IKC Sint Jan

Oude Postweg 57 7557 DA Hengelo

  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets alleen zegt niet veel over de kwaliteit van het onderwijsaanbod van onze school. Het is geen meetinstrument van de kwaliteit van de school. Van veel groter belang zijn:

- de kwaliteit van de leerkrachten;

- hoe ontwikkelen leerlingen zich door de jaren heen, hiervoor hebben we diverse leerlingvolgsystemen;

- de samenstelling van de groep;

- de kwaliteit van het zorgprogramma van de school.

In de rapportage van de inspectie zijn bovengenoemde punten, kwaliteit van de leerkrachten en kwaliteit van het zorgprogramma, als voldoende beoordeeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Sint Janschool maken we gebruik van CITO het leerlingvolgsysteem (LOVS) in de groepen 1 t/m 8. Dat betekent dat leerlingen op de basisvakken rekenen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en studievaardigheden worden getoetst gedurende het schooljaar (medio en eind).

Niet alle toetsen worden elk leerjaar en/of periode (medio en eind) afgenomen.

De tussenresultaten worden gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren. Maar vooral om ons onderwijs te evalueren en aan te passen aan de behoeften van het individuele kind of de groep.

De resultaten worden met ouders en leerlingen (hogere groepen) besproken en gerapporteerd in het rapport. 

Ook worden er toetsen afgenomen behorende bij onze methodes. De uitkomsten worden geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs waar nodig aan te passen aan de behoeften van de groep en/of leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons schooladvies komt tot stand na overleg met de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directie. De gegevens van de laatste 3 jaren zijn het meest relevant. Naast de resultaten nemen we ook zaken al werkhouding, motivatie en welbevinden mee.

We gebruiken bij het tot stand komen van het schooladvies de Hengelose plaatsingswijzer. In de tweede helft van groep 7 ontvangen de leerlingen het voorlopig schooladvies. In februari van groep 8 volgt het definitieve advies. 

De uitslag van de centrale eindtoets die in april wordt gehouden telt dus niet mee voor het schooladvies. Wel kan na de uitslag een heroverweging van het schooladvies gevraagd worden. Dit advies kan alleen naar boven worden bijgesteld.

We zorgen voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. Dit doen we niet alleen schriftelijk maar we dragen al onze leerlingen 'warm' over dmv. een gesprek met de vervolgschool.

Wij monitoren 3 jaar na plaatsing op het VO de resultaten van de leerlingen om te zien of onze adviezen overeenkomen met de voortgang van de leerlingen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen moeten zich veilig en geborgen voelen. We werken met een preventieve schoolbrede aanpak:

  • Gouden Weken, werken aan een positief groepsklimaat
  • Positieve gedragsverwachtingen 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Positiviteit
  • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 18 februari 2021 hebben we meegewerkt aan een themaonderzoek `kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie`. Op dit onderzoek hebben we een positieve reactie van inspecteur Mevr. H. M. Dekkers mogen ontvangen. Resultaten staan beschreven in De Staat Van Het Onderwijs. ( april 2021).

Terug naar boven