OBS Rozengaardsweide

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo (Gelderland)

  • Samenwerken brengt je verder. Nu maar ook in de toekomst.
  • Bewegen is belangrijk, heel gezond en goed voor iedereen!
  • We zitten samen op school, we hoeven niet allemaal vrienden van elkaar te zijn, maar we zijn wel klasgenoten.
  • Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen laptop van school.
  • Knutselwerkjes, tekeningen, lieve kaartjes en brieven voor de bewoners van het plaatselijke verzorgingstehuis tijdens de Corona tijd.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door observaties en nakijkwerk heeft iedere leerkracht, iedere dag een indruk van de vorderingen van de leerlingen.
We nemen toetsen af die bij de lesmethoden horen, zodat we kunnen monitoren welke lesstof wel of niet wordt beheerst. Met de leerlingen voeren we gesprekjes over hun doelen, ontwikkeling en vragen.
NB: Dit onderdeel gaan we komend jaar meer vaste vorm geven. Hiervoor hebben alle leerkrachten scholing gevolgd: didactisch coachen.

Afhankelijk van de onderwijsbehoeften delen we de leerlingen in verschillende instructiegroepen in en/of passen we de leerstof aan. 
We monitoren de ontwikkelingen van de leerlingen ook met de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, die naast het beeld van de leerling, ons ook een beeld geven van trends en ontwikkelingen in de school.
Samen met observaties en methode-gebonden toetsen, geeft een adequate analyse van deze toetsen ons een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. De leerkrachten krijgen zo de informatie die zij nodig hebben om het lesaanbod goed af te stemmen op de leerlingen.

Vanaf schooljaar 2020-2021 gebruiken we hiervoor Leeruniek. in dit dashboard staan alle meetbare (toetsen) en niet meetbare (kind-kenmerken) data. In dit dashboard analyseren we systematisch, maken instructiegroepen, evalueren en stellen bij.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wat opvalt is dat de resultaten op de Eindtoets fluctueren.Het ene jaar behalen we een ruim tot zeer ruime voldoende, het andere jaar een scoren we net voldoende. De onderwijsinspectie erkent op haar site dat de resultaten op kleine scholen vaak onder druk staan doordat er minder kinderen meetellen in het gemiddelde. In een jaar waarin meer kinderen bv. een mavo-norm scoren, zijn er minder kinderen om het gemiddelde op te halen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven