IKC De Hunenborg

Old Ruitenborgh 31 7556 NK Hengelo

  • Schoolfoto van IKC De Hunenborg
  • Schoolfoto van IKC De Hunenborg
  • Schoolfoto van IKC De Hunenborg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Inval in de groepenIn het geval van ziekte of afwezigheid van de leerkracht komt er een invalleerkracht in de groep.

We regelen onze vervanging in eerste instantie vanuit een vaste invalpool van de Dr. Schaepmanstichting. Indien er geen invallers beschikbaar zijn wordt er geput uit een brede pool (pool B). Via het OBT te Borne, ons administratiekantoor, kunnen we hier een beroep op doen.

Mocht de ziekte of afwezigheid langer duren dan enkele dagen dan worden ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groep hiervan middels een brief op de hoogte gesteld.Het lukt niet altijd om (tijdig) een invaller te krijgen. In dat geval wordt een groep verdeeld over andere groepen. In uitzonderlijke gevallen moeten we besluiten om een groep naar huis te sturen. Hiervan worden ouder(s)/verzorger(s) altijd vooraf op de hoogte gesteld. De eerste dag van afwezigheid van de leerkracht vangen we altijd zelf de groep op.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Deze weergave van uren is bedoeld als een richtlijn.
Regelmatig zien we een overlap van de verschillende vakken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. En verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school functioneert:

Op onze school werkt een Intern Begeleider (5 dagen) die het team/teamleden coacht op handelingsvaardigheden in relatie tot kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast geeft de IB-er ook inhoud aan de samenwerking met externe partners (Plein Midden Twente, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs …).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven