SOL De Watervlinder

Druivengaarde 1, 3, 11 en 13 3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

  • Kleuters hebben een eigen speelplein
  • Aan de instructietafel worden kinderen individueel geholpen.
  • Kinderen werken tijdens de lessen met tablets.
  • Het schoolplein is thematisch ingericht.
  • Spelend leren staat voorop.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het leerlingvolgsysteem worden de leerlingen van groep 1 t/m 8 regelmatig op verschillende onderdelen getoetst op de leerstofdoelen met behulp van observaties en/of methode onafhankelijke toetsen. Door het vroegtijdig signaleren kan adequaat worden ingespeeld op wat een kind nodig heeft aan (extra) ondersteuning of verrijking.

Van groep 4 tot en met 8 werken we met het onderwijssysteem Snappet. Met behulp van Snappet hebben leerkracht, intern begeleider, ouder én kind zicht op de tussenresultaten binnen het onderwijsleerproces. Het kind is zo eigenaar van zijn eigen onderwijsleerproces en kan met zijn leerstofdoelen aan de slag.  Op SOL De Watervlinder hebben we voor de Snappet verwerking gekozen voor tablets.

Doel van Snappet: Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org.

Hoe werkt het: 
De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren.

Directe feedback:
niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes. Vanzelfsprekend werken we naast de verwerking met Snappet ook met veel concrete materialen en middelen. Hierdoor vergroten we het inzicht en doorzicht van de kinderen op de lesstof.

Maar er is meer. De leerkracht kan via ofwel de computer ofwel (zoals in ons geval) via een eigen tablet meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de leerkrachttablet. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje dan heeft de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (ze kan dan de namen weg laten).

Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal, lezen en spelling vanaf groep 4 ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen).

En als de leerling opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen).

Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen. Deze manier van werken sluit goed aan bij onze adaptieve visie. We kunnen nu nog beter ieder kind bedienen op zijn eigen onderwijsbehoeften en leerstofdoelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij formuleren de adviezen voor de uitstroom naar het VO zeer zorgvuldig. Het advies wordt samengesteld op basis van:

- de schoolprestaties van groep 6, 7 en 8
- de resultaten van eindtoets
- de inbreng van de ouders
- de observaties van de intern begeleider
- de observaties van de leerkracht
- de werkhouding van de leerling

Wij volgen onze leerlingen nog een paar jaar nadat zij vertrokken zijn naar voortgezet onderwijs en staan waar nodig ook daar nog voor hen klaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2017 heeft de Inspecteur van het Onderwijs de school als laatste bezocht en zijn heel veel onderdelen door hem onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat de inspecteur tevreden is over de onderzochte gebieden en op sommige onderdelen vindt de inspecteur ons een voorbeeld voor de andere scholen. Dit compliment bevestigt ons dat we door moeten gaan met de verdere uitwerking van ons meerjarenbeleid.

Terug naar boven