IKC Esrein

Kerkstraat 116 7553 VX Hengelo

Schoolfoto van IKC Esrein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schoolrapport Centrale Eindtoets 2023

Aantal leerlingen: 45 van 45
Schoolscore: 539.2
Landelijk gemiddelde: 534.9 

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen verplicht een eindtoets. Door middel van onder andere deze toets laten de leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. Landelijk ligt de gemiddelde score van de eindtoets veelal rond de 534. Onze leerlingen scoren al geruime tijd boven dit gemiddelde.

Schooljaar 2018-2019: 537,5
Schooljaar 2019-2020: geen eindtoets i.v.m. Corona
Schooljaar 2020-2021: 536.3
Schooljaar 2021-2022: 538.3

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis, vaardigheden en de sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen. Wij gebruiken hiervoor de toetsen van Leerling in Beeld, een nieuw en innovatief leerlingvolgsysteem van Cito.

Hier ligt de focus op de brede ontwikkeling en de groei van iedere leerling. Er is aandacht voor:

 • de cognitieve ontwikkeling (lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde)
 • werkhouding en leerhouding
 • sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve functies.

Bij Leerling in Beeld horen uiteenlopende toetsen die we twee keer per jaar afnemen. De leerkracht krijgt goed inzicht in de groei van de leerling en hij/zij weet precies waarbij het kind extra hulp of juist meer uitdaging nodig heeft. Zo krijgt ieder kind de beste kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

De tussentijdse resultaten worden gebruikt om objectief zicht te behouden op de ontwikkeling van de leerlingen en het niveau van de groep. De resultaten worden geanalyseerd en tijdens de groepsbespreking wordt op leerling- en groepsniveau bekeken welke aanpassingen in het onderwijsleerproces eventueel nodig zijn. Op schoolniveau wordt bepaald welke interventies nodig zijn op groeps- of schoolniveau om de streefdoelen te behalen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Algemeen

Aan het einde van het schooljaar verlaten de kinderen van groep 8 onze school en vervolgen zij hun schoolloopbaan op een school in het voortgezet onderwijs. Net als voorgaande jaren krijgt uw kind een voorlopig en definitief schooladvies. Dit schooladvies komt tot stand door te kijken naar de brede ontwikkeling van uw kind: de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, (werk)gedrag, de manier waarop hij/zij tot leren komt en de toetsresultaten. De leerkracht van groep 8 kijkt met meerdere collega’s gezamenlijk naar alle beschikbare observaties en resultaten van uw kind en formuleert op basis hiervan een voorlopig advies. Dit voorlopig schooladvies zou voor u geen verrassing moeten zijn, omdat in de voorgaande jaren al veel met u gesproken is over de ontwikkeling van uw kind. Na de doorstroom toets (voorheen eindtoets) volgt een definitief advies. Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken als uw kind een hogere score heeft behaald dan uit het voorlopig advies is gebleken. Als het voorlopig schooladvies niet aangepast (herzien) wordt, moet de school dit afdoende onderbouwen. 

Tijdpad

Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies (de huidige groep 8 leerlingen hebben dit voorlopig advies al eerder ontvangen). Leerlingen maken de doorstroom toets in de eerste of tweede volle week van februari. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroom toets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op het voortgezet onderwijs. De leerling ontvangt het schooladvies op papier.

Schoolkeuze

In het najaar worden er door de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs informatieavonden voor ouders/verzorgers georganiseerd. In januari en februari zijn de open dagen voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. Via de website van povohengelo.nl vindt u alle informatie hierover. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Omdat we bijzonder veel waarde hechten aan een positief pedagogisch klimaat werken wij hier voortdurend aan. Wij zijn een Vreedzame School en werken vanuit de visie van deze methode.

Een belangrijk onderdeel is het besef van waarden en normen en het creëren van een goede sfeer. Hieraan wordt in alle groepen, preventief en curatief, gewerkt.

Belangrijke aspecten daarbij zijn:

 • elkaars mening respecteren
 • naar elkaar luisteren
 • zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving en elkaars eigendommen
 • niet tolereren van agressief gedrag (zowel lichamelijk, verbaal als non-verbaal)
 • afspraken maken en nakomen (consequenties aanvaarden voor je eigen gedrag)
 • elkaar (voort-)helpen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Welbevinden
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Daarnaast hebben we op 28 februari 2019 meegewerkt aan een themaonderzoek; “Het in beeld brengen hoe het Nederlandse onderwijsstelsel  functioneert waar het gaat om het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen leerlingen.” Op dit onderzoek hebben we een positieve reactie van inspecteur dhr. P. v.d. Pol mogen ontvangen. De resultaten staan beschreven in De Staat Van Het Onderwijs. ( april 2020).

Terug naar boven