IKC Sint Jan

Oude Postweg 57 7557 DA Hengelo

  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We vangen dit op met eigen mensen of maken gebruik van de vervangingspoule van de stichting.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsleerkracht

Bij het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerling is de leerkracht de beslissende factor. De leerkracht moet over voldoende competenties beschikken om dit te doen en als professional bereid zijn om te reflecteren over haar aanbod en haar handelen. Interne en externe begeleiding is erop gericht de competenties van de leerkracht te vergroten bij het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

De intern begeleider

De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van de stappen uit de 1 - zorgroute, volgt de voortgang en leidt de groepsbesprekingen. De intern begeleider neemt zo nodig initiatieven die het didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten en de leerlingenzorg in school ten goede komen. Taken zijn: coördinatie van de leerlingenzorg, coaching van leerkrachten en samen met directie en team het continu verbeteren van ons onderwijs.

Actieve betrokkenheid leerling

In de 1 - zorgroute wordt de leerling actief betrokken bij de stappen die in de zorg gezet worden. De leerkracht gaat met de leerling in gesprek, waardoor de leerling zich serieus genomen voelt en gemotiveerd is om actief mee te doen. Leerlingen kunnen de leerkracht rijke informatie verschaffen over wat goed gaat, wat ze willen leren en waar ze begeleiding en hulp van de leerkracht bij nodig hebben.  

Ouders zijn een belangrijke partner

In de stappen die binnen de 1 - zorgroute worden gezet, zijn ouders een belangrijke partner van de leerkracht en school. Zij kennen hun kind als geen ander en kunnen de leerkracht en de school waardevolle informatie verschaffen. Hiertoe is een goede communicatie, afstemming en samenwerking met ouders belangrijk.  

Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken

De 1 - zorgroute is een ontwikkeling waarbinnen het opbrengst gericht en handelingsgericht werken centraal staat. Dit betekent dat we duidelijke (hoge) doelen stellen en aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We stellen dus elke keer de vraag: Wat heeft een kind nodig om optimaal te kunnen leren? Om dit goed te kunnen organiseren, maken de leerkrachten groepsplannen waarbij de groep wordt verdeeld in:

1. De instructie afhankelijke groep, dit zijn leerlingen die naast de normale instructie een verlengde instructie krijgen

2. De instructie gevoelige groep, dit zijn leerlingen die de normale instructie volgen

3. De instructie onafhankelijke groep, dit zijn leerlingen die met weinig uitleg aan het werk kunnen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken met heterogene groepen. Heterogene groepen zijn groepen met leerlingen van 4-6 jaar (De leerjaren 0-1-2 door elkaar). Kinderen kunnen zich optrekken aan elkaar. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen. Er is een rustiger start voor jongere kinderen. Ze stromen in, in een groep waar de regels al bekend zijn. Het aanbod wordt meer afgestemd op ieder kind. Ze leren door uit te leggen aan elkaar en voelen zich meer belangrijk. Leerkrachten blijven het kind 2 jaar volgen en hebben meer kennis van de totale (sprongsgewijze) ontwikkeling en leerdoelen tot 7 jaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de  Sint Janschool geven wij onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar voornamelijk in homogene groepen. Wij bieden passend onderwijs binnen de 6 stappen van zorg. De leerkrachten zijn de spil in ons onderwijsaanbod. Zij worden ondersteund door diverse specialisten binnen en buiten de school.

Zie voor meer informatie het document (SOP Sint-Janschool)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op onze school bieden we op verschillende manieren begeleiding aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voorbeelden hiervan:

Profijtklas: de leerlingen die extra ondersteuning op de basisvaardigheden kunnen gebruiken, krijgen 1x per week, na schooltijd, extra uitleg en oefening op het gebied van rekenen, taal en/of lezen. 

Taallijn; Ondersteuning in de klassen voor professionalisering van de leerkrachten en intensieve en gerichte ondersteuning voor kinderen in hun taalontwikkeling. 

Verrijking in de groep: verdiepend en verrijking didactisch aanbod voor meerbegaafde leerlingen, onder andere op het gebied van executieve functies.

Door intensieve samenwerking met logopedisten en kinderfysiotherapeuten integreren we behandeling en onderwijs. 

Onze ambitie is om externe partners preventief te betrekken bij de bespreking van zorgleerlingen in het SOT. 

Op dit moment hebben wij diverse specialisten in huis. Wij willen deze specialisten een prominentere plek geven in onze school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat bieden wij aan Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse – en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1-2  van de basisschool. Binnen al onze scholen en locaties gaan we voorschoolse educatie aanbieden, als onderdeel van de peuteropvang. De basisschool was al verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. De aansturing van de VVE valt binnen ons bestuur onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de basisschool. VVE is meer dan taalontwikkeling alleen. Door binnen onze scholen één doorgaande lijn op zowel educatie als zorg uit te zetten voor kinderen vanaf 2,5 jaar, bieden we ieder kind de mogelijkheid tot een optimale ontwikkeling.  De VVE-programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn aan de hand van thema’s bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE: ·      

  • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
  • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Terug naar boven