met meerdere collega’s gezamenlijk naar alle beschikbare observaties en resultaten van uw kind en formuleert op basis hiervan een voorlopig advies. Dit voorlopig schooladvies zou voor u geen verrassing moeten zijn, omdat in de voorgaande jaren al veel met u gesproken is over de ontwikkeling van uw kind.  Na de doorstroom toets (voorheen eindtoets) volgt een definitief advies. Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken als uw kind een hogere score heeft behaald dan uit het voorlopig advies is gebleken. Als het voorlopig schooladvies niet aangepast (herzien) wordt, moet de school dit afdoende onderbouwen. 

Tijdpad

Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies (de huidige groep 8 leerlingen hebben dit voorlopig advies al eerder ontvangen). Leerlingen maken de doorstroom toets in de eerste of tweede volle week van februari. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroom toets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op het voortgezet onderwijs. De leerling ontvangt het schooladvies op papier.

Schoolkeuze

In het najaar worden er door de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs informatieavonden voor ouders/verzorgers georganiseerd. In januari en februari zijn de open dagen voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. Via de website https://www.povohengelo.nl/ vindt u alle informatie hierover. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen moeten zich veilig en geborgen voelen. We werken met een preventieve schoolbrede aanpak:

  • Gouden Weken, werken aan een positief groepsklimaat
  • Positieve gedragsverwachtingen 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen, Groeien
  • Plezier, Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 18 februari 2021 hebben we meegewerkt aan een themaonderzoek `kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie`. Op dit onderzoek hebben we een positieve reactie van inspecteur Mevr. H. M. Dekkers mogen ontvangen. Resultaten staan beschreven in De Staat Van Het Onderwijs. ( april 2021).

Terug naar boven