IKC Sint Jan

Oude Postweg 55 7557 DA Hengelo

  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We vangen dit op met eigen mensen of maken gebruik van de vervangingspoule van de stichting.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsleerkracht

Bij het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerling is de leerkracht de beslissende factor. De leerkracht moet over voldoende competenties beschikken om dit te doen en als professional bereid zijn om te reflecteren over haar aanbod en haar handelen. Interne en externe begeleiding is erop gericht de competenties van de leerkracht te vergroten bij het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

De intern begeleider

De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van de stappen uit de 1 - zorgroute, volgt de voortgang en leidt de groepsbesprekingen. De intern begeleider neemt zo nodig initiatieven die het didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten en de leerlingenzorg in school ten goede komen. Taken zijn: coördinatie van de leerlingenzorg, coaching van leerkrachten en samen met directie en team het continu verbeteren van ons onderwijs.

Actieve betrokkenheid leerling

In de 1 - zorgroute wordt de leerling actief betrokken bij de stappen die in de zorg gezet worden. De leerkracht gaat met de leerling in gesprek, waardoor de leerling zich serieus genomen voelt en gemotiveerd is om actief mee te doen. Leerlingen kunnen de leerkracht rijke informatie verschaffen over wat goed gaat, wat ze willen leren en waar ze begeleiding en hulp van de leerkracht bij nodig hebben.  

Ouders zijn een belangrijke partner

In de stappen die binnen de 1 - zorgroute worden gezet, zijn ouders een belangrijke partner van de leerkracht en school. Zij kennen hun kind als geen ander en kunnen de leerkracht en de school waardevolle informatie verschaffen. Hiertoe is een goede communicatie, afstemming en samenwerking met ouders belangrijk.  

Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken

De 1 - zorgroute is een ontwikkeling waarbinnen het opbrengst gericht en handelingsgericht werken centraal staat. Dit betekent dat we duidelijke (hoge) doelen stellen en aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We stellen dus elke keer de vraag: Wat heeft een kind nodig om optimaal te kunnen leren? Om dit goed te kunnen organiseren, maken de leerkrachten groepsplannen waarbij de groep wordt verdeeld in:

1. De instructie afhankelijke groep, dit zijn leerlingen die naast de normale instructie een verlengde instructie krijgen

2. De instructie gevoelige groep, dit zijn leerlingen die de normale instructie volgen

3. De instructie onafhankelijke groep, dit zijn leerlingen die met weinig uitleg aan het werk kunnen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken we met heterogene groepen. Heterogene groepen zijn groepen met leerlingen van 4-6 jaar (De leerjaren 0-1-2 door elkaar). Kinderen kunnen zich optrekken aan elkaar. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen. Er is een rustiger start voor jongere kinderen. Ze stromen in, in een groep waar de regels al bekend zijn. Het aanbod wordt meer afgestemd op ieder kind. Ze leren door uit te leggen aan elkaar en voelen zich meer belangrijk. Leerkrachten blijven het kind 2 jaar volgen en hebben meer kennis van de totale (sprongsgewijze) ontwikkeling en leerdoelen tot 7 jaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de  Sint Janschool geven wij onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar voornamelijk in homogene groepen. Wij bieden passend onderwijs binnen de 6 stappen van zorg. De leerkrachten zijn de spil in ons onderwijsaanbod. Zij worden ondersteund door diverse specialisten binnen en buiten de school.

Zie voor meer informatie het document (SOP Sint-Janschool 2018-2019)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven