IKC De Hunenborg

Old Ruitenborgh 31 7556 NK Hengelo

  • Schoolfoto van IKC De Hunenborg
  • Schoolfoto van IKC De Hunenborg
  • Schoolfoto van IKC De Hunenborg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar 2018-2019 hebben we voor het eerst de IEP toets afgenomen. We hebben een score die ruim ligt boven de norm die door de inspectie voor onze school gesteld wordt. De IEP toets sluit beter aan bij ons onderwijs en vraagt minder 'toets' tijd van de leerlingen.  

De jaren daarvoor hebben we de Cito Eindtoets afgenomen. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zodra een leerling bij ons op school zit wordt de ontwikkeling gevolgd en digitaal vastgelegd. Dit gebeurt d.m.v. dagelijks gemaakt werk, methode gebonden toetsen, observaties en het LOVS.   Deze gegevens vormen de basis voor de rapporten die de leerlingen vanaf groep 1 , één keer per jaar en vanaf groep 3 drie keer per jaar mee krijgen.   De leerkracht en de intern begeleider kunnen op deze manier alle kinderen en groepen goed volgen. Drie keer per jaar is er een groepsbespreking waarin de leerkracht en de IB -er de kinderen bespreken.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom Voortgezet Onderwijs

We hechten veel waarde aan een goede overdracht naar het Voortgezet Onderwijs. Dit doen we niet alleen digitaal maar we dragen onze leerlingen ook 'warm' over. We gaan in gesprek met de mentoren en/of coördinatoren van de VO scholen. 

Ouders en leerlingen nemen we goed mee in het proces van het schooladvies. We gebruiken hiervoor de Hengelose Plaatsingswijzer. In dit document zijn de criteria beschreven hoe we het schooladvies op basis van resultaten kunnen onderbouwen.

Eind groep 6 ontvangen de leerlingen voor het eerst een voorlopig advies. In groep 7 kan deze worden bijgesteld afhankelijk van de resultaten en werkhouding van de leerling. In groep 8 ontvangen de leerlingen hun definitieve advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kwaliteitszorg op de Hunenborg

Zie voor meer informatie over hoe de we de kwaliteit van onze school continu volgen en verbeteren.

Kwaliteit op de Hunenborg

Terug naar boven