IKC Esrein

Kerkstraat 116 7553 VX Hengelo

Schoolfoto van IKC Esrein

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een divers en professioneel team. Onze leerkrachten en ondersteuners werken met trots en veel plezier met de leerlingen.

Het team bestaat uit:

 • 2 pedagogisch medewerkers in de peuterspeelschool
 • 4 onderwijsassistenten
 • 1 bewegen- en sportassistent 
 • 26 leerkrachten; een mooie mix van man/vrouw en leeftijd
 • 2 intern begeleiders
 • 1 conciërge
 • 1 administratieve kracht
 • 1 plaatsvervangend directeur 
 • 1 directeur
 • 3 schoolcontactpersonen

Binnen ons team hebben we diverse specialisten:

 • Jonge Kind
 • Rekenen
 • Lezen
 • Wetenschap en Talent
 • Ouderbetrokkenheid
 • Meer- en hoogbegaafdheid

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega recht heeft op kortdurend verlof wordt er vervanging voor de groep gezocht. Dit kan door inzet vanuit onze invalpoule of door een collega vanuit onze eigen organisatie in te zetten. Bij langdurend verlof wordt een vervanger gezocht door middel van een sollicitatieprocedure. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderbouw

Bij jonge kinderen is het van belang hun mogelijkheden doelgericht en systematisch te stimuleren, de eigen motivatie en belevingswereld van het kind is hierbij essentieel. De leerkracht speelt in dit proces een sturende en begeleidende rol, afhankelijk van de behoeften van de kinderen.

We komen tegemoet  aan verschillen tussen kinderen door de inzet van de kleine kring en variatie in instructie, materialen en verwerking. De rode draad blijft echter het ontdekkend en spelend leren van de kinderen. In de onderbouw zijn doelen gesteld t.a.v. de belangrijkste ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan er vroegtijdig worden gesignaleerd en geanticipeerd. De toetsing van deze doelen vindt onder meer plaats door observatie van de leerkracht en d.m.v. ons observatiesysteem KIJK!. Al deze gegevens worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.  

Midden- en bovenbouw

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de basisvakken rekenen, taal en lezen de maximale aandacht. Er wordt gewerkt volgens een convergent differentiatiemodel. Dat wil zeggen dat de kinderen instructie naar behoefte ontvangen maar in principe geen individuele leerlijnen volgen. De basisvakken worden aangeboden middels het Expliciete, Directe Instructie-model (EDI).

Over de inzet van basisvakken gelden schoolbrede afspraken betreffende de leertijd, de leerlijnen en de methoden. Tijdens de zelfstandige verwerking heeft de leerkracht de mogelijkheid om extra instructie en hulp te bieden waar nodig. Het zelfstandig werken en het coöperatief werken dragen bij aan de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.

Er wordt een uitdagende leeromgeving geboden door de inrichting van de lokalen, de inzet van methoden en materialen en de mogelijkheid tot eigen inbreng en keuzes van de kinderen. Om dit te bereiken worden (financiële) middelen en mogelijkheden doelgericht en efficiënt ingezet.

Doubleren en versnellen

Het is binnen ons leerstofjaarklassensysteem mogelijk dat een leerling doubleert. Wanneer de achterstand op de leeftijdsgenootjes op meerdere terreinen dermate groot geworden is, dat de aansluiting met de groep verloren gaat, kan het verstandig zijn om een nieuwe start in hetzelfde leerjaar te maken. Deze beslissing wordt vroegtijdig met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. De intern begeleider (ib'er) wordt bij het proces betrokken.

Als er sprake is van een doublure worden de onderwijsbehoeften van het kind opnieuw in kaart gebracht om een passend aanbod te bieden. Het is dus nooit alleen maar herhalen van de leerstof. Doubleren is een weloverwogen beslissing waarover ouder(s)/verzorger(s) goed en tijdig worden geïnformeerd. Dit is een gezamenlijk traject van kind, ouder en school. De school is volgens de wet verantwoordelijk voor de ononderbroken ontwikkeling en zal op grond daarvan ook de beslissing moeten nemen.

Omgekeerd kan het ook gebeuren dat een leerling zoveel op zijn leeftijdsgenootjes vooruit loopt, dat het wenselijk is een leerjaar over te slaan. Ook dan volgt een gezamenlijk overleg tussen kind, ouder en school om te kijken naar een passend aanbod.

Hoogbegaafdheid/meerbegaafdheid

We vinden het belangrijk dat de juiste zorg aan deze leerlingen wordt geboden. Als de reguliere leerstof onvoldoende uitdagingen biedt zullen wij deze leerstof moeten aanpassen. Binnen onze school zijn twee HB-specialisten aanwezig. Zij bepalen in samenspraak met het team het aanbod in de klas voor deze doelgroep. Buiten het aanbod in de klas hebben we onze eigen meer- en hoogbegaafden groep: de Lumba-Lumba groep. 2 Dagen in de week is één van onze HB-specialisten vrij geroosterd om groepjes kinderen van een passend aanbod te voorzien.

Voor de zeer begaafde leerlingen (vanaf groep 5) is er de mogelijkheid om naar de Lumis klas van onze stichting te gaan. Daarnaast is er voor deze doelgroep leerlingen in groep 8, het Lumis College op een voortgezet onderwijsschool mogelijk. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het rooster van de vakken kent geen starre indeling. Deze weergave van uren is bedoeld als een richtlijn. Regelmatig zien we een overlap van de verschillende vakken. Afhankelijk van de beheersing van de leerstof wordt er meer of minder tijd ingepland. Dit wordt inzichtelijk in de weekplanning van de leerkracht(en). Bij het onderwijs aan het Jonge Kind staat naast de sociaal emotionele ontwikkeling het spelend leren centraal, waarin de leertijd voor de kernvakken taal, lezen en rekenen is opgenomen.

 • De groepen 1 gaan op vrijdag niet naar school.
 • De groepen 2 tot en met 8 gaan alle dagen van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school.
 • Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze waarin ze eten en daarna buitenspelen. Het toezicht gebeurt onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het rooster van de vakken kent geen starre indeling. Deze weergave van uren is bedoeld als een richtlijn. Regelmatig zien we een overlap van de verschillende vakken. Afhankelijk van de beheersing van de leerstof wordt er meer of minder tijd ingepland. Dit wordt inzichtelijk in de weekplanning van de leerkracht(en). Omdat wij groot belang hechten aan beheersing van de leerstof, gaat minimaal de helft van de leertijd naar de kernvakken: taal, lezen en rekenen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen IKC Esrein werken wij volgens het ondersteuningsplan van ons Samenwerkingsverband Twente Oost PO. Ons onderwijs is zo veel mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Er wordt gehandeld volgens de stappen van de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken (HGW).

In de groep
Allereerst zorgt de leerkracht voor een goede basisondersteuning door een goed klassenmanagement met duidelijke kaders/regels, zodat de leerling een veilige en uitdagende leeromgeving ervaart. Hierdoor verwachten we dat de leerling een goede relatie met de leerkracht en medeleerlingen kan opbouwen. Dit zien we als een voorwaarde om tot leren te komen

Afhankelijk van de extra ondersteuningsbehoeften en in overleg met de leerling, ouders, IB'er en/of specialist zorgt de leerkracht voor:

 • extra verlengde en/of herhaalde instructie en begeleid inoefenen;
 • afstemming van het leerstofaanbod/aanpassing van de doelen;
 • afstemming van de hoeveelheid opdrachten;
 • afstemming van de leeromgeving, zoals het gebruik van een koptelefoon, werkplek;
 • extra inzet van een maatje;
 • extra inzet van speciale leermiddelen als gebruik picto’s, gebruik computerprogramma's;
 • interventies t.a.v. gedrag, zoals een positieve bekrachtiging, inzet Growie en Fixie (mindset training) of een time-out plek;
 • ondersteuning door de onderwijsassistente.

Specifieke leerlingenzorg
Kinderen verschillen in talent, maar ze hebben hetzelfde nodig: de mogelijkheid om zich veilig te voelen, daardoor vertrouwen en zelfvertrouwen te ontwikkelen, duidelijke structuren en uitdaging te krijgen met goede uitleg en goede voorbeelden. Het is de taak van de leerkracht om vertrouwen in de ontwikkeling van het kind te hebben door hoge doelen te stellen.

Gelukkig doorlopen de meeste kinderen zonder al te veel problemen de basisschool. Toch zijn er situaties waarbij de reguliere aanpak (tijdelijk) onvoldoende blijkt te zijn. Binnen ons IKC is in die gevallen de 1-zorgroute leidend. Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft iedere locatie een eigen intern begeleider (ib'er).

We streven ernaar een specifieke onderwijsbehoefte zo vroeg mogelijk te signaleren. In alle groepen gebruiken we daarom observaties en methodetoetsen, maar ook de gegevens die het leerlingvolgsysteem (LVS) oplevert. Dit LVS bestaat uit een aantal niet-methodegebonden toetsen die vanaf groep 3 bij iedere leerling twee keer per jaar worden afgenomen. Ze zijn ontwikkeld door Leerling in Beeld en landelijk genormeerd. De resultaten van het LVS zijn op een apart tabblad bij het rapport gevoegd. Zij worden ook met de ouders besproken tijdens de rapportgesprekken of wanneer de ontwikkeling van het kind daar aanleiding toe geeft. Het welzijn van de leerling wordt ook altijd tijdens de rapportgesprekken met de ouders besproken.

Zodra leerlingen opvallen of dreigen uit te vallen wordt er actie ondernomen. Er is eerst contact met de ouders, waarna de leerkracht start met de extra instructie en begeleiding van het kind. Veelal gebeurt dit in groepjes. Bovendien wordt de ib’er geraadpleegd. Samen bepalen ze hoe de hulp aan de leerling georganiseerd moet worden. Dit kan variëren van lichtcompenserende hulp, tot aan een zeer gestructureerde planmatige aanpak, inclusief het inschakelen van externe deskundigheid. Uitgangspunt hierbij is dat we proberen alle leerlingen op onze school te houden. De onderwijsbehoefte kan echter specifiek of complex zijn, waardoor we de hulp moeten inroepen van het School Ondersteuningsteam (SOT).

Het SOT werkt als volgt: De leerkracht en de ib’er hebben periodiek overlegmomenten over de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer zij vinden dat de ontwikkeling van een kind blijft stagneren kan het SOT ingeschakeld worden. In het SOT zitten standaard de leerkracht en de ib’er, de ouders en een orthopedagoog of schoolzorgondersteuner. Indien gewenst kunnen deskundigen van buiten de school deel uitmaken van het SOT. De ouders zitten, als pedagogische partners, in principe bij elk SOT-overleg aan tafel en worden betrokken bij de besluiten over hun kind.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Het fundamentele niveau (1F) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Als blijkt dat leerlingen er niet in slagen zich dat eigen te maken, dan formuleert de school in nauwe samenwerking met de ouders een OPP. Dit OPP wordt 2 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld met betrokkenen.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Het komt voor dat we een leerling onvoldoende onderwijs op maat kunnen bieden. Dan moeten we na veel inspanning concluderen dat een leerling elders beter op zijn/haar plek is. Dit kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), of een school voor speciaal onderwijs (SO). Dit besluit wordt niet zomaar genomen, maar na een periode met veel gesprekken en in samenwerking met alle betrokkenen. Alle belangrijke informatie wordt in het SOT formulier vastgelegd.

Het samenwerkingsverband kan op basis van uitgebreid aangeleverde informatie een TLV S(B)O afgeven voor een meer passende plek voor deze leerling.

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
Binnen het IKC zijn er duidelijke afspraken over de signalering van een ontwikkelingsvoorsprong bij het jonge en oudere kind én de communicatie hierover naar ouders. Binnen ons IKC worden deze leerlingen op hun eigen niveau cognitief uitgedaagd in de Lumba-Lumba klas, een dagdeel per week met ontwikkelingsgelijken. Ook bestaat er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de bovenschoolse Lumis klas van Symbio, één dag per week voor leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7. Voor de leerlingen uit groep 8 is er één dag per week het Lumis College. Onze specialist Meer- en Hoogbegaafdheid coacht de leerkrachten, zodat we één lijn in aanbod binnen het IKC doorlopen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen het IKC professionaliseren collega's zich door het volgen van verschillende cursussen, workshops en teamscholing. Naast deze ontwikkelingen zijn er verschillende collega's die de komende periode een studie volgen die aansluit bij de visie en de schoolontwikkeling. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Werkwijze onderbouw

Bij jonge kinderen is het van belang hun mogelijkheden doelgericht en systematisch te stimuleren, de eigen motivatie en belevingswereld van het kind is hierbij essentieel. De leerkracht speelt in dit proces een sturende en begeleidende rol, afhankelijk van de behoeften van de kinderen.

We komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen door de inzet van de kleine kring en variatie in instructie, materialen en verwerking. De rode draad blijft echter het ontdekkend en spelend leren van de kinderen. In de onderbouw zijn doelen gesteld t.a.v. de belangrijkste ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan er vroegtijdig worden gesignaleerd en geanticipeerd. De toetsing van deze doelen vindt onder meer plaats door observatie van de leerkracht en d.m.v. ons observatiesysteem KIJK!. Al deze gegevens worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.

Wat bieden wij aan Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Binnen onze scholen en locaties bieden we voorschoolse educatie aan, als onderdeel van de peuterspeelschool. De basisschool was al verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. De aansturing van de VVE valt binnen ons bestuur onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het Integraal Kindcentrum. 

VVE is meer dan taalontwikkeling alleen

VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. We bieden onze leerlingen een doorgaande lijn in zorg en educatie zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE

 • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
 • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Terug naar boven