SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein

Jan Wissenslaan 9 3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht

  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het leerlingvolgsysteem worden de leerlingen van groep 1 t/m 8 regelmatig op verschillende onderdelen getoetst op de leerstofdoelen met behulp van observaties en/of methode onafhankelijke toetsen. Door het vroegtijdig signaleren kan adequaat worden ingespeeld op wat een kind nodig heeft aan (extra) ondersteuning of verrijking.Van groep 4 tot en met 8 werken we met het onderwijssysteem Snappet.

Met behulp van Snappet hebben leerkracht intern begeleider, ouder én kind zicht op de tussenresultaten binnen het onderwijsleerproces. Het kind is zo eigenaar van zijn eigen onderwijsleerproces en kan met zijn leerstofdoelen aan de slag.  Op SOL Villa Ambacht hebben we voor de Snappet verwerking gekozen voor Chromebooks. Een Chromebook biedt nog meer mogelijkheden dan een Snappet tablet.Doel van Snappet: Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door het benodigd lesmateriaal digitaal aan te bieden voor ieder kind. De  interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken sluit aan op de lesmethoden. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org. Hoe werkt het: Onze leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet.

Vanzelfsprekend werken we naast de verwerking met Snappet ook met veel concrete materialen en middelen. Hierdoor vergroten we het inzicht en doorzicht van de kinderen op de leerstofdoelen.Maar er is meer. De leerkracht kan via ofwel de computer ofwel via een Chromebook meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op het Chromebook.Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje dan heeft de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.  Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt dan kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de kinderen hebben gewerkt. De Chromebooks worden voor rekenen, taal, lezen en spelling vanaf groep 4 ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan hun eigen doelen gaan werken. Er zijn per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar kan de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht gemakkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen. Deze manier van werken sluit goed aan bij gedifferentieerde daltonaanpak. We kunnen nu nog beter ieder kind bedienen op zijn eigen onderwijsbehoeften en leerstofdoelen. Deze werkwijze sluit perfect aan bij onze daltonvisie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Waardering Inspectie van onderwijs; november 2019;

Conclusie; Op basis van ons onderzoek, waarvan de bevindingen hieronder zijn weergegeven, zijn wij van oordeel dat sprake is van een 'goede school'. De school voldoet aan alle deugdelijkheidseisen bij de onderzochte standaarden en realiseert op overtuigende wijze eigen aspecten van kwaliteit.

Terug naar boven